AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This (to Search for Squadron append 'Sqn' e.g. 602Sqn. In Archiwum use Polish form e.g. 303DM)

These are the results of your search:

You searched for: “jozef AND pilot

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 AbczyńskiJanpor. / F/LtP-2040NawigatorMedal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1979-06-30 Warszawa1912-10-27Trąbin02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc Polska). Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami: sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.nawigor Jan Abczynski, st.sierż.radio-operator Władysław Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. – w roku 1948 por. Abczyński wrócił do Polski. – brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in Hungary

2 AdamekBronisław Józefsierż. / W/O704853PilotMedal Lotniczy

10 AFU1995-03+ 711924-03-04AntośZmarł w Leicester UK
3 ApanasewiczJózefchor. / W/O780640Radio operator pokł.Virtuti Militari

9202
DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

304DB
1980-07-09+ 781902-07-04StasinoZmarł w Croydon, Surrey, spop. Croydon krematorium UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Born 4th July 1902. Survived the crash landing of R1697 at RAF Lindholme on 24th April 1942. The aircraft jettisoned its bombs from 16,500 feet over Flensburg, Germany, following a surprise attack by a Messerschmidt Me110 fighter. The aircraft was damaged and the pilot (Squadron Leader Czetowicz) and rear gunner (P/O Apanasik) were struck by bullets but all survived. He was still in service on 8th July 1943. Prior to all this, he received the Cross of Valour from Air Vice Marshal Ujejski on 28th June 1941 for bravery in action. He received this decoration four times and was also awarded the Order of Virtuti Militari and the British DFM during his fifty operational missions with the Squadron.

4 ArmanowskiJózefplut. / Sgt781321PilotMedal Lotniczy

307DMN

1454ESP
1942-01-26251917-07-07brak danych1942 zginął – RAF Charmy Downs - Havoc”-AW395- lot treningowy. Widziano, jak po ostrym pikowaniu samolot wszedł w korkociąg i rozbił się w miejscowości Box (Wiltshire). Zginał również, – por.Edward Gąsak - pochowany w Haycombe, Bath, Somerset (51T /266/F) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-26 Douglas Havoc l AW395 RAF Colerne. The aircraft was conducting a ferry flight to RAF Charmy Down. Shortly after takeoff the aircraft stalled and crashed near the town of Box, Wiltshire. All three crewmen were killed. Crew: Pilot Plut. Józef Armanowski (P-781321), Por. Stanisław Gąsak (P-1264), Observer P/O Lynn Frederick (117146)Bath Haycombe UK
5 BarZbigniewF/Sgt794207Despatcher/Bomb AimerMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP1944-09-021921-09-23Nowy Sącz1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc Polska. Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczynski, st.sierż.r-oper. Władysław Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się i przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. Kpr. Bar – miejsce grobu nie zostało ustalone – prawdopodobnie pochowany przez miejscową ludność.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in Hungary

Polish Memorial Northolt UK
6 BasterBronisławpor. / F / LtP-0538PilotMedal Lotniczy (x2)

309DM

305DB

1943-05-25311912-06-22Kraków1943 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”HF492 - lot ćwicz. z nieustal. powodów na wysokości 300 m. Przeszedl w lot pionowy lot do ziemi. Zapalił się i spadł w miejsc. Appleby k/ Scunthorpe. Zginęła cała załoga. Poch. w Newark (317/I) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: "We were an Army Cooperation squadron, flying Lysanders in Scotland, and learning ourselves and teaching others to cooperate with the ground forces of the Scottish Command, which included units of the Polish Army. There was plenty of work, and thanks to our excellent mechanics we were able to fly more hours than any other squadron in the Army Cooperation Command. For the pilots the work was quite exacting, as apart from the actual piloting they had to shoot, bomb, photograph, navigate and also learn to send and receive coded messages by Morse. Nevertheless it was realised that Lysanders were completely unsuitable for these tasks in the circumstances of real war, and we hoped and prayed for re-equipment with faster and better armed planes. In this atmosphere tales were rife and scarcely a week passed without news of new and wonderful planes with which our squadron was about to be re-equipped. In the spring of 1942, I was asked by the Chief Pilot whether I would like to go on a course to fly Mustangs. Although my heart cried with joy I refused to volunteer, but said that certainly I would like to go if ordered. I must put in here a long aside about volunteering. We have a saying in Poland: "Volunteers perish", and when I was saying good-bye to my mother when leaving home for the war, almost her last words were (and she was an ardent patriot) "Do your duty, but do not volunteer." In 309 squadron, fed up with the phoney war in Scotland, two of the most experienced and excellent pilots, F/O Kornel Stefanus and F/O Bronek Baster asked to be transferred to bomber squadrons, which were at that time carrying out bombing missions over Europe. Their request was granted. Kornel was killed on the ground whilst still in an Operational Training Unit; during night flying an aircraft swung into a group of people at the end of the run and he was the only one killed. Bronek actually joined a bomber squadron but on his first operational flight he had to turn back because of engine trouble. The next day he was testing his aircraft after repairs and went into a dive which finished in the ground." Janusz Jozef Lewkowicz (1970's account)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-25 Wellington X HF492 SM-M 305 Sqd RAF Helmswell. Training flight, day. Crashed near Appleby, Scunthorpe- adjacent to the steelworks. The squadron had only just begun to receive the Mk.X Wellington to replace the earlier Mk.IV, at its base at Ingham north of Lincoln. The new mark had more powerful Hercules engines. Eye witnesses say the aircraft apparently dived into the ground from around 1,000 feet. It struck the ground on its belly and began to burn fiercely.The pilot may have lost consciousness prior to the crash, as concluded by the board of enquiry. Crew: Pilot Baster Bronisław (F/L) (P-0538) Age 30, Ground Crew (along for the ride) Berdecha Jan (Cpl) (P.781055) Age 34. Nav Koczapski Władysław Karol K (P/O) (P-1830) Age 28, Air Bomber Miksza Edward (Sgt) (P.794664) Age 19, A/G Niżnik Adam (Sgt) (P.792833), A/G Kazimierz Białobrzeski (P.703895) Age 20.

Crash site (courtesy northlincsweb.net)

Newark UK
7 BednarskiJózefkpt. / F / LtP-0399BombardierVirtuti Militari

10312
DFC

Krzyż Walecznych (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1586 ESP (301DB)
1945-11-22+ 1909-07-15Krzysztoforzyce27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, po czym został ostrzelany przez niemiecką artylerię plotn. oraz karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Majac dwa silniki płonące, które zostały po pewnym czasie ugaszone, - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Dochodząc do końca pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie, osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st.sier. pilot Henryk Jastrzębski, por.obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedynie zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifaxach została zestrzelona w drodze powrotnej. – o kpt Józefie Bednarskim -brak dalszych informacji ( ? Krakow).
8 BednarzJózefkpr. / Sgt782356PilotMedal Lotniczy

41 Sqd
1943-02-01231920-06-13Rymasze1943 zginął – RAF Penrhos – „Spitfire”-X4279- lot ćwiczebny – wykonywanie i rozpoznanie zdjęć fotograficznych terenu –podczas lotu koszącego rozbił się w Pwllheli, Półn. Walia- pochow. na cmentarzu w Porthmadok (620) UK
Porthmadog, Wales UK
9 BenedykJózefplut. / Sgt792129PilotMedal Lotniczy (x3)

SFTS1942-12-11271915-01-15Strzeliska Stare1942 zginął – RAF Newton-“Master”-W8503- lot ćwiczebny, - z nie ustalonych powodów samolot rozbił się


Newark UK
10 BenzińskiKazimierzst.sierż. / W / O792134PilotVirtuti Militari

11084
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

80 Sqd RAF

1976-12-18+ 581918-02-25Radzyminzmarł w Croydon - spopielony w Thornton Heath Surrey. UK
(Message from Michal Benzinski) Hi, Just a bit more about my dad and our family. Kazimierz Jozef Benzinski was born in Radzymin near Warszawa on 25th Feb 1918, When he left school he joined the Polish Air Force and attended their technical school to train as an aircraft engineer. When the war began, he escaped into Romania, was interned but escaped internment, made his way to Southern France, thence to Scotland. He was a mechanic, but in 1942 volunteered for flight training, and joined 302 Squadron in August 1942, as a Sgt-pilot. His first mission was over the Dieppe raid in that month. Dad flew I think it was 212 missions all in all, and was awarded the DFC in 1946, as well as the Virtuti Militari and the Krzyż Walecznych. He transferred to 80 Squadron when 302 Squadron was disbanded in 1946, and was invalided out of the RAF in May 1957 - his hearing deteriorated to a point when he could no longer remain in the service. Dad had met mum a few times before the war. She was in the Armia Krajowa and was taken prisoner when the Powstanie came to an end in October 1944. Her camp was liberated by Gen. Maczek's division in April 1945, and dad's wing heard about the liberation of the POW Camp at Oldenberg. Dad met up with her again, and they married in 1946. I'm one of six children, all interested in dad's history. Five of us attended the dedication last June (2019) of a new memorial to Polish pilots who lost their lives flying from B10 Plumetot in Normandy. Elder brother Wojciech, a retired B.A. Engineer, is perhaps the most interested one in the family. He has all of dad's log books. Please let me know if there is anything further you would like to know about dad and his history. Regards, Michal Benzinski"Thornton Road Croydon Crematorium
11 BernhardtWłodzimierzpor. / F / LtP-2696 / 703845BombardierKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300DB

1586 ESP
2013-03-29+ 1915-08-301944 – RAF Brindisi-„Halifax”-JP220- lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas wykonywania zrzutu samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. i prawe silniki przestały pracować. W drodze powrotnej lewe silniki zostały przegrzane i dowódca załogi wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Tylny strzelec plut. Jan Lück wskutek uszkodzenia instalacji „intercomu” nie usłyszał polecenia i pozostał w samolocie. W tej sytuacji Pilot podjął decyzję lądowania w przygodnym terenie. Samolot rozbił się we wsi Dębina koło Bohni. Pilot L.Owsiany został ranny, który z resztą załogi: W. Schőffer, W. Łopuszański, W. Bernhardt, L. Kretowicz, J.Lück oraz G. Denisienko zostali przejęci przez placówki AK i w kwietniu 1944 przez Odessę wrócili do Anglii. Po zakoń. wojny wyjechał do USA. W 1999 - Corona del Mar Ca USA- od 2005 roku mieszka w Warszawie i tu zmarł. Assigned to 304 Sqd "Ziemia Śląska im. Fr. Józef Poniatowski ".
Added by Stefan Pietrzak Youngs: In 1944, volunteered for 1586 Special Sqd for special tasks, flights over Warsaw with supplies for the Warszawa Uprising. On August 16/17, 1944 in Halifax JP220 the crew consisted of: Pilots: Sgt. Leszek Owsiany, Lucjan Kretowicz. Navigator: Lieutenant Władysław Schöffer, Lieutenant Witold Łopuszański Radio operator: Stefan Bohanes. Deck mechanic: Sgt. Grzegorz Denisienko. Dispatcher, 2nd Lt. Włodzimierz Bernhardt, Air Gunner: Sgt. Jan Lück. Took off from Campo Casale airport in Brindisi, Italy. After the drop in Warsaw, the Halifax was attacked by the night fighter with Schräge Musik on its way back to the base. Owsiany gave the order to jump. The parachute jump was made by: dispatcher, 2nd Lt. pil. Włodzimierz Bernhardt, Grzegorz Denisienko, 2nd Lt. Witold Korwin-Łopuszański, Lucjan Kretowicz and Lt. Władysław Schöffer. The pilot Leszek Owsiany and the gunner Jan Lück, who was on board, made an emergency in the village of Dębina near Bochnia. The pilot was seriously injured and was arrested by the Gestapo. The Gunner did not suffer significant injuries. Stefan Bohanes's body was found near the village of Łąkta Górna. An unopened parachute was found at the body.Powazki Cemetery, Warszawa
12 BiałeckiJózef Januszsierż. / W / O783228PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1996-02-10+ 751921-03-20BłonieUr. w m. Błonie, woj. warszawskie. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy, którą ukończył w 1937 roku jako mechanik samolotowy. – Przydzielony do 1PL w Warszawie. Bral czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku i po ewakuacji do Rumunii przedostał się do Francji a po jej upadku w 1940 roku do W. Brytanii. Tam po uprzednim przeszkoleniu w pilotażu i dalszego przeszkolenia bojowego w 18 OTU otrzymał przydział 14 października 1942 roku do 304DB. Powracając z patrolowania morza 24 grudnia, załoga musiała skakać na spadochronach gdy mgła pokryła wszystkie lotniska. Został skierowany na odpoczynek do Bazy Lotniczej w Blackpool. Następne przeniesienie otrzymał do 577 RAF skąd 3 stycznia 1945 został skierowany do 74 Bazy (CC) na przeszkolenie na samolotach wielosilnikowych „Halifax”. Dnia 6 czerwca 1945 otrzyma przydział na stację RAF Faldingworth – Po zwolnieniu z PSP osiedlił się w Blackpool. - zmarł w St. Annes Lanc’s UK
13 BiczyskoJózefkpt. / F / OP-3042Pilot19861916-03-30Bottrop1952 Larks Ayrshire UK. Zmarl Herts UK
14 BiegańskiTadeusz Janpor. / F / OP-1368ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

18 OTU1942-01-30291913-12-28Ostrów1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-N2848- lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu pod Busckden Pike w York’s. Uratował się tylny strzelec sierż. Jan Fuśniak. Pozostali członkowie załogi zginęli – pochowany na cmentarzu w Newark (306/A/N) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) 18 OTU took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak MemorialNewark UK
15 BielJózefsierż.pch. / W / O780378PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

308DM
1985-01-08+ 681917-01-30Łęki- Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W Wielkiej Brytanii początkowo lata w 3DM RAF, Po przeszkoleniu w 55 OTU przeniesiony do 317DM a następnie do 308DM. W roku 1941 Zestrzelony w walce powietrznej nad Francją, przebywał do końca wojny w niewoli. Po demobilizacji osiadł się w Birmingham i tam zmarł – pochowany na cmentarzu w Handsworth UK
16 BielickiJózefplut. / W / O793845PilotVirtuti Militari

