AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This (to Search for Squadron append 'Sqn' e.g. 602Sqn. In Archiwum use Polish form e.g. 303DM)

These are the results of your search:

You searched for: “"bb309"

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 BarzdoWładysławst.sierż. / Sgt782464Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

138 Sqd
RAF
1943-09-17271916-01-24PodbrodzieUr. w m. Święciny woj. wileńskie. – W roku 1933 wstąpił do SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w 1936 jako mechanik samolotowy i został przydzielony do 1PL w Warszawie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku w ramach „Brygady Bombowej”. Przez Rumunię i Francję przedostał się do W. Brytanii. Po przeszkoleniu technicznym został skierowany do 315DM jako mechanik silnikowy.- Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i w styczniu 1943 roku rozpoczął szkolenie na mechanika pokład., które ukończył w marcu 1943 r. dnia 7 maja 1943 otrzymał przydział do 138DS RAF. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzdo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 r.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.2 KasprzakEugeniusz Piotrplut./F/Sgt783202PilotMedal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-17211922-01-08Lublin1943 zginął – RAF 138DB „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niemieckim szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku. - pil. Eugeniusz Kasprzak pochowany w wspólnym grobie w Slaglille, 2 mile od Soro (Wyspa Zelandia, Dania)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.
3 MichalskiJulianplut./F/Sgt793235Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8458
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

138 Sqd RAF
1943-09-17351908-07-12Radom– RAF 138Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU 88 nad wyspą Sjealand (Dania) Samolot spadł na zabud. farmy zabijając pięciu jej mieszk. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, St.sierż. Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku - plut. J. Michalski pochowany w wspólnym grobie w Slaglille 2 mile od Soro, Dania)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.Slaglille Denmark
4 MiecznikTadeuszst.sierż./W/O793802PilotVirtuti Militari

11563
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB

138 Sqd SOE
1995-03-21+ 1915-02-25Gołąbki17.09.1943 – RAF 128 Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez JU88 nad wyspą Sjealand (Dania ). Samolot spadł na zabudowania farmy zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż.pil. T. Miecznik, zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku- zmarł w Adelaide 5000 South Australia -brak danych.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.

5 PatlewiczWładysław Stanisławkpr./Sgt780909Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-17281915-01-20Cergowa– RAF 138 Sqn. „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez Junkersa JU88 nad wyspą Sjealand (Dania). Samolot spadł na zabudow. farmy zabijając pięciu jej mieszk. Z załogi zginęli: por. Wincenty S Wasilewski, st.sierż. Władysław Barzo, plut. Julian Michalski i kpr. Władysław S. Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran sierż.pil. Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: sierż. Roman Puchała i sierż. pil. Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W.B. w grudniu 1943 roku. - pochowany w wspólnym grobie w Slaglille 2 mile od Sorø, Dania. (uzup. A.M.9/2017)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.
6 PuchałaRomansierż./W/O793808Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB

138 Sqd (Special)
1997+ 1916-06-12Szymanów17.09.1943 – RAF Tempsford-„Halifax”-BB309- lot boj. ze zrzutami amunicji, broni i „cichociemnych”. Podczas powr. lotu samolot został zestrz. przez niem. noc. myśliwca JU88 nad Slaglille (wyspa Sjealand) i spadł na zabud. farmy, zabijając pięciu jej mieszkańców. Z załogi uratowali się T. Miecznik wzięty do niewoli (zbiegł i w grudniu 1943 roku dotarł do Anglii) i R.Puchała, który również został wzięty do niewoli. - Zmarł w Mansfield Nott’s i tu poch. UK. -Brak daty zgonu i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.

