AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR

To search for 3-character names add 'x' to name. Example: to find 'Zuk' put 'Zukx' in search box.
Aby wyszukać nazwy 3-znakowe dodaj „x” do nazwy. Przykład: aby znaleźć „Zuk”, wpisz „Zukx” w polu wyszukiwania


Enter Your search conditions and click Search This
Searching for a 3-character name requires special treatment

These are the results of your search:

You searched for: “Sawicz

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 AnderszTadeuszmjr dypl / S/LdrP-0374PilotVirtuti Militari

11082
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

315DM
2007-10-29+ 891918-09-27HoensbroekUr. w Haensbrook, Holandia. Absolwent XIII Promocji ukończył z 4 lokatą w 1939 roku. We wrześniu 1939 ewakuował się do Rumunii, skąd przez Jugosławię, Grecję przybył do Francji. Otrzymał przydział do klucza obrony bazy lotniczej w Rennes. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU został przydzielony w 1941 do 315DM. W lutym 1944 przeniesiony do 61DM 56 Gr. USAAF, pełnił także funkcję oficera łącznikowego w sztabie 8 Floty USAAF do sierpnia 1944 . W dniu 18 sierpnia 1944 dowodził 315DM „Dębliński”. Następnie w maju 1946 dowodzi 306DM „Toruński”. Po wojnie – adiutant Prezydenta RP na Uchodźstwie. 1993 Powiernik (Trustee) Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. – 1998 wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii - Zestrzelił samolotów: 2/1/0. ● gen.bryg. pil - zmarł nagle w Londynie – poch. w grobie rodzinnym na cmen. Powązkowskim w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

2 CzerniakJerzy Michałpor./F/OP-1283Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

315DM

1941-08-09271914-01-23brak danychAbsolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydziel. do 2PL 123 Esk. Myśl. w Krakowie, z którą odbył kampanie wrześ. 1939, w składzie Brygady Pościgowej. We Francji klucz obrony m. Rrmorantin. Po upadku Francji, przedostał się do Anglii, brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię (302DM). zginąl - RAF Northolt-„Spitfire”-P8506- „wymiatanie” nad Francją w składzie dywizjonu. Podczas walki powietrz. został zestrz. i wpadł do morza w odległ. 5 mil od brzegu franc. Zestrz. 3/1/3.
Added by Stefan Pietrzak Youngs:

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)


3 GładychBolesław Michał Dr 'Killer Mike'kpt./F/LtP-1392PilotVirtuti Militari

8421
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Silver Star + 2 Clusters (USA)

DFC (USA) (x2)

Air Medal & 3 Clusters (USA)

Croix de Guerre

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
2011-07-02+ 931918-05-17WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 19 lokatą. We Francji latał w 1/145 DM „Warszawski” (03.-06.1940). W W. Brytanii po przeszkoleniu w 57 OTU został przydzielony do 303DM. W lipcu 1942 przeniesiony na dcę eskadry w 302DM (07.1942 – 01.1944). W lutym 1944 odkomenderowany do 61 DM USAAF, później jest oficerem łącznikowym w 12 Grupy Myśliwskiej (06.-09.1944). Powróci do latania w 61 DM USAAF (10.1944-06.1945). - Zestrzeleń:- 14/2/0 – Zmarł w Issaguah WA USA. (info: P. Sikora 22.07.2011) (98027 = nazwa miejsc. A.M.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.Receiving DFC


Serving in USAAF
4 JanickiZbigniewkpt./F/Lt76697Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

1944-06-16271917-02-05KurskAbsolwent XII Promocji, po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL 111 Esk. Myśl. w Warszawie z którą walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939. Po przybyciu do Anglii i po przeszkoleniu w 5 OTU, od 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (32DM RAF), następnie w 46DM RAF i 213DM RAF. Przeniesiony do 302DM a następnie w 1942 jest dowódcą eskadry 317DM a później 116DM RAF do 1943. Jako instruktor techniki ataków na cele ziemne w locie niskim, został przeniesiony do 61DM 56 Grupy USAAF. - Poległ w roku 1944 – USAAF-“Thunderbolt”-P47D- wystartował w składzie dywizjonu do lotu bojowego nad Francję. Podczas lotu podał przez radio informację o złej pracy silnika. Samolot rozbił się pod Le Mans we Francji. Wg źródeł niem. został zestrzelony przez artylerię plotn. Pilot zginął – poch. na cmentarzu w Le Mans, Francja (70/21)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd May 1941. 61 Sqd 56 Group USAAF on June 16, 1944.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.5 KlaweMieczysław Włodzimierzkpt./F/LtP-0387PilotKrzyż Walecznych (x2)