Pośmiertnie (Posthumous- By order of Polish PSZ command Number 4/44)
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-08-15221922-02-12WarszawaUr. w Warszawie. Wychowanek SPLdM w Świeciu. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Przedostaje się do Francji, a po jej upadku do W. Brytanii. Po wstępnym przeszkoleniu otrzymuje przydział do 18 OTU wyszkolenia bojowego a następnie do 305DB. – 18 lutego 1944 zostaje przeniesiony do 1586 eskadry do zadań specjalnych - 1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-KG890- specjalny lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Po wykonaniu zadania (zrzut na plac Krasińskich) samolot podczas lotu powrotnego został zaatakowany w rejonie Puszczy Niepołomickiej przez 2 niemieckie myśliwce i doznał uszkodzeń. Rozbił się we wsi Nieszkowice Wielkie pod Bochnią. Cała załoga poniosła śmierć. – Poch. na wojsk. cmen. bryt. w Krakowie Polska (5/7/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Engaged on Warsaw Supply Drops. Aircraft was shot down by a German Night Fighter and crashed at Nieszkowicach Wielkich, Bosnia . Location : Poland. PAF Memorial, Northolt, Originally buried at Pogwizdowie, but later exhumed and was re-buried in Krakw Rakowicki Cemetery, Poland. Plot III Row A Grave 3
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-08-15 Liberator KG890 RAF Brindisi. Engaged on low level Warsaw Supply Drops. (8th combat flight). On the way back, near Nieszkowicach Wielkich, Bosnia, attacked by night fighter. Liberator on fire then exploded. Almost the entire crew died in the explosion or saved themselves by jumping without using parachutes. The bodies of six airmen were found near the burned wreckage. The seventh body belonging to Rutkowski was found at a considerable distance from the crash. Crew was buried at Pogwizdów. After the war, exhumed and buried in a common grave at the British War Cemetery in Kraków Rakowicki Cemetery, Poland. Plot III Row A. Crew: Plutonowy Józef BIELICKI (P/793845) Liberator, Major Stanisław J DANIEL (P/0735), Plutonowy Tadeusz DUBOWSKI (P/794215), Plutonowy Stanisław MALCZYK (P/793506), Plutonowy Wincenty Tadeusz RUTKOWSKI (P/792934), Kapitan Zbigniew Marian SZOSTAK (P/76684), Sierzant Józef WITEK (P/794534)


Liberator KG890 Replica, Warsaw Uprising 1944 Museum. Courtesy © Kornel Mierzwiński
Polish War Memorial Northolt UK

Kraków British Cemetery Poland
17 BieńkowskiJózefSierż.pch. / F / Sgt706151PilotMedal Lotniczy

317DM
2000-10-25+ 831917-07-20Ołomunieczmarł w Miami Beach FL USA – pochowany w Polsce
18 BłockiJacekpor. / F / LtP-2455PilotVirtuti Militari

8252
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
2010-09-12+ 881921-12-24Ur. w Rzeszowie. – We wrześniu 1939 przekracza granicę z Rumunią gdzie zostaje internowany. Po ucieczce, przez Bejrut dostaje się doFrancji a następnie po jej upadku, przez Hiszpanię do Anglii. Po przeszkoleniu na pilota otrzymuje przydział w maju 1942 do 305DB. Następnie zostaje przeniesiony do 1586 Polskiej Eskadry do zadań specjalnych. Nocą 09.04.1944 w locie operacyjnym „Weller 2” z RAF Brindisi, na samolocie „Liberator” BZ965 1586 ESP, dokonał z załogą w składzie kpt. Zbigniew Szostak, ppor. Jacek Błocki, plut. Józef Witek, plut. Stanisław Jarecki, plut. Stanisław Wileniec i plut. Stanisław Malczyk zrzutu broni dla AK na placówce odbiorczej „Imbryk” w okolicach Dąbrówki. W tym samym czasie dokonano zrzutu „Cichociemnych” pod nazwą „Ekipa XXXIX” w której skakali: - mjr Tadeusz Prunge ps.„Osa”, kpt. Benon Łastowski ps.„Łobuz”, por. Stefan Bałuk ps.„Stary” i kpr. Henryk Waniek ps.„Pływak”, Losy skoczków nie są znane,za wyjątkiem kpt. Benona Łastowskiego, który po wojnie osiedlił się w Londynie i w latach 1952 – 1960 latał w Klubie Szybowc. SLP w Lasham Hampshire, zmarł w Londynie. UK - Załoga Liberatora wróciła cało do Włoch lądując w Brindisi. Por. Jacek Błocki w czerwcu 1944 r. przen. do służby transportowej. Po wojnie lata w RAF Akrotin BF PO57 Cypr do 1973 r. Po zwolnieniu z RAF, pozostał koło Limassol na Cyprze i tu zmarł.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ965


Grim insignia on the B-24 Liberator BZ965 GR-S, commanded by Flight Lieutenant Zbigniew Szostak, of the 1586 Polish Special Duties Flight which made the trip from Brindisi in Italy to Warsaw in Poland to drop supplies for the fighting Home Army. The emblem on the aircraft stands for 'Śmierć na zasobniku' - 'Death on the Container'. The flags on the left indicate the countries which the Liberator flew with the supplying missions to. Courtesy IWM
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Dropped agents in occupied Europe and even landing a Dakota in occupied Poland to deliver/pick up members of the Polish underground resistance. Lived in Cyprus after the war.Dhekelia British Military Cemetery, Cyprus
19 BoczkowskiStanisław Andrzejpor. / F / LtP-1542PilotVirtuti Militari

9553
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

300DB
2014-11+ 1919-03-14Płoskirów – UkraineAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. – Po przybyciu do W. Brytanii i przeszkoleniu w 18 OTU, został przydzielony do 300DB. Po wylataniu tury operacyjnej został skierowany do 18 OTU jako instruktor pilotażu. W roku 1944 jest przeniesiony do 45 Grupy TC w Dorval Montreal, Quebec Kanada skąd rozprowadzał samoloty na Bliski Wschód do Indii i Europy. Po wojnie w 1948 osiedlił się w Kanadzie. – (Montreal, Kanada - info: 13.12.2010 – Neville/Lucyna). Zmarł w Montrealu.Veterans Cemetery, Pointe Claire Montreal Canada
20 BohanesStefanplut. / W / O784633Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8523
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-08-17301914-07-31Kraków1944 zginął – RAF Brindisi-„Halifax”-JP220- lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas wykonywania zrzutu samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. i prawe silniki przestały pracować. W drodze powrotnej lewe silniki zostały przegrzane i dowódca załogi wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Tylny strzelec plut. Jan Lück wskutek uszkodzenia instalacji „intercomu” nie usłyszał polecenia i pozostał w samolocie. W tej sytuacji Pilot podjął decyzję lądowania w przygodnym terenie. Samolot rozbił się we wsi Dębina koło Bohni. Pilot L.Owsiany został ranny, który z resztą załogi: W.Schőffer, W.Łopuszański, W.Bernhardt, L.Kretowicz, J.Lück oraz G.Denisienko zostali przejęci przez miejscowe placówki AK i w kwietniu 1944 przez Odessę wrócili do Anglii. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Krakowie (1/A/1) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Assigned to 304 Sqd "Ziemia Śląska im. Fr. Józef Poniatowski ". In 1944, volunteered for 1586 Special Sqd for special tasks, flights over Warsaw with supplies for the Warszawa Uprising. On August 16/17, 1944 in Halifax JP220 the crew consisted of: Pilots: Sgt. Leszek Owsiany, Lucjan Kretowicz. Navigator: Lieutenant Władysław Schöffer, Lieutenant Witold Łopuszański Radio operator: Stefan Bohanes. Deck mechanic: Sgt. Grzegorz Denisienko. Dispatcher, 2nd Lt. Włodzimierz Bernhardt, Air Gunner: Sgt. Jan Lück. Took off from Campo Casale airport in Brindisi, Italy. After the drop in Warsaw, the Halifax was attacked by the night fighter with Schräge Musik on its way back to the base. Owsiany gave the order to jump. The parachute jump was made by: dispatcher, 2nd Lt. pil. Włodzimierz Bernhardt, Grzegorz Denisienko, 2nd Lt. Witold Korwin-Łopuszański, Lucjan Kretowicz and Lt. Władysław Schöffer. The pilot Leszek Owsiany and the gunner Jan Lück, who was on board, made an emergency in the village of Dębina near Bochnia. The pilot was seriously injured and was arrested by the Gestapo. The Gunner did not suffer significant injuries. Stefan Bohanes's body was found near the village of Łąkta Górna. An unopened parachute was found at the body. Stefan Bohanes was posthumously awarded the Order of Virtuti Militari and twice the Air Medal. Previously, he was awarded the Cross of Valor four times. After the war, Stefan Bohanes' ashes were transferred to the military cemetery in Kraków Plot I Row A Grave 11.

Krakow British Military Cemetery
21 BohdanowiczAntoni Józefchor. / W / O794892PilotMedal Lotniczy (x3)

1960-12-19+ 561904-10-09Wolskzmarł w Londynie UK


Londyn, Kensal Green - St. Mary Roman Catholic Cemetery
22 BondarJózefpor. / P / OP-1068PilotMedal Lotniczy

303DM
1941-06-28251916-07-08TryczeUr. w m. Frycze, woj. Białystok. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w Lidzie-Wilno – 151 Esk.Myśl. z którą brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU (11.1940 – 06.1941)lata od 02.06.1941 w 303DM. - 1941 zginął – RAF Northolt-“Spitfire”-P8346- lot bojowy nad Francją, w składzie 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Trafiony pociskiem artylerii plotn. rozbił się koło Lille. - pochowany na angielskim cmentarzu komunalnym w Aubers, Nord. Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs:


Courtesy AndyBailey
Shot down by Emil Babenz

23 BonkLeon Stanisławsierż. / F / Sgt792591Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9578
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13241919-01-01Warszawa1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot bojowy ze zrzutami dla oddziałów Francuskiej Partyzantki. Samolot został zestrzelony nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu komunalnym w Pont Audemer. Francja – grób zbiorowy (17-18/3/9)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

24 BorowiakJózefpor. / F / LtP-2196PilotVirtuti Militari

9562
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1989-12-01+ 1921-01-101947, tu zmarł w Austin TX USA
25 BortnowskiAndrzej JózefF / sgt709567Pilot2014-06-11+ 1925-03-09Wilno1946. Zmarł w Montrealu Quebec Kanada
26 BorzęckiStanisław Józefppor. / P / OP-1543PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1941-10-20201921-05-08Słobódka Dżuryńska, Ukraine- Absolwent XIV Promocji SPL. 1939 – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU zostaje skierowany do 304DB. 1941 zginął –RAF Lindholme – „Wellington”-N2852- lot bojowy, bombardowanie Emden. Podczas lotu powrotnego nadano sygnał SOS o uszkodzeniu silnika z podaniem pozycji koło Helgolandu. Inny samolot dywizjonu widział w tej części morza rakietę alarmową. Przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu – zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Sergeant J Juk (Polish): injured; Sergeant M Zykow (Polish), Sergeant S Borzecki (Polish), Flying Officer A Gisman (Polish), Sergeant H Plis (Polish), Sergeant R Klimiuk (Polish): uninjured; aircraft force landed at RAF East Wretham on return from operational flight, Wellington N2852, 304 Squadron, 13 August 1941

1941-10-20 Wellington N2852 Hit by Flak of Flakgruko II. Marine Flak Brigade (Wilhelmshaven). Crashed in North Sea North East of Mellum at 21:12. (Nachtjagd Combat Archive The Early Years Part 2 - Theo Boiten). Last heard sending an SOS signal.Polish Memorial Northolt UK
27 BrzezińskiJózefmjr / S / LdrP-1466PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

317DM
1942-03-15331909-07-03SuwałkiUr. w Suwałkach, woj.wileńskie. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. We wrześniu 1939 roku walczył wraz z eskadrą w składzie lotnictwa SGO Narew. W 1940 we Francji jest dowódcą klucza I/2 Gr.Ch. – Po przyjeździe do Anglii początkowo latał w 306DM, następnie przeniesiony do 317DM. 07.03.1942 Dow-ca 317DM„Wileńskiego”. - 1942 zginął – RAF Predannack-„Spitfire”-BL805- lot bojowy nad Francję, Wracający dywizjon, wobec zamglenia rejonu lotniska i niemożności lądowania został skierowany na lotnisko Bold Head. Jednakże, ze względu na brak paliwa, piloci musieli lądować w terenie (tylko dwóch pilotów zdołało wylądować w Bold Head). Mjr Brzeziński zderzył się z nadbrzeżną skałą i poniósł śmierć na miejscu. - pochowany na cmentarzu Higher Cemetery w Exeter UK


Exeter Higher UK
28 BujakWincentyst.szer. / Sgt782608Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1942-02-25231919-08-15Płock1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund DolataPolish Memorial Northolt UK
29 BuśJózef Henryksierż. / W / O794776PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1986-04+ 771909-07-08Michigan City (Indiana City ?)zmarł w Brazylii i tam pochowany
30 ButrymJózefkpr. / Sgt707146PilotMedal Lotniczy

1926-01-15Derawna ?brak dalszych informacji Zmarl Montreal Canada
31 CegłowskiEdwardkpr./Sgt784624Strzelec pokładowy
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-02-26251917-10-05Garbatówka1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot bojowy - -bombardowanie Kilonii. Podczas akcji, Samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn., mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga – pochowany na cmentarzu w Äbenrä, Dania (12/1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Leutnant Paul Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe at 22:15 (See Kracker Luftwaffe Archive on this site). The a/c crashed 500 metres north west of Jejsing train station. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off. A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

Polish Memorial Northolt UK

Åabenraa Denmark
32 CesarzWilhelm Józefsierż./W/O784734PilotMedal Lotniczy (x2)

305DB
1944-06-08311913-09-03Prądnik Czerw.1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito”-LR275- wystartował w celu patrolowania dróg i zwalczania nieprzyjaciela w Normandii. – Podczas wykonywania zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. i spadł koło La Croix. Nawigator Ludwik Jaksztas zmarł tego samego dnia. – Pilot Cesarz poch. na cment. Grainville-Langannerie Francja (5/8/E)


Polish Field of Honour Grainville-Langannerie France
33 ChałupaStanisław Józefkpt./F/LtP-1300Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8993
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

302DM
2004-04-24+ 891915-01-14ZalasUr.w m. Zalas, woj. krakowskie.- Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 2PL – 123 Esk. Myśl. w Krakowie. W czerwcu 1939 odkomenderowany na kurs radiokomunikacyjny w SPL-GT, - powrócił w sierpniu do macierzystej eskadry. W kampanii wrześniowej 1939 wykonał w składzie Brygady Pościgowej 2 loty bojowe oraz 2 zadania łącznościowe. We Francji po przeszkoleniu w Bazie Montpellier w marcu 1940 latał intensywnie zwalczając wyprawy bombowe Luftwaffe. Ewakuowany do Anglii lata w 302DM w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. Podczas walki powietrznej 20 sierpnia 1940 z wyprawą bombową Ju-88, zestrzelił 1 samolot na pewno, a drugi prawdopodobnie. Jednak jego Hurricane został w boju postrzelany, rozbijając sie przy lądowaniu przymusowym. Pilot odniósł tak poważne obrażenia, że po wyjściu ze szpitala nie mógł latać operacyjnie. Zestrzelił 4 samoloty. Po wojnie emigrował do Kanady. W 1990 wrócił do kraju. Zmarł w Krakowie. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Rakowice-Kraków. Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd July 1940

34 ChimiakTadeusz Józefsierż.pch./Sgt783445PilotMedal Lotniczy

1987-05-17+ 1918-03-10RudkiZmarł w m. Rocky Hill, CT. USA.