7 WasilewskiWincentypor./F/LtP-0839ObserwatorVirtuti Militari

8440
DFM & Bar

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

138 Sqd SOE
1943-09-17271916-01-24Lipno07.11.1941 – 138DS RAF „Halifax” L9612 lot ze zrzutem skoczków, - wracając ze znacznym oblodzeniem nie udało się schować (?) podwozia. Zwiększone zużycie paliwa zmusiło załogę do przymus. lądowania w Szwecji k/Ystad i tam został internowany, samolot zniszcz. Zwolniony i przesłany do W. Brytanii. 1943 zginął – 138DS RAF „Halifax”-BB309- lot do Polski z rzutami broni i amunicji – zestrz. przez „Ju-88” nad Slaglille k/m. Soro na wyspie Sjealand (Dania ). Samolot spadł na zabud. farmy zabijając jej mieszkańców. Z załogi zginęli: W. Wasilewski, Władysław Barzo, Julian Michalski i Władysław S Patlewicz. W niem. szpitalu zmarł z ran Eugeniusz P Kasprzak. Uratowali się: Roman Puchała i Tadeusz Miecznik, który zbiegł i wrócił do W. Brytanii w grudniu 1943 roku. - por. Wincenty Wasilewski został poch. na cmentarzu w Slaglille – grób zbiorowy. (Dania) (inf.A.M.-2015 uzup nr bocz.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Halifax L9612, 138 Squadron, 7 November 1941. Tech Officer 301 Sqn. head winds caused increased fuel consumption, which led to the loss of aircraft. interned; forced landing in Sweden. Ran out of fuel over Denmark whilst returning from Operation Ruction to Ugor, Poland. Crash landed at Tomelilla near Ystad in Sweden. Aircraft set on fire before crew surrendered to Swedish police. Crew: Flying Officer T Jasinski (Polish: W/Op), Sergeant F Sobkowiak (Polish: Co Pilot), Flying Officer S Krol (Polish: Nav), Wing Commander R Rudkowski (PolishL Pilot), Sergeant J Chodyra (Polish: Nose gunner), Sergeant R Mol (Polish: turrent gunner), Sergeant W Wasilewski (Polish: W/Op), Sergeant J Soltytsiak (Polish: FE): Interned, later returned to UK.


Halifax L9612 crash, Sweden
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-17 Halifax BB309 NF-T, took off Tempsford 18:29. Dropped 2nd Lt M.Kryszezukajtis and B.Augustyn at SOE Neon dropping zone Obraz 108 in Poland and on its return flight Halifax attacked by Pilot Leutnant Richard Burdyna, Bordward. Obergefreiter Leo Klotz and Bordfunker Obergefreiter Fritz Merten in Ju 88C-6 night fighter of 11./NJG 3, guided onto the Halifax by radar station Seehund based at Tybjerg. The intercept was made even though the Halifax was at tree-top height, estimated at 200 ft. Pilot F/S Tadeusz Miecznik PAF tried to crashland tat 04:45 hours but hit a house which started a fierce fire. 11 sleeping in the house which the Halifax hit, 3 adults and 2 children died in the fire. Rear gunner AG Sgt Roman Puchala managed to safely exit unharmed but was soon captured by the Germans. He was sent to Dulag Luft in Oberursel for interrogation, then to Stalag Luft VI Gross Tychow and later to Stalag 357 Thorn/Fallingbostel. FE Sgt Wladyslaw Barzdo PAF, Navigator F/Lt Wizenty Wasilewski PAF, Wop F/S Julian Michalski PAF and Air Gnr.Sgt Wladyslaw Patlewicz PAF were all killed and buried in Slaglille cemetery at 3AM 18 September 1943 along with Co-pilot Sgt Eugeniusz Kasprzak who had been taken to Ringsted hospital but had died from his wounds later the same day. Pilot F/S Tadeusz Miecznik had been brought to Ringsted hospital suffering from a broken arm and leg. On 7 Nov 1943 at 22:00 Marius Petersen and Jørgen Wibolt helped him escape through a window in his room. Taken to København and after two days sailed to Sweden by Erling Kiær. JU 88 had been hit by return-fire and circled the area at very low level. Went into trees in Bjernede Skov forrest, crashed at 04:47 hours. The pilot died outright and the two crew members died later on the same day in Ringsted hospital.Slaglille Denmark

Results 1 to 7 of 7.


Top