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

316DM

303DM

1973-12-01+ 601913-08-06WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 113 Esk. Myśl. w Warszawie i w jej składzie walczył w kampanii wrześniowej 1939. We Francji przydzielony do klucza obrony miasta i portu La Rochelle do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU został skierowany w 1941 do 303DM. W okresie od 1942 do 1945 latał w 316DM, 303DM i 308DM. Zestrzelił 1 ½ samolotu. W 1959 wyjechał do USA gdzie zmarł. -Brak miejsca zgonu/pochowku.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: PAF Campaign: 1 1/4 confirmed, 1 probable (113/lV), 316 Sqd 14.07.1941 Hurricane IIA, SZ-E (Z2805) He 111 (Probable)

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)

6 KuleszaPawełst. majst./Sgt784035MechanikZłoty Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

302DM
1997+ 831914-06-27Osuchówzmarł (-brak daty zgonu) w Toronto ON Kanada – prochy złożone w kolumbarium w W-wie na Powązkach. Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Mechanic for Gabszewicz and Sawicz in 1939 Poland and continued to look after their machines in RAF 1940 - 1945

Courtesy Wojtek Matusiak via Arma Hobby
7 ŁanowskiWitold Aleksanderkpt./F/LtP-0711PilotDFC (USA)

Krzyż Walecznych (x2)

302DM

61st Fighter Squadron USAAF
1993-09-16+ 781915-06-08LwówZestrzelił samolotów: 2/0/0 - zmarł w Londynie UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941. Joined 302 Sqd May 1943
4 Victories with USAAF

Born in 1915 in the city of Lwow. In 1935 he joined the Cadet Military Aviation School in Deblin. After graduation, he became a flying instructor. Łanowski flew one operational sortie during the German invasion, in defense of the Deblin airbase. Hoping to avoid capture, the cadets, instructors, and mechanics evacuated to southern Poland. Just before crossing the Romanian border on September 17, they were captured by Soviet cavalry. Łanowski and a few escaped from the column of PoWs and on September 27 they arrived in Romania. A month later, Łanowski headed for France, where new Polish units were being organized.


Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski. Unfortunately, Łanowski dared to criticize the French military command and was imprisoned in May of 1940. He escaped again and landed in Great Britain in July 1940, where he was assigned to retrain on British planes in April 1941. That November he was posted to 308 Polish Fighter Squadron, 'City of Krakow'. In January 1942, he moved to 317 Fighter Squadron, 'City of Wilno.' In December 1942 he arrived in 302 'City of Poznan' Squadron, assigned as leader of A Flight.

After being grounded for criticizing the Polish government-in-exile, Łanowski managed to get an assignment to the 353rd Fighter Squadron of the 354th Fighter Group, where he flew P-51 Mustangs and got the nickname 'Lanny.' After learning that Boleslaw 'Mike' Gladych and Stefan Laszkiwicz had found a new home with the 61st Fighter Squadron of the 56th Fighter Group run by 'Gabby' Gabreski, Łanowski wangled a transfer. After 98 missions with the Polish Air Force, where he is credited with 2 victories, he scored 4 victories during 1944 with the 56th FG. Łanowski flew mission 179, his last of World War II, on April 19, 1945.

After returning to Poland and discovering the fate at communist hands that awaited Poles who had fought in the West, Łanowski once again escaped his homeland and returned to England, where he rejoined the RAF, in which he served until 1957. In 1962, Łanowski joined his wartime comrade Jan Zumbach in a mercenary squadron Zumbach had organized to fight for the breakaway province of Katanga in the Congolese Civil War. Flying for Katanga until the Katangese Air Force was destroyed in 1964, he returned to England via Angola. Łanowski never received any payment for his combat in Africa. He died in September of 1993.

8 SawickiMieczysławpor./F/LtP-2589PilotVirtuti Militari 9249

DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

318DMR
2008-02-12+ 901917-10-08NiemierczeW roku 1941 Oficer Brygady Karpackiej bierze udział w obronie Tobruku, dca ‘kariersów’ 2-go batalionu, oficer 4 Pułku panc. „Skorpion”. Na własną prośbę jest przeniesiony do Lotnictwa, po przesz. otrzymuje przydział jako pilot do 318DMR, który w tym czasie lata operacyjnie we Włoszech. Zastępca Kanclerza Kapituły Orderu Wojennego „Virtuti Militari”. Wiceprezes SLP w W.Brytanii. Prezes Zgromadzenia Kawalerów Orderu Wojennego „Virtuti Militari” UK. – zmarł w Iver Buck’s – pochowany na cmentarzu w Iver Buck’s UK ● gen.bryg. pilot


Signed envelope: Foxley-Norris, Tom Gleave, Ginger Lacey, Geoffrey Page, Sandy Johnston, Mieczysław Sawicki (courtesy battleofbritainbooks.co.uk)