Rocky Hill, Rose Hill Memorial Park Connecticut USA
35 ChodyraJózef Tadeuszst.sierż./W/O781737Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9150
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

301DB

138 Sqd SOE

1983-01-02+ 681915-03-13Warszawa07.11.1941 – RAF 138RAF „Halifax” L9612 lot ze zrzutem skoczków i zaopatrzenia do kraju, w drodze powrotnej brak paliwa zmusiło załogę do przymusowego lądowania w Szwecji k/miasta Ystad i tam został internowany, (samolot spalony). Zwolniony i przesłany do W. Brytanii. -zmarł w Londynie - prochy złoż. w rodz. grobie na Warsz. Służewcu. Polska. (inf.A.M.-2015 nr. boczny) "Historyjka"o podwoziu usunięta przez oficjalny raport (12.08.20 -A.M.) Tech Officer 301 Sqn. head winds caused increased fuel consumption, which led to the loss of aircraft.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Halifax L9612, 138 Squadron, 7 November 1941. Tech Officer 301 Sqn. head winds caused increased fuel consumption, which led to the loss of aircraft. interned; forced landing in Sweden. Ran out of fuel over Denmark whilst returning from Operation Ruction to Ugor, Poland. Crash landed at Tomelilla near Ystad in Sweden. Aircraft set on fire before crew surrendered to Swedish police. Crew: Flying Officer T Jasinski (Polish: W/Op), Sergeant F Sobkowiak (Polish: Co Pilot), Flying Officer S Krol (Polish: Nav), Wing Commander R Rudkowski (PolishL Pilot), Sergeant J Chodyra (Polish: Nose gunner), Sergeant R Mol (Polish: turrent gunner), Sergeant W Wasilewski (Polish: W/Op), Sergeant J Soltytsiak (Polish: FE): Interned, later returned to UK.


Halifax L9612 crash, SwedenWarszawa, Cmentarz Parafialny ul. Wałbrzyska
36 CichońJózef Tadeuszkpr./LAC704579Pilot-uczeńMedal Lotniczy

307DMN
1994-01-19+ 1922-07-09Mytarka1946, zmarł w Windsor, ON. Kanada
Courtesy Doug Gammon

St Alphonsus Roman Catholic Cemetery, Ottawa Street, Windsor Canada
37 CudzichJózef Stanisławpor./F/OP-2746PilotMedal Lotniczy

1986-11-02+ 721914-04-23Biały Dunajecumarł w North Aston Sheffield- spopielony w Sheffield City Road crematorium UK


Sheffield City Road Crematorium UK
38 CzachowskiJózefpor./P/OP-0318PilotMedal Lotniczy

315DM
1941-07-24251916-06-02Hamburg1941 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-O7835- lot boj. ochrona bombowców. Podczas lotu polski zespół zaatak. zgrup. Me-109. Po walce stwierdzono brak samolotu por.Czachowskiego. Prawdopodbnie został zestrzelony – miejsce grobu nieznane. Niemcy
Joined 303 Sqd December 1940

39 CzapińskiJózefkpr./Sgt782709PilotMedal Lotniczy

1 AACU1941-11-08211920-01-14GelsenkirchenUr. w Gelsenkirchen, Niemcy. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1937 roku. Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzymał dalsze szkolenie w Krośnie na pilota bombowego i z większością uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał sie do Francji a po jej upadku do W. Brytanii. 2 czerwca 1941 rozpoczął kurs pilotażu i ukończył podstawowe szkolenie 29 sierpnia. Następnego dnia został przeniesiony na praktykę w lataniu do nr.1 Szkoły Obrony Przeciwlotniczej (AACU). Po zajęciach holowania ruchomego celu w listopadzie zginął – RAF Newton-„Henley”-L3265- wykonywał lot ćwiczebny w holowaniu celu ruchomego dla strzelania powietrznego. Podczas niedozwolonej akrobacji, samolot utracił prędkość i w korkociągu spadł na ziemię w miejscowości Kelling Heath Holt (Norfolk). – pochowany na cmentarzu w Hunstanton (17/O) UK
40 CzarneckiZbigniew Henryksierż./W/O780829PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM
2013-02-141921-01-12Warszawaur. w Warszawie. - Wychowanek SPLdM w Świeciu, Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku przerwal dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. W październiku przedostał się do Francji i zgłosił się na wyjazd do W. Brytanii, gdzie przybył w lutym 1940 roku. Rozpoczął szkolenie w pilotażu i po dalszym przeszkoleniu bojowym w OTU w grudniu 1943 roku otrzymał przydział do 302DM. W 1945 roku został skierowany do 16 Polskiej Szkoly Pilotażu Podstawowego (SFTS) w Newton a następnie do 25 Polskiej Szkoly Pilotażu wstępnego (EFTS) w Hucknall, pelniąc w szkołach obowiązki instruktora. W latach 1946-1947 pelnil obowiązki kierownika ruchu lotniczego w RAF Leeming. Po zwolnieniu z PSZ wstąpił do RAF, w Leeming gdzie lata na samolotach odrzutowych jako pilot myśliwski, doświadczalny, oblatywacz i pilot transportowy. Odszedł na emeryturę w stopniu kpt. (F/Lt).
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd December 1943. Died Upavon Wilts UK.

41 CzerwonkaJózefplut./F/Sgt780641Strzelec pokładowyKrzyz Walecznychm (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-06231919-11-23JaworznoUr. w Jaworznie, pow. Chrzanów. - Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy w 1936 i ukończył szkołę w Krośnie w 1939 roku jako radiomechanik. Został przydzielony do 2PL w Krakowie- 24 eskadry rozpoznawczej. Brał czynny udział w Kampanii wrześniowej 1939 roku w Ramach Armii „Kraków”. Został ewakuowany na Węgry. W 1940 roku przedostał sie do Francji a następnie do W. Brytanii gdzie przybył 14 stycznia 1940. Zgłosił się ochotniczo do personelu latającego. Po przeszkoleniu na radiotelegrafistę i strzelców samolotowych, wpierw został skierowany do OTU a następnie w roku 1941 do 301DB. W roku 1942 zginął– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1331- lot bojowy, bombardowanie Essen. Od chwili startu, brak było łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. - poch. na cmentarzu w New Eastern Amsterdam Holandia (47/1/85)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-06 Wellington lV Z1331 GR-C Take off RAF Helmswell 23:18 attack on Essen. 49% moon. Claim by Hptm Helmut Lent Stab II/NJG2 - flying Bf 110 F-4 R4+AC from Leeuwarden airfield. IJsselmeer East of Amsterdam at 0116. Crew: Pilot: P-0218 Fg Off Daniel Plawski MIA, Co-Pilot: P-76772 F/O Jan Kozak, Navigator: P-0355 F/O f Paweł Jan Wybraniec - Amsterdam New Eastern Cemetery B 9 (body found IJsselmeer near Lighthouse Marken), W/Op/A/G: P-780641 Flt Sgt Jan Czerwonka Amsterdam New Eastern Cemetery B 15 (body found at IJsselmeer near Uitdam), A/G: P-784965 Sgt Kazimierz Andrzej Podgorski PAF Amsterdam New Eastern Cemetery B 12 (body found at Volendam Harbour). A/G: P-793030 Sgt Roman Radecki

(Note: 1942-06-02 Z1331 GR-C on 2nd 1000 bomber raid to Essen attacked by a Ju88 50/60 miles east of Harwich at 03.15, believed to be Ju 88 C-6 of 7./NJG 2 based at Gilze-Rijen airfield in the Netherlands, flown by Oberfeldwebel Heinz Strüning. No casualities.)Amsterdam New Eastern Holland
42 CzeżowskiJacekppor./P/OP-2791PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1996-08-20+ 771919-08-22Zestrzeli samolotów: 2/1/2. - zmarł w Londynie – spop. East End Road Finchley UK
43 DąbrowskiJózef kpr./F/Sgt784758PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1943-06-14221921-03-17DrzewicaUr. w Drzewicy, pow. Opoczno. Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1938 roku.Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, wstrzyma dalsze szkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów został ewakuowany do Rumunii. Przez Francję i po jej upadku został ewakuowany do W. Brytanii. Po dalszym przeszkoleniu w pilotażu w maju 1942 roku zostaje wyslany do Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie otrzymuje przydział do 303DM. - RAF Northolt-„Spitfire”-BL290- wystartował do lotu treningowego. Z nie ustalonych powodów samolot spadł na cmentarz Islington w Londynie. Pilot zginął. Pochow. na cment. w Northwood (H 384) UK


44 DecJózef Wincenty por./F/Lt P-0808PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

316DM

302DM
1943-04-24291914-02-28Sokołów Małop.– RAF Hutton Cranswick-“Spitfire”-AR385- lot trening. w składzie eskadry z zad. przeprow. ćwiczeń w locie grupowym. Podczas pikowania zaczepił ogonem o śmigło innego samolotu, (którego pilot zdołał wylądować). Sam rozbił się w odległości 6 mil od North Coates w Linc’s. - pochowany na cmentarzu w Northwood (H/401) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 302 Sqd March 1943. Collided in mid-air with Spitfire flown by P/O Nowak45 DermaJózef st.sierż./W/O784742PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

112 Sqd RAF

315DM

1980-07-31 Templestowe, Victoria, Australia+ 651915-04-04Krakówzmarł w Australii-brak daty zgonu i danych
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Flew with Kittyhawk Ace Clive Caldwell's 112 Sqd in Western Desert

Derma in Background, Kittyhawk 112 Sqd in desertTemplestowe, Victoria
46 DetkaFranciszek sierż./W/O781416PilotVirtuti Militari

11092
DFM

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

1986-04-08+ 681918-02-20Kiekindemarkzmarł w Krakowie Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd June 1944:

Pojawia się po raz pierwszy w znanych mi dokumentach na przełomie 1939/1940 roku, gdzie drogą ewakuacji przez Rumunię przybywa do Francji. W lutym 1940 roku, jako ochotnik, zgłasza się na szkolenie lotnicze w Wielkiej Brytanii. 22.03.1940 roku przybywa do Wielkiej Brytanii w składzie XVIII transportu polskiego personelu lotniczego. Otrzymuje numer służbowy (podoficerski) RAFu (RAF 781416). Pod tym numerem będzie figurował w dokumentach przez cały okres wojny. Pierwszy przydział - mechanik radio w składzie Dywizjonu Zapasowego Centrum Lotnictwa Polskiego na stacji RAF Eastchurch. Kilka dni później, 26 marca odkomenderowany na szkolenie na stację RAF Manston (w stopniu szeregowego). W maju 1940 roku Centrum Lotnictwa Polskiego zostaje przeniesione na stację RAF Blackpool i tam miesiąc później kończy pierwszy, teoretyczny etap szkolenia ogólno wojskowego z elementami nauki języka, podstaw radiotechniki, regulaminów RAF. W czerwcu (14) 1940 roku rozpoczyna kilkumiesięczne szkolenie techniczne na stacji RAF Bramcote. W tymże 1940 roku otrzymuje swój pierwszy przydział do jednostki bojowej. I tu pojawia się pierwszy problem. Nieznany jest mi numer dywizjonu w którym służył jako mechanik. Jest to problem ogólny – wiedzy o kilku tysiącach żołnierzy personelu technicznego – bez wglądu w dokumenty niesposób prześledzić przydziały do jednostek, przeniesienie etc. A swobodny dostęp do nich mają rodziny. Pojawia się ponownie w znanych mi dokumentach w 1942 roku, uzyskując przeniesienie na szkolenie w personelu latającym. Cykl szkolenia obejmował zagadnienia podstaw aerodynamiki (było to szkolenie w składzie ACTC (Air Crew Training Center – takich jednostek było kilka w Wielkiej Brytanii – London’s Regent Park, Brighton, Hucknall), następnym etapem było szkolenie w składzie ITW kurs teoretyczny pilotażu (13 Initial Training Wing Brighton, ITW Torquay, St. Andrews). Dokładne przydziały nie są mi znane. Po okresie szkolenia teoretycznego następowało szkolenie praktyczne pilotażu. Pierwszą szkołą była 25(P)EFTS na stacji RAF Hucknall. Po zakończeniu szkolenia elementarnego następował przydział na dalsze szkolenie w składzie 16(P)SFTS na stacji RAF Newton. Podczas szkolenia w składzie 16(P)SFTS został awansowany na polski stopień kaprala (rozkaz 16(P)SFTS nr 27/43 z dnia 25.02.1943 roku. W tym samym 1943 roku ukończył szkolenie podstawowe w pilotażu i zapewne otrzymał „posting’ do jednostki niebojowej na doskonalenie w pilotażu (Tu tez nie znam bliższych szczegółów). 02.11.1943 roku został, po ukończeniu okresu treningu skierowany na szkolenie bojowe w składzie 61 OTU (61 Operational Training Unit). Jednostka ta stacjonowała w różnych okresach na lotniskach Heston i Rednall. Szkolenie bojowe ukończył 02.02.1944 roku. (Po krótkim urlopie) pojawił się w swoim pierwszym dywizjonie bojowym. Był to 317 Dywizjon Myśliwski Wileński. Podczas służby w tym dywizjonie otrzymał awans na stopień angielski F/Sgt. (Rozkaz dywizjonowy nr 12/44). Dwa miesiące później został skierowany na szkolenie do 84 GSU (Ground Service Unit). Lotnicy przechodzili w nim szkolenie w atakowaniu celów naziemnych. Związane to było z planowaną inwazją na kontynent. Szkolenie zakończone 15.06.1944 roku powiązane było ze zmianą przydziału do 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego. Rozkazem Nr 16/44 dywizjonu 302 nadano pilotowi Polową Odznakę Pilota (z zielonym wieńcem). 07.07.1944 roku figuruje jako kpr / F/Sgt w składzie Eskadry A dywizjonu 302. 01.09.1944 roku otrzymuje awans na stopień plutonowego (Rozkaz Nr 21/44 dywizjonu 302) W początku 1945 roku (rozkaz Nr 5/45) odznaczenie Krzyż Walecznych po raz 1 i 2. Pełna turę lotów bojowych ukończył 01.05.1945 roku i otrzymał skierowanie na odpoczynek operacyjny do Ośrodka Zapasowego Lotnictwa na stację RAF Blackpool (polska stacja). Rozkazem nr 12/45 otrzymuje po raz trzeci Krzyż Walecznych, a wkrótce potem (Rozkaz Nr 24/45) zostaje Mu nadany Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (Numer Krzyża 11092) oraz angielskie odznaczenie Distinguished Flying Medal (DFM) 01.09.1945 roku uzyskuje awans na polski stopień sierżanta. (rozkaz Nr 29/45 ogłoszony dnia 15.10.1945 roku. 13.01.1946 roku figuruje ponownie w składzie personelu 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego Na demobilizację oczekuje w składzie 333 Polish Depot. Demobilizacja w stopniu polskiego sierżanta i angielskiego F/Sgt. 16.07.1946 roku wyjazd do Polski. (Sikorski Institute, London)

