AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This (to Search for Squadron append 'Sqn' e.g. 602Sqn. In Archiwum use Polish form e.g. 303DM)

These are the results of your search:

You searched for: “"R1026"

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 FłorczakFranciszek kpt./F/LtP-1526Radio operatorVirtuti Militari

9059
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB

305DB
2001-07-17+ 821919-08-12Duisberg, GermanyUr. w Düisburg nad Renem, Niemcy. - Wychowanek SPLdM Bydgoszczy. - W dniu 23.06.1941 – RAF Swinderby – „Wellington” –R1026- wystartował z zadaniem bombardowania Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co uniemożliwiło pilotowi wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało z lekkimi obrażeniami: Henryk Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli sierż. Por. Stanisław Pietruszka oraz Czesław Tęgowski. Zmarł w Londynie - pochowany w Polsce. Buried Sępólno Krajeńskie, Baczyńskiego - cmentarz parafialny
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.

Sępólno Krajeńskie, Baczyńskiego - cmentarz parafialny
2 GrzymskiMieczysławsierż./Sgt.780863Radio MechanikMedal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
2011-02-05 Sydney Australia+ 1921-10-25Włodawa23.06.1941 – RAF Swinderby – „Wellington” –R1026- wystartował z zadaniem bombardowania Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co uniemożliwiło pilotowi wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało z lekkimi obrażeniami: Henryk Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli Por. Stanisław Pietruszka oraz Czesław Tęgowski. - sierż. M. Grzymski w 1999r w Punchbowl 2196 NSW. - zmarł Sydney Australia. (inf. A.M.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.


3 PietruszkaStanisławpor./P/OP-1379PilotVirtuti Militari

9100
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1941-06-23251916-08-27GruszówUr. w m. Gruszów woj. krakowskie. - Abs. XII Promocji SPL, - po ukończ. w 1939 przydz. do 2PL w Krakowie – 24 Esk. Lin. i w jej składzie latał w czasie kamp, wrześ. 1939. Wykonał 4 zadania (2 bombardowania i 2 loty rozp.). W Anglii skierowany do 301DB. 1941 zginął – RAF Swinderby – „Wellington” –R1026- wystartował z zadaniem bombard. Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co uniemożliwiło pilotowi wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało z lekkimi obrażeniami: Henryk Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli C Tęgowski oraz por. S. Pietruszka, który został pochowany na cmentarzu w Newark (303a/HC) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.Newark UK
4 PopławskiZygmuntkpt./F/LtP-1528PilotVirtuti Militari