9 SawiczWitoldplut./LAC705279Oficer transportowyMedal Lotniczy (x2)

317DM
1950-01-08+ 1918-07-06Kalinkowicze1947 Polska- Zmarł we Wrocławiu Polska
10 SawiczKazimierzsierż./Sgt780200Strzelec pokładowy.Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1941-01-02251916-08-10Brody– RAF Swinderby-„Wellington”T2518- lot boj. bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. napot. nad terenem Anglii niem. myśliwca. Wellington, po zaciętej walce został zestrz. podczas podejścia do lądow. na lotnisku satelit. Uratował się tylko Sgt. Jan Wanciszewicz. Reszta załogi zginęła –poch. na cmen. w Newark (298) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Took off 1616 1 Jan 1941 from Swinderby. Believed shot down on return by an Intruder Uffz. Arnold I./NJG2. Crew: Pilot Officer B R Murawski (Polish), Pilot Officer T Dziubinski (Polish), Flying Officer B Sadowski (Polish), Sergeant K Sawicz (Polish), Sergeant G Kasianowski (Polish): killed; Sergeant Wancisiewicz (Polish): uninjured; enemy action, Wellington T2518, 301 Squadron, 1 January 1941.11 SawiczTadeusz Władysławmjr/S/LdrP-0596Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8359
DFC

DFC (USA)


Krzyż Walecznych (x4)

Air Medal (Oak Leaf USA)

Vliegerkruis (Netherlands)

303DM
2011-10-19+ 971914-02-13WarszawaUr w Warszawie. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W roku 1938 na corocznych zawodach lot. myśl. zdobył indywid. nagrodę d-cy lotnictwa gen.pil. L. Rayskiego, za najlepszy wynik w wyszk. pilotażowym. W kamp. wrześ. 1939 roku walczył w 114 Esk. Myśl., należącej do IV/1 Dyw. Myśl. Brygady Pośc. Po zestrz. por. Szałowskiego został mian. d-cą 114 eskadry. 14 września dokonał wspaniałego wyczynu: sam. przeleciał trasę Młynów (Wołyń) – Warszawa z rozkazami Nacz. Wodza dla d-cy obrony Warszawy gen. J. Rómmla i d-cy Armii „Poznań” – gen. T. Kutrzeby, dow. oddziałami polskimi w bitwie nad Bzurą. W Warszawie lądował na lotnisku mokotowskim pod silnym ostrzałem niem. broni masz. Nast. dnia wystar. przed świtem w drogę powr., również pod ogniem npla. 17 września odleciał do Rumunii prowadząc cały rzut powietrz. Brygady Pośc. Uniknąwszy internowania, przez Jugosławie i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu na francuskim sprzęcie wcielony do Gr.Ch. III/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę, Gibraltar przedostał się do W. Brytanii. - W czasie od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - 25.09.1942 Dow-ca 315DM ”Dęblińskiego” - 05.06.1944 Dow-ca 3. Pol. Skrz. Myśl. Zestrzelił 4 samoloty. Po zakończ. działań wojen. osiedlił się w Kanadzie. - (Toronto ON) ● gen. Bryg pil. Vlieger Cruis (Holenderski DFC) – Zmarł w Kanadzie, jako ost. z Pols. pilotów bior. udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Urna z Prochami gen. Sawicza została złoż. 30 listopada 2011 na Cmen. Wojsk. na Powązkach w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

During the war he had claimed 3 confirmed victories and 3 and a half damaged.

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)Powązki Cemetery
12 WańcisiewiczJanst.sierż./W/O782234Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8454
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
2012-07-25+ 1913-11-21Aleksandrów2.01.1941 – RAF Swinderby-„Wellington”T2518- lot boj, bombard. Bremy. Podczas lotu powr. napotkano nad terenem Anglii niem. myśl. - Wellington, po zaciętej walce został zestrz. podczas podejścia do lądow. na lotnisku satelit. Uratował się tylko Sgt. J. Wańciszewicz. Reszta załogi zginęła. - 1955 Nottingham - zmarł w Knutsford Cheshire UK
Added by Stefan Pietrzak
1 stycznia 1941 r. celem dla załóg dywizjonu była Brema. Dolot na cel i bombardowanie odbyły się bez przeszkód, kłopoty zaczęły się podczas powrotu gdyż nad Anglią panowały bardzo trudne warunki pogodowe – burze śnieżne, wichury. w związku z tym była bardzo słaba widoczność, która była przyczyną tragedii. Z pośród sześciu wysłanych załóg, tylko jedna lądowała na lotnisku Swinderby, reszta lądowała na lotnisku Paddington 208 . Niestety dwa samoloty: GR-A (T2517) i GR-K (T2518) rozbiły się podczas lądowania. W pierwszym zginęła cała załoga: S/ldr Stefan Floryanowicz, P/Marian Olszyna, F/o Hieronim Kublacki, Sgt Jan Hejnowski, Sgt Ludwik Ggackowski, Sgt Adam Guzowski zaś z drugiej załogi przeżył tylny strzelec Jan Wancisiewicz, polegli natomiast: P/o Bolesław Mmurawski, P/o Tadeusz Dziubiński, P/o Bolesław Sadowski, Sgt Kazimierz Sawicz, Sgt Gustaw Kasianowski.

Results 1 to 12 of 12.


Top