47 DolataEdmund Józef plut./Sgt792927Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-02-25231919-09-05PoznańUr. w Poznaniu. - Wych. SPLdM w Bydgoszczy. – W roku 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojowy, bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdop. zestrz. do morza. – Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund Dolata +Polish Memorial Northolt UK
48 DomańskiJózef sierż./Sgt780554PilotVirtuti Militari

8321
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1941-06-19301911-01-28Dudki1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-W5665- lot bojowy, bombard. Bremy - podczas dolotu na cel, samolot został zestrzelony do morza przez niem. myśliwca koło brzegów Holandii. Uratowali się:Wiktor Cebrzyński i Stefan Winter, (osadzeni w obozie jenieckim).- resztę załogi morze wyrzuciło na brzeg w Amerland. - pochowany na cmentarzu katolickim w Ameland (Nes) Friesland (7/I) Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-06-19 Wellington W5665 BH-M Take off RAF Swinderby 22:02 to attack Bremen. Shot down at 02:57 (01:58 ?) by night fighter Oberfeldwebel Paul Gildner of IV./NJG1 in Do 215 B-5 G9+NM, near Dutch coast. Crashed into the Waddenzee, near Ameland. 4 crew were killed and two captured. Crew: Sgt J. Domański Pilot (killed, Jonkerbos War Cemetery); Sgt P. R, Bańkowski AG (killed, Jonkerbos War Cemetery); F / L W. Cebrzyński Observer (PoW Stalag Luft L3 Sagan and Belaria); Sgt S. Winek W/Op/A/G (PoW Stalag Luft L1 Barth Vogelsang); Sgt W. Paleniczek Pilot (MIA) and Sgt W. Sieczka W/Op (killed, Ameland Nes).Jonkerbos Holland
49 DomaszewskiJózef Apoloniusz mjr/S/LdrP-0622Pilot Srebrny Krzyż Zasługi (x2)

Medal Lotniczy (x3)

30 MU1967-04-13+ 621905-07-07Brodzięcinzmarł w Detroit 27 MI USA


Ann Arbor Saint Thomas Catholic Cemetery Michigan USA
50 DrapałaRoman kpr./Sgt783307Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

18 OTU1943-05-12271917-04-01Kraków02.01.1943 - RAF Bramcote-„Wellington”-L4379- lot treningowy. Wskutek silnego oblodzenia samolot rozbił się w rejonie Nott’s. Zginął tylko Antoni E. Korzeniowski. Wyszli z wypadku z lekkim obrażeniem: Klemens Baczewski, Stefan Czekalski, Roman Drapała, Alojzy Ratajczak, Stanisław Nogacki. 1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot trening. na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejscowości Bolton w Linc’s. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (316A/N) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-02-02 Wellington 1 18 OTU L4379 Take off RAF Bramcost on navigation exercise. Crashed after severe icing. Crew: Pilot P/O Alojzy Ratajczak (P-1655), A/G P/O Stefan Czekalski (P-1854), A/G Sgt Roman Drapała )783307), Bombadier Sgt Klemens Baczewski (794135), Bombadier Sgt Stanisław Nogacki (784506). All Baled out and OK. Bombadier Sgt Antoni.E. Korzeniowski (782472) killed.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-12 Wellington BK353 18 OTU Airborne at 1425hrs from Finningley to practice single-engine flying. The pilot lost control at 1530hrs whilst at 2000 feet and the aircraft dived in. Crew: S/Ldr Edward Paweł Zakrzewski (P.0062) Pilot Age 30 killed - buried Newark, F/O Tadeusz Michał Opulski (P.1091) Pilot Age 36 killed - buried Newark, Sgt Mieczysław Józef Frankiewicz (783091) Bomb aimer Age 23 killed - buried Newark, Sgt Roman Drapała (783307) A/G Age 26 killed - buried Newark, Sgt Tadeusz Pasternak (704094) A/G Age 26 killed -buried NewarkNewark UK
51 DrobnyJan st.sierż./W/O782698PilotVirtuti Militari

8322
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1996-02-27+ 801916-01-03Grzechyniazmarł w Croydon, Surrey i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the iarcraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.

52 DroździkKarol Józef st.szer./Sgt792609Radio operatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1942-02-05271915-01-29Bielsko05.09.1941 – RAF Bramcote – „Wellington”-X9795- wykonywał lot treningowy. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Linc’s. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk, i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął kpt.obs. Marian Sukniewicz. 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojowy, bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga. Pochowany na cmentarzu w Nuneaton (102) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-05 Wellington 1c X9795 18 OTU Crashed landing in fog. Flying Officer M Sukniewicz (P/0110) (Polish) buried Nuneaton Oaston Rd: killed; Flying Officer C Rymkiewiez (Polish), Flying Officer J Lach (Polish), Flying Officer S Ostaszewski (Polish), Sergeant P Grom (Polish), Sergeant K Droździk (Polish), Sergeant H Bosek (Polish): uninjured. Bosek died 5 months later in Leeds, buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund Dolata +Polish Memorial Northolt UK
53 DubasJózef Antoni kpt./F/LtP-1335Pilot 1974-08-17+ 671907-03-09LwówUr. we Lwowie. - Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 4PL w Toruniu. Od maja 1939 komendant PW Lotn. – Toruń. W Anglii w roku 1940 po przeszkoleniu na pilota w 1941 przeniesiony do MU w RAF Llandown, następnie do FIC w Cranwell na kurs instruktorski pilotażu. W latach 1944-45 przeniesiony do Francji i Niemiec jako Oficer wywiadu. - zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Willford Hill w Nottingham UK ● mjr pilot
54 DudziakJózef kpr./F/Sgt703905Radio-operator pokł.Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-08-17201924-03-28DrohobyczUr. w Drohobyczu. W 1939 roku więziony w Rosji Sowieckiej. Po zwolnieniu w roku 1941 przybył do W. Brytanii w czerwcu 1942. Uczeń Szkoły Technicznej w Halton. Po przeszkoleniu jako strzelec w lipcu 1943 skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. We wrześniu 1943 przydzielony do 300DB. Po przeszkoleniu na samolotach Liberator w 1675 HCU, w czerwcu 1944 przydzielony do 1586 ESP. - Zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-EW275-specjalny lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. W rejonie Gorlic samolot został zaatakowany przez dwa niemieckie nocne myśliwce, które uszkodziły jeden z silników. Wobec niemożliwości kontynuowania lotu do Warszawy na trzech silnikach dowódca wydał rozkaz powrotu do bazy. Samolot jednak tracił wysokość, więc w rejonie wsi Olszyny pod Bieczem dokonano awaryjnego zrzutu ładunku i dowódca rozkazał opuścić samolot. Załoga wysk. ze spadochronami, - po skoku, dokonanym ze zbyt małej wys. zginęli. Pilot ze względu na rannego mechanika pokładowego plut.Jana Mareckiego leciał dalej, próbując znaleźć lądowisko. Samolot rozbił się w miejscowości Banica pod Gładyszowem. Pilot Z. Pluta i ranny mechanik pokładowy J. Marecki zginęli pod szczątkami samolotu. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Krakowie (9-10/1/A) Polska


Kraków cmentarz brytyjski Poland
55 DumańskiJózef Emil plut.pch./W/O703996NawigatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
307DMN

2017-02-01+ 1921-11-26Trybuchowce1993 Etobicoke ON zmarł w Toronto ON Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joseph Emil Dumanski was born on Nov 26, 1921 in Trybuchowce, Buczacz Township, Tarnopol Region. Just prior to the start of the Second World War, he began studies in the Pedagogical Institute in Stanislavov. He was a Boy Scout and was named an “Adept Glider Pilot.” In November 1939 he was arrested by the NKWD for attempting to escape to Hungary in order to join the newly forming Polish Army. He was imprisoned in Nadworna and Stanislavov initially and then spent 9 months in prison in Odessa. In September 1940 he was sentenced without trial to three years in the Russian Gulag. First he worked in the stone quarries in the Samara Lagerkamp and then in May 1941 he was sent to the Northern USSR to the Peczora Gulag. Amnesty and release from prison were granted to the Polish soldiers as a result of the Sikorski – Majski Treaty in September 1941. After difficult travels through the southern part of the USSR, he reached Buzuluk and joined the army of General Anders. As a member of the Flight group, Fifth Squadron, he received initial training in Koltubanka where he was stricken with Typhoid and spent a long and difficult rehabilitation in hospital. In March, 1942, he left the USSR for Persia with the army of General Anders. Further flight training took place in Canada and England. In December 1943 he graduated at the top of his class with the rank of Sergeant – Navigator. During the following war years, he served as a Navigator in the 307 Sqd Night Fighters (“Night Owls from Lwow”) as a member of the Polish Air Force in Great Britain. He was seriously wounded. He was decorated with the Cross of Valor as well as many other medals. At the end of the war, he received the rank of Lieutenant. After the war, he studied at the University of London, but left in 1947 to settle in Canada where he continued his studies and was subsequently employed by Ontario Hydro. In retirement he was an active member of the Polish Church, Choir and Social groups in Toronto and a member of the Society of “Siberians” in Krakow. (courtesy Barbara Smiltnieks, daughter)

Dumański (left) + colleague

Mosquito FW-V 307 Sqd possibly drawn by Dumański

Dumański (left) at Krzyż Walecznych Award Ceremony

St. Maximilian Kolbe Church, Mississauga Canada

Park Lawn Cemetery Etobicoke Toronto Canada
56 DuńskiZygmunt plut./F/Sgt792244Pilot1586 ESPMedal Lotniczy (x2)

1944-01-06231921-03-27WąwolnicaUr. w Wąwolnicy, pow. Puławy. – Wych. SPLdM w Świeciu nad Wisłą. - 1944 zginął – Brindisi-„Liberator”-BZ949- specjalny lot bojowy nad Polskę. Wobec pogarszających się warunków atmosferycznych baza nadała sygnał radiowy z rozkazem powrotu. Pilot lecąc na małej wysokości, skierował się na lotnisko zapasowe w Grottaglie, wskutek silnego oblodzenia rozbił sie w górach koło Villa Castelli. Zginęła cała załoga. –pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Casamassima koło Bari, Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On the night of 6th January 1944, while returning from a mission to Poland the aircraft hit a mountain at Villa Castello when attempting to land at Grottaglie in Italy. The whole crew of: F/Lt Witold Paszkiewicz, F/Lt Tadeusz Domaradzki, F/Sgt Zygmunt Dunski, F/Sgt Franciszek Olkiewicz, F/Sgt Stefan Magdziarek, Sgt Piotr Halick, Sgt Jozef Marchwicki and Sgt Julian Bucko was killed.


BZ949 Liberator

Polish War Memorial Northolt UK

Casamassima, Italy
57 DybaJózef plut./W/O704784Pilot Medal Lotniczy

1977-07-09+ 581919-03-01Żarczyce Dużezmarł w Wiley Park 2195 NSW (Sydney) Australia, brak danych. (inf. A.M.)