9105
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
2009-01-08+ 961912-12-24Ur. w m. Biała Podlaska. – W roku 1932 w wieku 20 lat, kończy cyw. kurs pilotażu. W roku 1933 jako ochotnik zostaje przyjęty do służby wojsk. w 5PL w Lidze (Wilno). - przed wybuch. wojny, w stopniu st.szereg. pełni funkcję pilota-instr. W kamp. wrześ. 1939r w 5PL bierze czynny udział z 55 Samodzielną Eskadrą Bombową. Po zakończ. działań woj. we wrześniu dotarł do Łotwy, gdzie został intern. w obozie dla jeńców. Po ucieczce z obozu – razem z 8 kolegami, na początku paźdz., cała grupa przedostała się z portu Lipawa na szw. wyspę Gotland – tam wszyscy trafili do więzienia. W wyniku pięcio dniowej głodówki, Z. Popławski z całą grupą został przewiez. do pol. ambasady w Sztokholmie. Następnie bryt. okrętem do Norwegii, jako jednych z pierwszych żołnierzy polskich- przedostają się do W. Brytanii. W lipcu 1940 roku, został skier. do tworzącego się 301DB na stacji RAF Bramcote. Po przeszk. na stacjach RAF Eastchurch i Redhill, otrzymuje przydział do 301DB w Hemswell. W dniu 23.06.1941 uczestniczył z RAF Swinderby – „Wellington” R1026 z zadaniem bombard. Bremen. W drodze powr. koło 4.00 rano, w wyniku pożaru prawego silnika oderwało się śmigło, co uniemożliwiło pilotowi kontynuowanie lotu i utrudniło przymus. lądowanie, podczas którego samolot uderzył w drzewo, rozbił się i spłonął w Winkburn, około 10 km od Newark. W wyniku tej katastrofy zginęli: por.pilot S. Pietruszka, ppor. strz. C.Tęgowski. Pozostali członkowie załogi odnieśli lekkie obrażenia: kpt. obs. H. Sawlewicz, sierż.pil. Z. Popławski, sierż. strz. F. Florczak i sierż. strz. M.Grzymski. W jednym z kolejnych lotów bojowych, które wykonał jako pilot Wellingtona, było nocne bombard. Bremen, podczas którego został lekko postrzelony. W drodze powrotnej do bazy w okolicach Newark, napotkał na powracające z wyprawy niem. myśliwce. Samolot ponownie został ostrzelany. Sierz. Popławski widząc kończące się paliwo, pomimo ran postrzałowych obu nóg i lewej ręki, zdecydował się na natychmiastowe lądowanie. Lądowanie w ciemnościach, na wyczucie – mogłoby zakończyć się dla całej 6-cio osobowej załogi bardzo tragicznie. Na szczęście samolot natrafił na łąkę stosunkowo płaską uderzając przodem kadłuba w kamienny murek ogrodzenia. Załoga szybko wyciągnęła rannego sierż. Popławskiego i drugiego pilota. Palił się kombinezon i włosy sierż. Popławskiego, zaś twarz była poparzona. Był to jego 17 lot bojowy. W wyników otrzymanych ran przebywał przez długi czas w szpitalach RAF, kończąc w Pol. Sz. w Perth. Dnia 16 lipca 1941 na stacji RAF Swinderby, gen W. Sikorski dekoruje sierż. Z. Popławskiego leżącego, srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari na noszach w hangarze, oraz promuje go na podporucznika w czasie obchodów Dnia Lotnictwa Polskiego. - W roku 1943 jest przen. w stopniu por.-pilota i w funkcji adiutanta do 305DB „Ziemi Wielkopolskiej”, w którym wykona 20 lotów boj. nad Bremen, Rostock, Hamburg, Osnabrück, Cherburg, Brest i Bologne. Dwa lata później w roku 1945 wraca do macierz. 301DB. Kończy swoją służbę w 304DB w Chedburg w stopniu kapitana. – Kpt Zygmunt Popławski w 1948 roku wyjechał do Hamilton ON Kanada. W roku 1987 powrócił z żoną Sylvią do Anglii, gdzie przebywa do roku 2003. Wraca do rodziny w Dartmouth NS Kanada. -Zmarł w Domu Opieki Św. Wincenta w Halifax NS Kanada i tam został poch. ● ppłk
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Sierż. pil. Zygmunt Popławski made his first combat flight on his Fairey Battle L5551 bombing German invasion barges stationed at the port of Boulogne in France on 25th September 1940.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.

He was awarded the Virtuti Militari Silver Cross Numbered 9105 during the ceremonial giving of the Polish Air Force (PAF) Banner to the representatives of the PAF in Swinderby on 16th July 1941.

Gen Sikorski awarding Virtuti Militari


5 SawlewiczHenryk Konradkpt./F/Lt76672ObserwatorVirtuti Militari

9042
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
1985-11-27+ 761909-01-30Jodańce23.06.1941 – RAF Swinderby – „Wellington” –R1026- wystart. z zadaniem bombard. Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co uniemożliwiło pilotowi wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało z lekkimi obrażeniami: Henryk Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli sierż. Por. Stanisław Pietruszka oraz Czesław Tęgowski. Kpt. Sawlewicz zmarł w Londynie – spopielony, prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.Newark UK
6 TęgowskiCzesławsierż./Sgt781654Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1941-06-23221919-08-31Księte– RAF Swinderby – „Wellington” –R1026- wystart. z zad. bombard. Bremy. Po starcie oderwało się śmigło jednego z silników, co uniem. wylądowanie i samolot rozbił się w Kirkington. Z załogi wyszli cało: Henryk Sawlewicz, Zygmunt Popławski, Feliks Florczak i Mieczysław Grzymski. Zginęli sierż. Por. Stanisław Pietruszka i Czesław Tęgowski, który został pochowany na cmentarzu w Newark (303/HC) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-23 Wellington R1026 GR-R take off 21:59 from Swinderby airport with the task of bombing Bremen. 3% moon. On the return the engine caught fire and the propeller separated probably as a result of a flak hit over Germany. Crash landing Roe Wood Farm Winkburn UK 03:20. Crew: Pilot P/O Stanisław Petruszka (P-1379) Killed, buried Newark, Co-pilot Sgt Zygmunt Popłaski (780248) injured, Navigator F/O Henryk Sawłewicz (76672) injured, W/Op/A/G Sgt Czesław Tęgowski (781654) killed, buried Newark, W/Op/A/G Sgt Franciszek Fłorczak (780318) injured, A/G Sgt Mieczysław Grzymski (780863) injured.Newark UK

Results 1 to 6 of 6.


Top