Rookwood, Barnet Avenue - Catholic Cemetery Necropolis Rookwood Australia
58 EbenrytterEugeniusz Zdzisławkpt./F/LtP-0103PilotVirtuti Militari

11053
MC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

307DMN

302DM

1976-12-01+ 621914-12-02PabianiceUr. w Pabianicach, woj. lódzkie. Absolwent XI Promocji SPL. Po jej ukończeniu w 1938 roku przydzielony do 3PL – 32 Esk. Lin. w Poznaniu, z którą walczył w czasie kampanii wrześniowej 1939 w składzie lotnictwa Armii „Łódź”. Wykona 1 lot rozpoznawczy i 1 lot propagandowy (nocny lot nad Wrocław i zrzucenie ulotek). W W. Brytanii skierowany do 307DMN (1940-41) oraz w 302DM (1942-44). Zestrzelony 14 października 1944 w walce powietrznej – do końca wojny przebywał w obozie jenieckim. Po wyzw. emigrował do Australii. - zmarł w Adelaide 5000, South Australia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd April 1942

59 EngelBogdan Józefchor./W/O782330PilotVirtuti Militari

9180
DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1993-02-01+ 811918-09-20Kaczkowozmarł w Southampton, Hampshire UK
60 ErdtJózefkpr./Sgt780726Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-05-04271915-05-18Lwów1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”- Z1183- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Podczas lotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Uratował się tylko sierż. Stanisław Lis - wyłowiony z morza przez Niemcow, został wzięty do niewoli. Kpr. Józef Erdt z resztą załogi zginął.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-04 Wellington lV Z1183 BH-J Attack on Hamburg. Take-off RAF Helmswell 22:55. Hit by the 1. & 2./Reserve-Flak-Abteilung 247, also night-fighter claim; crashed into sea west of Kaiser-Wilhelm-Koog, Schleswig-Holstein. Crew: Pilot:P-0144 Flt Lt Wacław Wolski (missing). Pilot:780693 Sgt Stanisław Lis (PoW Stalag 4B Muhlberg (Elbe). Observer:76827 Fg Off Norbert Andrzej (Lewalth) Lewald-Jezierski (killed Becklingen). Wireless Operator:782441 Sgt Zygmunt Samulski (missing). Air Gunner:781399 Flt Sgt Bogusław Nowicki. (Becklingen) Air Gunner:780726 Sgt Josef Erdt (missing)Polish Memorial Northolt UK
61 FerugaJózef st.sierż./W/O780455PilotKrzyż Walecznych (x2)

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy (x3)

316DM
1945-03-01311914-10-26Jasienica1945 zginął – RAF Andrews Field-„Mustang”-FB120- uczestniczył w eskortowaniu bombowców lecących bombardować Mannheim. Podczas lotu powrotnego samolot, wskutek wady technicznej, rozbił się koło La Chapelle we Francji. Pilot poniósł śmierć. – Zestrzeli samolotów: 1/0/0. – pochowany na cmentarzu Choloy (5-2-9) Francja


Choloy-Menillot France
62 FijuthLucjan mjr/S/LdrP-1048ObserwatorVirtuti Militari

8505
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy


Polish Campaign 1939. 13 Eskadra Obserwacyjna 13 Eskadra Towarzysząca

300DB
1989 Lille, France+ 871902-09-03SkrzyniceAbsolwent II Promocji OSL, po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 4PL w Toruniu. 1937 roku odkomenderowany do SPL w Dęblinie z przydziałem do wyszkolenia w Dziale Nauk. Po przybyciu do W.Brytanii jest oficerem Oddziału Operac. W DSP (1940-41 po przeszkoleniu latał w 300DB (1943-44). Następnie pełnił funkcję oficera łącznikowego 38 Grupy Lot. Od stycznia do czerwca 1945 jest oficerem Oddziału Operacyjnego sztabu NW. – zmarł w Lille, Francja -brak daty zgonu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1939 Campaign Poland :W składzie lotnictwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej 'Narew'. Rano 1 września, po odprawie u dowódcy Lotnictwa SGO 'Narew', dowódca eskadry kpt. obs. Lucjan Fijuth powiadomił żołnierzy o stanie wojny z Niemcami. Załoga por. obs. Józefa Taraszewskiego z pilotem st. sierż. pil. Romualdem Podwysockim otrzymała zadanie rozpoznania pasa nadgranicznego Myszyniec–Szczucin–Grajewo, a por. obs. Stanisław Świechowski z sierż. pil. Antonim Paszkowskim rejonu Chorzeli. Obie załogi meldowały o przekroczeniu granicy niedużych oddziałów niemieckich. Po południu te same załogi dublowały poranne zadania. W tym czasie, przygotowujący się do lotów, II pluton został zaskoczony nalotem kilku bombowców. Bombardowanie było niecelne i nie uczyniło żadnych strat. Kapitan Seweryn Łaźniewski otrzymał rozkaz przesunięcia samolotów na lądowisko Krynki. Pod rozkazami Naczelnego Dowódcy Lotnictwa[edytuj 11 września eskadra nadal nie miała łączności ze sztabem SGO 'Narew'. Wobec powyższego kpt. Lucjan Fijuth wysłał oficera łącznikowego do Naczelnego Dowódcy Lotnictwa w Brześciu, prosząc o rozkazy. W dniu następnym ppor. Kotonowicz przywiózł rozkaz, zgodnie z którym z dniem 13 września eskadra przeszła do dyspozycji dowódcy Frontu Północnego gen. Dąb-Biernackiego. Eskadra ma przegrupować się do Wojcieszkowa, a dowódca eskadry zameldować się u dowódcy frontu w Siedlcach lub Kałuszynie. 12 września w rejonie Huszlewa zorganizowany oddział 12 ludzi zdobył w zasadzce 4 niemieckie czołgi rozpoznawcze (sic!). Wieczorem rzut kołowy wyruszył na nowe lotnisko. Do eskadry dołączył też rzut kołowy II/13 plutonu.

As part of the aviation of the Independent Operational Group 'Narew'. In the morning of September 1, after the briefing at the SGO 'Narew' Aviation Commander, the squadron commander Cpt. obs. Lucjan Fijuth informed the soldiers about the state of war with Germany. Crew Lieutenant Obs. Józef Taraszewski with the pilot, Senior Sgt. pil. Romuald Podwysocki, she was tasked with the reconnaissance of the Myszyniec-Szczucin-Grajewo border zone, and cf. Stanisław Świechowski with Sgt. pil. Antoni Paszkowski in the Chorzele region. Both crews reported crossing the border of small German units. In the afternoon, the same crews duplicated their morning tasks. At that time, while preparing for flights, 2nd Platoon was taken by surprise by a raid of several bombers. The bombing was inaccurate and caused no losses. Captain Seweryn Łaźniewski was ordered to move the planes to the Krynki airfield. Under orders of the Supreme Air Commander On September 11, the squadron still had no contact with the staff of SGO "Narew". In view of the above, Cpt. Lucjan Fijuth sent a liaison officer to the Supreme Air Commander in Brest, asking for orders. On the next day, 2nd Lt. Kotonowicz brought an order according to which on September 13 the squadron was put at the disposal of the commander of the Northern Front, General Dąb-Biernacki. The squadron is to regroup to Wojcieszków, and the squadron commander is to report to the front commander in Siedlce or Kałuszyn. On September 12, in the Huszlewo area, an organized detachment of 12 men in an ambush captured 4 German reconnaissance tanks (sic!). In the evening, the wheeled throw set off to the new airport. The squadron was also joined by the platoon II / 13

63 FilipowiczJózef mjr/S/LdrP-0623PilotMedal Lotniczy (x4)

317DM
1981-08-12+ 781903-04-03Kamieniec Pod.Ur. w Kamieńcu Podolskim. Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 5PL Lida. Po przeszkoleniu na pilota w CWOL został przeniesiony do 1PL. W Latach 1936-38 Dowodził Eskadrą Ćwiczebną Pilotażu, następnie dowódcą Eskadry Treningowej, z którą odbył kampanię wrześniową. W Anglii w latach 1940-45 był oficerem operacyjnym na stacjach RAF, pilotem w jednostce Ferry Pool-Kemble. – pełnił również funkcje dowódcze, jak szef kontrolerów w 307DM i w 1943 - w 315DM. - zmarł w Kanadzie lub Buenos Aires (do zweryfikowania)
64 FilipowskiJózef kpt./F/OP-0809PilotMedal Lotniczy (x4)

1971-09-14+ 691902-08-04Dziekanowicezmarł w Chicago IL USA


Maryhill Catholic Cemetery, Niles Illinois USA
65 FojerHenryk kpr./Sgt704431Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

138 Sqd
1943-09-15211922-12-27Bochnia1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Poznaniu (10/5/M) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
66 Frąckowiak (Royston)Józef sierż./W/O780319Mechanik pokładowyMedal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB
1958-01-09+ 1916-03-19Nowe SuminyUr. w Nowych Suminach, woj. pomorskie. – Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. – W dniu 02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc Polska. Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczynski, st.sierż. r-oper. Władysław Skibilski, i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. 1951 Aylesbury Buck’s, tu zmarł UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in Hungary

Evader
67 FrankiewiczMieczysław Józef kpr./Sgt783091BombardierMedal Lotniczy (x2)

18 OTU1943-05-12231920-02-03Książ Mały1943 zginął – RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot treningowy na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejscowości Bolton w Linc’s. Zginęła cała załoga. – kpr. Frankiewicz pochowany na cmentarzu w Newark 316A/M) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-12 Wellington BK353 18 OTU Airborne at 1425hrs from Finningley to practice single-engine flying. The pilot lost control at 1530hrs whilst at 2000 feet and the aircraft dived in. Crew: S/Ldr Edward Paweł Zakrzewski (P.0062) Pilot Age 30 killed - buried Newark, F/O Tadeusz Michał Opulski (P.1091) Pilot Age 36 killed - buried Newark, Sgt Mieczysław Józef Frankiewicz (783091) Bomb aimer Age 23 killed - buried Newark, Sgt Roman Drapała (783307) A/G Age 26 killed - buried Newark, Sgt Tadeusz Pasternak (704094) A/G Age 26 killed -buried NewarkNewark UK
68 FudałaJózef kpr./F/Sgt793550Pilot3Medal Lotniczy (x2)

RAF 3 Sqd1944-02-23141920-02-17Zakopane1944 zginął – RAF Manston-„Typhoon”EK370- w zespole ośmiu samolotów wykonywał zadanie bombardowanie okrętów w porcie Zeebrugge. Cztery samoloty stanowiły osłonę, cztery atakowały bombami. Kpr.Fudała w locie nurkującym z wysokości 3500 m zwolnił bomby na wysokości 1500 m i trafił w cel. Samolot jednak wpadł w korkociąg. Pilot wyskoczył ze spadochr., lecz utonął w morzu, ciało jego wydobyto i pochow. na cmentarzu w Zeebrugge, Belgia (17)
69 FugielFranciszek kpt./F/LtP-1034ObserwatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-02-25381904-08-20Glinik Mariam.Absolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydzielony do 2PL w Krakowie. W latach 1938-39 jest wykładowcą w Dyrekcji Nauk SPL. We Francji pełnił funkcję oficera do spraw bezpieczeństwa w 1/145 Dyw. Warszawskim. W Anglii po przeszkoleniu otrzymał przydział do 301DB. 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377 - lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopob. zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund Dolata +Polish Memorial Northolt UK
70 FurmaniakJózef kpr./Sgt780860PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-12-06211921-12-26Jarocin Wlkp.Ur. w Jarocinie Wlpl. – Wychowanek SPLdM w Świeciu w 1939 roku w Moderówce. – W roku 1942 zginął -RAF Hemswell„Wellington”Z1401- lot bojowy bombardowanie Mannheim. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad portem Boulogne. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Bolougne-sur-Mer, Francja (354)


Boulogne sur Mer, Boulogne Eastern France
71 FuśniakJózef sierż./W/O780945Strzelec pokładowyBEM

Medal Lotniczy

301DB
2017-07-04+1922-05-10WarszawaUr. w Warszawie. – Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. – Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Francję przedostał się do W. Brytanii. Z Bazy w Blackpool, został wysłany na kurs strzelców pokładowych do 18 OTU. Wykonując lot szkolny, w dniu 30.01.1942– RAF Bramcote-„Wellington”-N2848-lot ćwiczebny. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosłością terenu pod Buckden Pike w Yorkshire. Pozostali członkowie załogi zginęli. Uratował się tylny strzelec Jan Fuśniak, który ze złamaną nogą doczołgał się do pobliskiej wioski. Wrócił do bazy. Za ratowanie załogi został odznaczony Medalem „British Empire Medal” (BEM). 1948 Bexleyheath DA7 Kent UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak Memorial

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf. This remarkable man survived the notorious Lamsdorf Death Marsh. AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Sergeant Józef Fuśniak lived in Bexleyheath near London. In 2016, he moved to a retirement home in Cambridge. He died on July 4, 2017 at the age of 95. His farewell took place at the Cambridge Crematorium. From June 30, 1945, he was married to Jessica Blaikie, they had two children.


Cambridge Crematorium
72 GałasMieczysławppor./F/Sgt784113Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9582
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-05-13241919-10-05Poznań14.03.1942 – RAF Lindholme –„Wellington”-Z8438- nalot na Kolonię – po powrocie przy lądowaniu pilot nie mógł otworzyć klap do lądowania, wpadł na zabudowania lotniska i zapalił się – uratował się tylko z lekkim obrażeniem M. Gałas. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE295- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-21 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. All crew safe.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-13 Wellington HE295 BH-P. Take off 00:29 RAF Helmswell Attack on Duisberg. Shot down by night fighter Unteroffizier Georg Kraft of the 12./NJG 1 in Bf 110 G-4 from Bergen airfield. Crew: Pilot Sgt. S. Werner P782668, Navigator F/O. R. Tabaczynski P0368, Bomb aimer Sgt. H. Szymanowicz P794517, W/Op/A/G Sgt. H.W. Lercel P794322. A/G P/O. M. Galas P784413. All lost without tracePolish Memorial, Northolt UK
73 GandorWladysławkpt./F/LtP-0752PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1995 Macclesfield UK+ 1912-11-02Komorowice29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystartował do lotu boj. - bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot zestrzelony przez Me110 k/Rummen w Belgii, 14 km SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądowania), po miesiącu przedostali się do Gibraltaru, prawdopod. przy pomocy Belg. Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski. (por.obs.Stanisław Świdazmarł w Toronto). (Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie, Szwecja). - 1971 Hillmorton, Rugby UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland

74 GąsakStanisławpor./P/OP-1264ObserwatorMedal Lotniczy

307DMN

1454ESP
1942-09-26261916-01-15ChełmRAF Charmy Downs-“Havoc”-AW395- lot treningowy. Widziano, jak po ostrym pikowaniu, samolot wszedł w korkociąg i rozbił się w miejscowości Box (Wilt’s). Zginął również, pil.J. Armanowski. –por. Gąsak poch. na cmen. w Haycombe Bath (Som’s) (51/V/267 E) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-26 Douglas Havoc l AW395 RAF Colerne. The aircraft was conducting a ferry flight to RAF Charmy Down. Shortly after takeoff the aircraft stalled and crashed near the town of Box, Wiltshire. All three crewmen were killed. Crew: Pilot Plut. Józef Armanowski (P-781321), Por. Stanisław Gąsak (P-1264), Observer P/O Lynn Frederick Hobbs (117146)

Bath Haycombe UK
75 GaudynJózefpor./F/OP-0921PilotMedal Lotniczy

25 (P)SFTS1942-01-15351907-03-01brak danych1942 – RAF Hucknall-“Tiger Moth”-T7747- przygotowywał sie do startu wraz z uczniem Józefem Skrobeckim, gdy z ich samolotem zderzył się lądujący „Spitfire”. Uczeń J.Skrobecki ocalał, odnosząc lekkie obrażenia.


Hucknall UK
76 GawkowskiJózefszer./LAC781260Pilot-uczeńMedal Lotniczy

16 SFTS1942-07-19201922-02-10Łomża1942 zginął – RAF Newton-„Master”-W8474- samodzielny lot szkolny. W skutek awarii silnika, podczas przymusowego lądowania pod Mottram-in-Longdendale, utracił prędkość i zwalił się na ziemię, ponosząc śmierć. – pochowany na cmentarzu w Newark (310/JSP) UK


Newark UK
77 GawrońskiJózef Jerzykpt./F/LtP-1053Oficer techniczny (Pilot?)Medal Lotniczy

1962-01-16+ 1896-03-17LwówZmarł w Poole, Dorset, UK.
78 GayzlerWitold Józefpor./F/OP-0099PilotMedal Lotniczy

151 Sqd

307DMN

1941-09-27261915-01-02LudomkiUr. w m. Ludomki, woj. poznańskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 105 lokatą. Z Rumunii przez Francję dotarł w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przeszkoleniu latał w 151DM RAF. Po roku we wrześniu 1941 przeniesiony do 307DMN. Zginął – RAF Exeter-“Beaufighter”-R2442- lot ćwiczebny z por. obs. W.S. Pflegerem. W trudnych warunkach atmosfer. i przy ograniczonej widoczności zderzył się z wyniosłością terenu. Obaj lotnicy zginęli. - poch. na cmen. w Exeter (ZK/45) UK


Exeter Higher UK
79 GidaszewskiWalerian Feliksppor./P/OP-1798Strzelec pokładowy305DB
1942-02-26251917-11-16– RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot bojowy-bombard. Kilonii. Podczas akcji samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn. i mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu cywilnym w Åbenrå, Dania (12/1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Leutnant Paul Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe at 22:15 (See Kracker Luftwaffe Archive on this site). The a/c crashed 500 metres north west of Jejsing train station. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off. A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

Polish Memorial Northolt UK

Åabenraa Denmark
80 Gierejkiewicz (Tyson)Józefsierż./W/O783239PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x4)

300DB
1993-03-11+ 261917-07-22Białystokzmarł w Lincoln i tam został spopielony UK


Lincoln Crematorium UK
81 GilJózefpor./F/O76765Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9688
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

43 Sqd

229 Sqd

145 Sqd


315 Sqd Polish

306 Sqd Polish

1942-12-31281914-01-30ŁęgUr. w m. Pleszew, woj. poznańskie. – Absolwent XII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1939 roku przydzielony do 1PL – Ćwicz.Esk.Bomb. w Warszawie , z którą przeszedł szlak ewak. w czasie kampanii wrześniowej 1939. W Anglii po przeszkoleniu w 5 OTU otrzymał przydział do 43DM RAF i 229DM RAF – Od 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię – nast. latał w 315DM (1941-42) oraz jako dowódca eskadry w 306DM. 1942 zginął - RAF Northolt-“Spitfire”-BS455- lot boj.„wymiatanie” w rejonie Abbeville we Francji. Podczas walki z myśliwcami niem. został zaatak. przez 6 FW-190. Widziano jak na uszk. samolocie odleciał w kierunku kanału La Manche. Prawdop. ranny, zginął w morzu. - Zestrzeli samolotów: 2/2/2.


82 GłowackiWitold Józefpor./P/O76739Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8986
Medal Lotniczy

605 Sqd
1940-09-24271913-10-30BerlinUr. w Berlinie. Absolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 3PL – 131 Esk. Myśl. w Poznaniu. W październiku 1938 odkomenderowany do Dow. Lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 1939 przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 1940 zginął – RAF Croydon“Hurricane”-P3822- lot bojowy wraz z dywizjonem w celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej. Wraz z pilotem P/O Nuirhead’em (RAF) rozpoczął pościg za Dornierem Do-215 od Bechy Head, aż samolot niemiecki rozbił się w odległości 5 mil od Cape Griz Nes. Lecąc na resztkach paliwa i bez amunicji, został w drodze powrotnej zaskoczony przez 4 Me-109. Starając się zgubić Niemców, na wysokości zerowej przekroczył brzeg pod Albermuse. Został zestrzelony i zmarł z ran tego samego dnia w szpitalu. – pochowany na cmentarzu komunalnym, (działka wojskowa) w Guïnes (Francja)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Born Berlin on October 30, 1913. Graduated as top cadet from the Cadet School in Dęblin. Chose the 3rd Air Regiment. World War II broke out, he fought in the Dęblin group. Then through Romania to France. Then to Great Britain. August 1040, to 145 Sqd RAF. Last day of August with 605 Sqd RAF. Shot down his first German. Mw 110 Me-110 fighter. September 24, 1940, together with an English colleague, he chased enemy bombers and a Do-17 bomber crashed near Cap Griz Nez. On return they were attacked by a formation of enemy Me-109 fighters. Głowacki was wounded and shot down. Died on the ground from his injuries.Guines France
Guines Communal Cemetery - Pas De Calais, France. Plot Mil Grave 1
83 GłuchowskiJózefwerkm./W/O794906PilotMedal Lotniczy (x2)
1983-04-27+ 1913-07-07WilnoZmarł w Hucknall Nott’s UK. -brak dalszych informacji


Hucknall UK
84 GolczewskiAleksander Romankpt./F/OP-0758Obserwator
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

305DB
1942-02-26311911-04-17CzęstochowaAbsolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. We wrześniu 1939 roku ewakuował się z komendą SPL na płdn.wsch. Polski. W Anglii po przeszkoleniu latał w 305DB. – RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot bojowy - bombardowanie Kilonii. Podczas akcji, samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn., i mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga – pochowany na cmentarzu cywilnym w Åbenrå, Dania (12/1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Leutnant Paul Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe at 22:15 (See Kracker Luftwaffe Archive on this site). The a/c crashed 500 metres north west of Jejsing train station. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off. A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

Polish Memorial Northolt UK

Åabenraa Denmark
85 GoldhaarJerzy Mieczysławkpt./F/LtP-0678PilotVirtuti Militari

9539
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB

45 Delivery Group, Atlantic Transport Flight
1945-02-20 Praia da Vitória, Portugal301915-01-11BiałobrzegiUr. w m. Białobrzegi, pow Radom. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL w Warszawie – 212 Esk. Bomb. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. Wykonał 2 loty bombardierskie. W W.B. po przeszkoleniu w 18 OTU przydzielony w 1941 roku do 300DB. Po przeszkoleniu na pilota w 25 EFTS i 16 SFTS przydzielony w 1944 roku do 45 Gr.TC. - W czasie lotu transportowego zginął – RAF Gander-“Mosquito”-KB475- z lotniska Gander w Kanadzie do W.Brytanii. W celu uzupełnienia paliwa wylądował w Lagens na Azorach i po starcie do dalszego lotu przez Atlantyk utracił prędkość, zwalił się na ziemię i eksplodował. - zginął. – pochowany na cmentarzu Aliantów w Lagens, Azory (B/6)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-20 Mosquito KB475: Took off for Ferry flight to Port Lyautey airfield, Kenitra. 20/02/1945. Crashed on take off at RAF Lajes Field. Crew: F/O (NZ417306) Thomas Henry MONSON (nav.) RNZAF - killed. Flying officer Thomas Monson is the only Kiwi serviceman among the 47 buried on the tiny archipelago in the mid-Atlantic. The 31-year-old Dunedin man was the navigator in a Mosquito on delivery from Canada to the UK which crashed on take-off from the island on February 20, 1945. A motor mechanic before the war, he had joined the RNZAF and was attached to the Royal Canadian Air Force. He left a wife, Jean Monson, of Montreal. Also killed in the crash was the pilot, Jerzy Goldhaar, of the Polish Air Force.Lajes, Portugal
86 GołdowskiLucjan Stanisławkpr./Sgt706613Strzelec pokładowy
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

307DMN

300DB

1945-02-13231922-01-20Grajewo– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lanacaster”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga.- zwłoki nie odnaleziono UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK Memorial

Polish Memorial Northolt UK
87 GołębiowskiKonstanty Józefsierż./Sgt780323Strzelec pokładowy.Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1941-05-09251916-08-28Szczekarków1941 zginął – RAF Swinderby-„Wellington”-R1227- lot bojowy, bombardowanie Bremy. Samolot nie wrócił do bazy, prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. Morze oddało ciało pilota Brzozowskiego.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-05-09 Wellington 1c R1227 301 Sqd. Crew: Took off 2318 8 May 1941 from Swinderby. Last heard on W/T at 0155 9 May 1941 when 'NGZ' (sic) was received. Sergeant T Bojakowski (Polish), Pilot Officer W Brzozowski (P-0237) (Polish) Plot IV Row C Grave 13. at Sage War Cemetery, Germany , Flying Officer S Rewkowski (Polish), Sergeant A Lipecki (Polish), Sergeant K Golebiowski (Polish), Flying Officer I Dudek (Polish): killed; aircraft failed to return from operational flight over Bremen. 93% moon. Lt Rolf Bokemeyer 5/NJG1 claimed this aircraft as a probable. North Sea 10-15 Km W Wesselbüren at 0235 hrs. (Nachtjagd War Diaries Volume 1).Polish Memorial Northolt UK
88 GórskiJózefkpr./LAC703911PilotMedal Lotniczy

16 SFTS1943-07-07221921-12-13Brześć- RAF Newton-„Master”-W8706- samodzielny lot szkolny. Po około 20min. lotu rozbił się koło stacji kolejowej Radcliffe-On-Trent. -Pilot zginął.- pochowany na cmentarzu w Newark (317/O) UK


Newark UK
89 GórskiJózef Jakubpor./F/OP-0693PilotMedal Lotniczy

316DM
1942-02-28301912-07-24PabianiceAbsolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 4PL -142 Esk. Myśl. w Toruniu. W kwietniu 1938 roku przeniesiony na instruktora do WSP. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wykonał 1 lot w obronie Dęblina. – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU skierowany został w październiku 1940 do 303DM a od 16 kwietnia 1941 do 316DM z funkcją dcy eskadry „A”. 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-AD330- wystartował w składzie dywizjonu jako osłona bombowców „Blenheim” lecących bombardować Ostendę. Samolot został zestrzelony ogniem artylerii plotn. - pilot zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Feb 28 1942. The 316 escorted Bleinheims over to Ostende. S/Ldr Gabszewicz was credited with one Bf109 probable. F/O Gorski KIA in the Channel’s waters. Honoured at Polish War Memorial, Northolt UK90 GorzeńskiMieczysławkpt./F/OP-0070ObserwatorVirtuti Militari

9350
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-02-26341908-09-14Przemyśl– RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot bojowy - bombardowanie Kilonii. Podczas akcji, samolot został uszkodzony ogniem artylerii plotn., i mimo wysiłków załogi, lądował przymusowo na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade koło miejscowości Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga – pochowany na cmentarzu cywilnym w Åbenrå, Dania (1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Leutnant Paul Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe at 22:15 (See Kracker Luftwaffe Archive on this site). The a/c crashed 500 metres north west of Jejsing train station. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off. A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

Polish Memorial Northolt UK

Aabenraa Denmark
91 GromPiotr Pawełsierż. pch. / W/O782838PilotMedal Lotniczy (x3)

304DB
1980-11-09+ 661914-06-29Biała Podlaska05.09.1941 – RAF Bramcote – „Wellington”-X9795- wykonywał lot treningowy. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Linc’s. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął kpt. obs. Marian Sukniewicz poch. na cmen. w Nuneaton (102) UK. P. P.Grom zmarł w Białej Podlaskiej - Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-05 Wellington 1c X9795 18 OTU Crashed landing in fog. Flying Officer M Sukniewicz (P/0110) (Polish) buried Nuneaton Oaston Rd: killed; Flying Officer C Rymkiewiez (Polish), Flying Officer J Lach (Polish), Flying Officer S Ostaszewski (Polish), Sergeant P Grom (Polish), Sergeant K Droździk (Polish), Sergeant H Bosek (Polish): uninjured. Bosek died 5 months later in Leeds, buried Newark.Biała Podlaska, Janowska
Cmentarz Katolicki (Stary) Poland
92 GrzebalskiJózefmjr/S/LdrP-0384PilotMedal Lotniczy (x4)

300DB
1966-12-12 Warszawa+ 1900-03-24Warszawa1947 Polska
Warszawa, Powązkowska - Powązki Cmentarz Wojskowy
93 GrześlowskiAlfred Józefppor./F/OP-2806 / 794909PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
2006-08-16+ 851921-03-03Lwów, Ukrainazmarł w Świdnicy Dolny Śląsk Polska


Świdnica Cmentarz Komunalny Poland
94 HajdukJózefplut./Sgt704118PilotMedal Lotniczy

302DM
1945-01-20231922-04-29Nowe Święciany– RAF St. Denijs-„Spitfire”-MK177- lot bojowy, bombardowanie celów w Holandii. Według źródeł niemieckich został zestrzelony przez obronę plotn, i rozbił się podczas burzy śnieżnej pod Steenderen, Toldijk (Holandia). – pochowany na cmentarzu komunalnym w Steenderen koło Arnhem, Holandia (357/15)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd 1945Steenderen Holland
95 HalkiewJózefsierż./W/O782705PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1997-12-18+ 761921-03-10Śniatyńzmarł w Nottingham UK


Newark UK
96 HendricksJózefmjr/F/LtP-0431PilotVirtuti Militari

0196
Krzyż Walecznych

(1920 battles against Bolsheviks)
1969-04-26 Poznań+ 731896-03-13Świątniki MałeBrak danych 193? - 45. W 1946 roku wrócił do kraju i zamieszkał w swoim dworku w Nowej Wsi, k/Leszna, Wielkopolska. Aresztowany 19 sierpnia 1949 roku, pod zarzutem „szeptanej propagandy” wśród okolicznych rolników, w walce z planowaną „kolektywizacją” przez PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie dnia 6 czerwca 1951 roku, został skazany na 6 lat więzienia. Dwa dni później ten sam Sąd orzekł odebranie całego majątku majora Hendricks’a, na rzecz Skarbu Państwa. Karę więzienia odbywał w więzieniu na Mokotowie, oraz w Obozie Pracy w Strzelcach Opolskich (kamieniołomy). 19 stycznia 1953 roku. na mocy amnestii, karę złagodzono do 3 lat i zarządzono zwolnienie skazanego. Po zwolnieniu, na krótko powrócił do Nowej Wsi, by ostatecznie ją opuścić wraz z żoną w czerwcu 1953 roku. Wraz z drugą żoną Martą zamieszkali w Stęszewie, a następnie osiedlili się w Krosnowicach Kłodzkich (gdzie pracował jako ogrodnik), oraz w Ziębicach w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. – Zmarł w Ziębicach. Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: On August 24, 1939, he was mobilized to the 3rd Aviation Regiment in Poznań, where he became the commander of the Pulko Reserve Base in Lublin. On September 18 of that year, he crossed the border of Romania, where he was interned. On October 1, 1939, he escaped from an internment camp and escaped to France, and from there to Great Britain. In March 1942, he was admitted to the Polish Air Force and appointed as the co-commander of the Hucknall Air Station. In the years 1943-46 he served in the Inspectorate for the Military Management.Poznań, Grunwaldzka Cmentarz Junikowo Poland
97 HomaLudwik Józefchor./W/O780830PilotBrązowy Krzyż Zasługi (x2)

Medal Lotniczy (x3)

2 FIS1967-10-29+ 641903-03-19Markowazmarł w Polsce Markowa


Markowa, Cmentarz Rzymskokatolicki Poland
98 HułasBronisławchor./W/O780457PilotVirtuti Militari

9559
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2006-11-04+ 931913-02-15Luchów Górnyzmarł w Warszawie Polska ●por.
Added by Stefan Pietrzak
Bronisław Hułas był pilotem wyróżniającym się w czasie II wojny światowej w brytyjskim 138 dywizjonie do zadań specjalnych. Był instruktorem 18 (?) OUT i pilotem 300 Dywizjonu Bombowego oraz brytyjskiego dywizjonu do zadań specjalnych. Ogółem wylatał 7.000 godzin i wykonał 128 lotów bojowych, w tym 9 do Polski. Po powrocie do kraju latał w PLL „Lot”. Następnie zwolniono go i aresztowano. Po rehabilitacji w 1957 r. pracował jako pilot w Zarządzie Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Od drugiej połowy lat 80-tych XX w. był na emeryturze. Przed wojną należał do najmłodszych instruktorów pilotów w polskim lotnictwie wojskowym w Sadkowie. Dobór instruktorów był tam bardzo staranny. Tam właśnie w 1932 r. Bronisław Hułas rozpoczął swoją przygodę z lataniem i tam w późniejszym okresie powrócił jako instruktor. Przez rok latał na Potezach – 25 w 55 eskadrze 5 pułku w Lidzie. Potem Ukończył Wyższą Szkołę Pilotażu w Grudziądzu. Otrzymał przydział do 11 eskadry myśliwskiej. Jego dowódcą był płk. Iwaszkiewicz, którego przydzielono do Dęblina, a E. Hułas pojechał z nim (zgodnie z rozkazem). Ukończył kurs instruktorski z bardzo dobrą lokatą. Mając zaledwie 21 lat przystąpił do szkolenia podchorążych rezerwy (inżynierów, lekarzy, prawników, nauczycieli). Był w tym czasie najmłodszym instruktorem w lotnictwie wojskowym. Przeszkolił trzy roczniki podchorążych rezerwy. Po przegranej kampanii wrześniowej, jednostkę, w której służył ewakuowano do Czerniowiec w Rumunii. Samolot Hułasa po starcie został ostrzelany, ale niecelnie. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii (znał angielski) przydzielono go do sekcji płk. Stachonia d/s przerzutu lotników za granicę. W tym czasie E. Hułas mieszkał w hotelu, do którego kierowano polskich lotników, którzy otrzymywali dokumenty, cywilne garnitury i byli kierowani do punktów zbornych w celu wyjazdu z Rumunii. Wypowiedź E. Hułasa cyt. „Polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii zdobyło doświadczenie bojowe, organizacyjne, szkoleniowe i techniczne. W kraju doświadczenie to okazało się niepotrzebne. Personel latający uznano za szpiegów i zdrajców ojczyzny”. Edward Hułas jako jeden z niewielu polskich lotników w służbie RAF – powrócił do kraju. Zatrudniony w PLL „Lot” został po pewnym czasie zwolniony i aresztowany. Uznano go za trzykrotnego dezertera: 1) ponieważ 17.09.1939 r. uciekł z Polski; 2) w 1940 r. uciekł z Francji; 3) latając na Libratorze nie uciekł z Wielkiej Brytanii do Związku Radzieckiego. W Glasgow E. Hułas ukończył studia handlowe; przesłuchujący go stwierdzili, że tam uczono ich szpiegostwa. W czasie pracy w PLL „Lot” Hułas miał odwagę protestować przeciwko tzw. Akcji „0”, która polegała na stosowaniu oszczędności paliwa w czasie lotów (wykonywano loty przy użyciu gorszej jakości paliwa). Edward Hułas w 1940 r., jako jeden z niewielkiej grupy Polaków ukończył brytyjski kurs instruktorów. Początkowo był instruktorem w ośrodkach szkolenia pilotów, potem latał w 300 DB, a od lutego 1943 r do końca wojny latał w 138 angielskim dywizjonie do zadań specjalnych. Latał do Polski, Francji, Danii, Belgii i Holandii. Dokonywał zrzutów ludzi i ładunków. W tym czasie startował z lotniska Tempsford (miejsca postoju dywizjonu). Po przejściu na emeryturę udzielał się nadal zawodowo i społecznie. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, prowadził wykłady dla studentów w specjalizacji pilotażowej. Więcej pod ww. linkiem.

Edward Hułas zaczął latać w 1932 r. w Bydgoszczy. Od 1934 r. w 23 (?) eskadrze 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. W 1935 r. ukończył Wyższą Szkołę Myśliwską i Strzelania Powietrznego w Grudziądzu. Po kursie instruktorskim w Warszawie od maja 1937 (?) był instruktorem pilotem Szkoły Podchorążych Lotnictwa Rezerwy w Sadkowie (wyszkolił 3 roczniki). Po krótkim pobycie we Francji od lutego 1940 r. w Anglii, gdzie skończył kurs instruktorski. Od lutego do września 1942 r. w 300 DB. Od lutego 1943 do końca wojny w dywizjonie do zadań specjalnych. W artykule opowiada redaktorowi o locie nad Bremą, który odbył z 3 na 4 lipca 1942 r. Atakowano Bremę, ale Niemcy zbudowali „sztuczne miasto” – tzw cel pozorny. Uszkodzonym po strzale Wellingtonem (F 1291) lądował w morzu. Uratował się podjęty przez ścigacze.
(Pod ww. linkiem przedstawiono dwa artykuły prasowe Tadeusza Malinowskiego, w których znajdujemy mnóstwo szczegółów dotyczących służby wojskowej w kraju i Anglii oraz kilka zdjęć Bronisława Hułasa)

Zdjęcie Edwarda Hułasa z załogą, internowaną do Szwecji: załoga Liberatora III NF-F (BZ858), która nocą z 9 na 10 października 1943 r. (po utracie paliwa spowodowanej przestrzeleniem zbiorników) wyskoczyła nad Szwecją na spadochronie i została internowana.

Od lewej: por. pil. Czech Nowacki, sierż. mech. pokł. Witold Ruciński, por. obs. Mieczysław Malinowski, kpr. strz. Stefan Miniakowski, kpr. rtg. Bolesław Woźniak, kpr. strz. Józef Dubiel, st. sierż. pil. Bronisław Hułas (dowódca załogi). cytat: „Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł “Berlin za Warszawę” o dywizjonie 300 i jego bohaterach (“TP” nr 7/04). Informacja, że nie żyje już żaden z jego pilotów (poza Bogusławem Morskim za granicą), jest jednak nieścisła. W Warszawie mieszka pilot dywizjonu 300 – kapitan Bronisław Hułas, który prawie od początku wojny latał w Anglii w specjalnych dywizjonach brytyjskich, a później w dywizjonie 300. Dwukrotnie go zestrzelono, ale uratował siebie i załogę wodując się na Morzu Północnym i skacząc ze spadochronem nad Szwecją. Był aktywny jako pilot do końca wojny. Generał Władysław Sikorski dwukrotnie odznaczył go orderem Virtuti Militari. Uhonorowano go też wieloma orderami brytyjskimi. Ostatni wręczono całkiem niedawno. Order ten przyznawano za zasługi wojenne i wręczano od razu po wojnie. Kiedy jednak władze brytyjskie dowiedziały się, że pilot Hułas zdecydował się wrócić do kraju, wstrzymały się z jego wręczeniem ze “względów politycznych”. Odznaczenie wręczył książę Karol na Westerplatte podczas wizyty w Polsce w 1993 r. Po wojnie kapitan Hułas pracował w liniach zagranicznych LOT-u. Później aresztowano go za “szpiegostwo”. Uwolniony w 1956 r. pracował jako pilot w zarządzie, zajmując się korytarzami powietrznymi. Nie dopuszczono go natomiast do lotów zagranicznych. Fragmenty jego życia opisano w piśmie “Pilot wojenny” (wydania z 2000 i 2001 r.).” – https://www.tygodnikpowszechny.pl/ostatni-pilot-125685 Informacje z Forum Dyskusyjnego Miłośników Lotnictwa – Myśliwcy – https://www.mysliwcy.pl/forum/watki.php?id=994&ustaw=&s=2 Biorąc pod uwagę wspomnienia Bronisława Hułasa (Pilot Wojenny 1/2000) jego udział można wykluczyć. 4.IX odleciał z Sadkowa w grupie siedmiu samolotów pozostałych po bombardowaniach (w tej grupie na pewno Lublin R-XIII; o innych typach nie wspomina) gdzieś na lądowisko w województwie lubelskim. Potem Łuck, Trębowla, Czortków i ostatecznie odlot do Rumunii. W tej grupie Hułas wymienia jeszcze następujące osoby (nie koniecznie piloci, bo w grupie byli także na pewno mechanicy): – porucznik Lenius (dowódca grupy) – sierżant Homa (z-ca dowódcy) – kapral Kazimierz Cegliński (na pewno pilot) W grupie byli też jacyś rezerwiści. Ale też nie jasne czy piloci. Jako ciekawostkę podam, że Hułas odleciał do Rumunii nie na samolocie z Sadkowa, lecz na jednym z RWD-8 z Aeroklubu Gdańskiego, które przyleciały także na ostatnie lądowisko tej grupy Hułasa. Piloci aeroklubu poszli szukać jedzenia i już nie wrócili, a ponieważ niektóre ich samoloty miały dużo paliwa, dlatego Hułas wybrał jeden z nich. Do Rumunii przeleciały ostatecznie tylko trzy samoloty. Ale nie jest jasne czy oprócz tego jednego RWD-8, pozostałe dwa to były samoloty z aeroklubu czy z Sadkowa.Warszawa Powazki
99 IwanowJózefplut./WO704303Pilot315DM
2005-12-23+ 861919-12-19Głębokiezmarł w Leeds – spopielony w Cottingley krematorium UK


Leeds Cottingley Hall Crematorium UK
100 JabłońskiWiktorst.sierż./F/Sgt792964Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9450
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

301DB

138 Sqd

1943-09-15291914-05-15Chlewicebrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11.

101 JabłońskiJanpor./F/OP-0046 / 76886PilotVirtuti Militari

9472
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1942-02-25341908-05-15DęblinUr. w Dęblinie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 3PL – 32 Esk. Lin. w Poznaniu. Odkomenderowany w styczniu 1939 na d-cę plutonu w SPLdM w Krośnie. Po kampanii wrześniowej, ewakuował się z Bazą Lotniczą do Rumunii. We Francji – pilot w Szkole Obs. i Strz. Sam. w bazie Dinard. Po przybyciu do Anglii w 1940 i odświeżeniu pilotażu w 4 BGS a następnie dalszym przeszkoleniu w 18 OTU w 1941, dostał przydział do 301DB. - 1942 zginął – RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojowy, bombar. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund Dolata +Polish Memorial Northolt UK
102 JacewiczJan Jozéfppor./F/OP-3039 / 782716PilotVirtuti Militari

9564
DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
2003-11-17+ 831920-04-24Wilno Latviazmarł w Essex – spopielony w Weeley krematorium w Essex UK


Weeley Crematorium UK
103 JakubowskiJózef Adampor./F/LtP-1683 / 783581PilotMedal Lotniczy (x3)

1990-01-30+ 1909-03-13Kijów, Ukrainabrak dalszych informacji Zmarl Pobiedziska, Polska
104 Jakusz-GostomskiFranciszek Józefkpt./F/Lt76696PilotVirtuti Militari

9275
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

138 Sqd

1943-09-15261917-08-14KleszczewoUr. w m. Kleszczew pow. Kościerzyn Pomorze. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 9 lokatą.- Przez Rumunię, Liban przybył do Francji skąd w lipcu 1940 roku dotarł do W. Brytanii. Po przeszkoleniu w 18 OTU dostał przydział do 300DB, gdzie wykona 37 lotów bojowych. W przerwie operacyjnej jest instruktorem w 18, 25 i 10 OTU do roku 1943. Na własną prośbę jest odkomenderowany do 138DB RAF do zadań spec. 1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. - Pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Poznaniu Polska (10-11/5/M)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Receiving DFC

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
105 JameliniecAleksanderkpr./Sgt704208Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-13251920-02-28JanówRAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga – Pochowany na cmentarzu w Newark (327/I) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK Memorial

Newark UK
106 JanickiJózefsierż./W/O784848PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1950-01-20+ 781919-06-02brak danychBrak informacji o służbie w PSP przed 1949 gdy wstąpił do RAF UK – zginął w katastrofie lotniczej na „Spitfire’” na Malajach - pochowany na cmentarzu katolickim przy Chera Road, Kuala Lumpur. (31/971)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd sometime in 1945107 JanikJózefplut./Sgt784142PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-11281914-10-11Radziszów– RAF Lindholme-“Wellington”-R1230- lot boj. bombard. Essen. Samolot uszkodz. przez niem. artylerie plotn., rozbił się koło Kessel. Członkowie załogi: B.Piwowarek, J.Solecki, T.Moszyński W.Walukiewicz i Z.Klus, dostali się do niewoli niem. Zginął strzelec kpr. J. Janik - poch. na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (11/G/31)


Reichswald Germany
108 JanikJózefkpt./F/LtP-1397PilotMedal Lotniczy (x4)

2002-07-02+ 1916-03-21JaworznoUr. w m. Jaworzno, woj. krakowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, w 1939 przydzielony do 2PL w Krakowie – 22 Esk .Lin. – z którą odbył kampanię wrześniową 1939. W latach 1940 – 45 należał do personelu PSP w W. Brytanii (brak informacji) ?1947 Południowa Afryka -brak daty zgonu i miejsca pochówku.
109 JaremkoAdam Józefplut./W/O784661Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
2005-02-15+ 881917-09-18Lwów03.08.1943 – RAF Hemswell – „Wellington”-HF605- lot bojowy z zadaniem bombar. Hamburg. Podczas dolotu nad cel samolot został zestr. przez niem. nocnego myśliwca. Uratowali się: Witold Czernichowicz, Adam Jaremko i Antoni Piłat, zostali wzięci do niewoli. - Zginęli por.pilot Witold Smyk i por.naw. Tadeusz Skalisz- prochy złożone na cmentarzu w Newark (Sekcja SLP) UK zmarł w 2005 w Nottingham – spopielony.


Newark UK
110 JaroszStanisław Józefkpr./Sgt708624PilotMedal Lotniczy

1923-03-09Piotrowice1947 France
111 JarzembowskiStanisławplut./Sgt780238NawigatorVirtuti Militari

9088
Medal Lotniczy

307DMN
1942-08-01251917-03-20Poznań– RAF Winkleigh-„Beaufighter”-X7935- lot próbny. Podczas lotu jeden z silników zaczął wibrować i samolot wpadł w korkociąg. Po wyprowadzeniu z korkociągu, zapalił się drugi silnik i pilot przymusowo lądował na lotnisku. Józef Malinowski i Ronald Newman zostali lekko ranni. Plut. Jarzembowski zginął ratując kolegów. - poch. na cmentarzu w Exeter UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Sgt Stanislaw Jarzembowski. He took part in the Polish campaign flying as a gunner with Army co. unit. He was killed during a training flight (Beaufighter X7935) on 1 Aug 1942. During a short period of time both engines failed and pilot (F/Sgt Malinowski) force-landed crippled a/c.Exeter Higher
112 Jastrzębski (Morton)Henryk Henryk Baltazarst.sier. pch /WO784107PilotVirtuti Militari

10316
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

1586 ESP (301DB)
2005-11-06+ 851920-01-06Role, Łuków27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego i został ostrzelany przez niemiecką artylerię plotn. i karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, które zostały po pewnym czasie ugaszone, - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym stwierdzono, że hamulce nie działają. Dochodząc do końcu pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st. sier. pilot Henryk Jastrzębski, por. obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedynie zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifaxach została zestrzelona w drodze powrotnej. TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY. - kpt.Henryk Jastrzębski zmarł w Redhill Hospital UK – spopielony – prochy złożone w rodzinnym grobie w Warszawie
113 JaworzynJózefst.sierż./W/O784060PilotVirtuti Militari

11475
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
2002-02-17+ 811921-10-10Cieszyn19.08.1944 – RAF Rednal-„Spitfire”- ćwiczebny lot grupowy. W powietrzu zderzył się z samolotem pilotowanym przez Mariana Lisa. Samoloty spadły w rejonie miejscowości Maesbrook. Józef Jaworzyn wyszedł bez obrażeń. Plut. Lis zginął. –sierż.J. Jaworzyn zmarł w Chester UK


Chester Blacon UK
114 JekaJózefkpt./F/LtP-1654Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9166
DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
238 Sqd
1958-04-15+ 411917-04-06Tupadły, PuckUr. w Wejherowie. Podczas służby wojskowej w 4PL w Toruniu ukończył przeszkolenie pilotażowe. Pozostał w pułku jako kapral służby nadterminowej. We wrześniu 1939 roku walczył w 141 eskadrze myśliwskiej, która wchodziła w skład III/4 Dywizjonu Myśliwskiego lotnictwa wydzielonego Armii „Pomorze”. Przez Rumunię dotarł do Francji, następnie do W. Brytanii. Po przeszkoleniu 2 września 1940, został skierowany do 238DM RAF. Walczy w Bitwie o Wielką Brytanię. Dnia 15 września 1940, zestrzelił Bf-110 a 26 września dwa samoloty He-111. – 5 listopada 1940, został zestrzelony przez niem. myśliwca Bf-109 nad Bournemouth. Uratował się skacząc na spadochronie. W roku 1941 został skierowany do 306DM, który stacjonował w Tern Hill. Walcząc w tym dywizjonie odnosi dalsze zwycięstwa. W grudniu 1941 został skierowany do 58 OTU w Grangemouth, gdzie pełni obowiązki instruktora. W maju 1943 został przeniesiony do 308DM „Krakowskiego” a 11 sierpnia 1943 zostaje dowódcą eskadry w 308DM. – 21 maja 1944 podczas lotu bojowego został zestrzelony. Uniknął niewoli i we wrześniu 1944 wrócił do W. B. W grudniu 1945 zostaje dowódcą 306DM „Toruńskiego”. W 1947 roku został zwolniony z lotnictwa. Pozostał w Anglii i wstąpił do lotnictwa bryt. Zginął w katastrofie lotniczej w Niemczech. Zestrzelił: 7/0/3. – poch. w Newark (cmen. cywilny) UK ● mjr pil


Newark UK
115 JenckaTadeuszpor./F/OP-1708ObserwatorKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-08-17251917-11-17Mińsk Maz.Ur. w Mińsku Mazowieckim. Przed wojną oficer artylerii, służy w 1 PUŁKU artylerii Najcięższej. Po kampanii wrześniowej 1939 w SBSK. W roku 1941 zgłosił się do lotnictwa. Z Afryki Płn. do W. Brytanii przybył w styczniu 1942 roku. Przeszedł przeszkolenie jako obserwator w 1 EANS i 5 AOS. W październiku 1942 skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W dniu 30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414-lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. Por.T. Jencka ocalał z obrażeniami. - W październiku 1943 przydzielony do 300DB. W marcu 1944 skierowany do 1675 HCU na przeszkolenie na samolotach Liberator. W czerwcu 1944 przydzielony do 1586 ESP. - Zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-EW275-specjalny lot bojowy z pomocą dla Powstania Warszawskiego. W rejonie Gorlic samolot został zaatakowany przez dwa niemieckie nocne myśliwce, które uszkodziły jeden z silników. Wobec niemożliwości kontynuowania lotu do Warszawy na trzech silnikach dowódca wydał rozkaz powrotu do bazy. Samolot jednak tracił wysokość, więc w rejonie wsi Olszyny pod Bieczem dokonano awaryjnego zrzutu ładunku i dowódca rozkazał opuścić samolot. Załoga wyskoczyła ze spadochronami, - po skoku, dokonanym ze zbyt małej wysokości - zginęli. Pilot ze względu na rannego mechanika pokładowego plut.Jana Mareckiego leciał dalej, próbując znaleźć lądowisko. Samolot rozbił się w miejsc. Banica pod Gładyszowem. Pilot Z. Pluta i ranny mechanik pokładowy J. Marecki zginęli pod szczątkami samolotu. Por. Tadeusz Jencka poch. na bryt. cmen. wojsk. w Krakowie Polska (9-10/1/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator EW275Kraków, Prandoty - cmentarz brytyjski Poland
116 JeżowiczJózef Antonikpr./Sgt780841Pilot Tr-ComMedal Lotniczy

2 AGS1941-10-25271914-02-17KosarzyskaRAF Dalcross-„Defiant”-V1131- lot tren. Wskutek awarii silnika nastąpiła utrata prędkości i samolot rozbił się koło Elgin, Morayshire (Szkocja). poch. na cmentarzu Petty Burial Ground w Dalcross, Szkocja (9/D) UK
Petty Churchyard Scotland UK
117 JończykJózefplut./Sgt793311PilotMedal Lotniczy

304DB
1941-02-06251916-08-03SzopieniceRAF Syerston-„Wellington”-R1014- lot treningowy, po starcie z nie wyjaśnionych przyczyn samolot runął na ziemię w Station Farm, Bleasby k/Nottingham. Cała załoga zginęła. - pochowany na cmentarzu w Newark (300/East K) UK


Newark UK
118 JońskiEdwardsierż./F/Sgt782677PilotVirtuti Militari

9565
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB

138 Sqd

1943-07-13271916-01-22DęblinRAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów franc. partyz. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - Poch. na polskim cmen. w Grainville-Langannerie, Francja (10/VIII/D) (Nagrobek postawiony dla uczczenia jego śmierci, na cmentarzu w Dęblinie Polska. (info: Wiesław 05.06.2011)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-31 Wellington 1c DV781 lost engines, ditched in the sea. First from 304 in Coastal Command to ditch. Crew all safe and, rescued by the destroyer HMS Boadicea. Crew: Pilot Sgt Edward Jonski (782677), Pilot Sgt Leopold Matjaszek (793158), Navigator F/O Wacław Waltera (P-0679), W/Op Sgt Ryszard Gemsa (780774), A/G Sgt Marian Piekarski (784131), A/G Sgt L Jabłoński (780864)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.119 JosztKazimierzkpt./F/OP-0933ObserwatorVirtuti Militari

9383
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-10-31311911-10-07Warszawa15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot boj. bombard. Dortmund. Podczas lotu powrotnego samolot lądując przymusowo z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt został ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: Kazimierz W. Konopasek, Bolesław Sędzimir i Wacław Szmidt. Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. 1942 zginąl – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1279- uczestniczył w minowaniu rejonu Lorient. Podczas wykon. zadania samolot został zestrz. przez niem. myśliwca. Cała załoga zginęła. – poch. na cmen. komun. w Lorient-Kerentrech, Francja (35-38)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-31 Wellington lV Z1279 Take off 17:33 RAF Helmswell. 53% moon. Gardening (mine laying) in French waters off Lorient (Artichokes Area). Lost in the target area. Crew: Kapitan Kazimierz JOSZT (P/0933), Navigator, Kapral Bronisław OSSOWSKI (P/784083), Kapral Wacław Józef PILARSKI (P/794374), Porucznik Andrzej ROGOWSKI (P/0843). All buried Lorient (Kerentrech) Communal France. Jerzy Górecki (P-0739) Bomb Aimer (MIA)

Lorient Kerentrech France
120 JózefiakStanisławst.sierż./W/O780327PilotVirtuti Militari

09387
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB
2015-12-12+ 1919-09-10Skalmierzyce28.05.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-R1392- uczestniczył w bombardowaniu Boulogne. Podczas lotu powrotnego samolot, uszkodzony nad celem przez niemiecką artylerię plotn. rozbił się pod Carwell na południe od Brightling. Uratowali się: Stanisław Józefiak (wyskoczył ze spadochronem nad terenem W.Brytanii i powrócił do dywizjonu) i Józef Nilski. Reszta załogi zginęła. Kpr. Józef Drożdż na rozkaz opuścił samolot wcześniej ze spadochronem, ale wpadł do Kanału La Manche i zginął –1999 roku przew. Zarządu Koła SLP Derby - czł. Rady SLP–od 1951 Chaddesden, Derby DE21- tu zmarł. UK. ● ppłk


Nottingham Rd, Derby UK
121 JungowskiJerzy Leon Antonikpt./F/LtP-0208PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB

305DB
1974-01-19+ 641910-12-29Wieluń29.03.1942 – RAF Lindholme – „Wellington” W5567- uczestniczył w bombardowaniu Lubeki. Po wykonaniu zadania samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. Cała załoga : Józef Jungowski, Franciszek Wąsiński, Czesław Krupa, Jan Krawiec, Mieczysław Skubiszewski, dostali się do niewoli. Por. Kazimierz Pawluk został osadzony w stalagu Luft III Sagań (Żagań). Uczestnik ucieczki 50 alianckich lotników z tego obozu. – zmarł w Los Angeles CA USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 5567 SM-N 1942-03-28. Hit by 3/Res Flak Abt 617 (Flakbrigade) whilst flying over Schleswig-Holstein. Aircraft crashed near Malente-Benz at 0137. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten) PoW Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. Survived war. Died 19.01.1974 Los Angeles, CA, USA

122 JurczyszynMarian Józefsierż./W/O783714PilotMedal Lotniczy

304DB
1987-02-24+ 661921-03-24Borysławzmarł w Nottingham – spopielony na cmentarzu w Bramcote – prochy złożone na cmentarzu w Newark (Sekcja SLP) UK
Newark UK
123 KaczmarzAntonisierż./Sgt705446Radio operator pokł.Medal Lotniczy

300DB
1945-02-13331912-06-07LwówRAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby (Linc’s). UK. Zginęła cała załoga – zwłok nie odnaleziono.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK MemorialPolish Memorial Northolt UK
124 KalkusWacław Stanisławppor./F/OP-1905ObserwatorVirtuti Militari

9403
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-06-24211922-06-14WarszawaRAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz, i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. - poch. na nowym cmentarzu wschodnim w Amsterdamie, Holandia (62)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern Holland
125 KamińskiJózefpor./F/LtP-1758PilotMedal Lotniczy (x2)

16 (P)PSFTS1943-04-28291914-06-28BielskoRAF Newton-„Master”-DL577- lot treningowy z kpr. pil. J.Talikiem. Podczas lotu bez widoczności samolot rozbił się koło Wickersley w pobliżu Rotherham. Prawdopodobnie pilot utracił orientację. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu w Newark (316/L) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Master DL577 near Wickersley, Rotherham. On 28th April 1943 the crew of this 16 (P)F.T.S. aircraft were undertaking a training flight when, while flying at low height the aircraft flew into the ground inverted. Sadly the two pilots were killed and it was thought that the pilot in control was carrying out an unauthorised slow roll at low height when the aircraft struck the ground. Pilot - F/O Jozef Kaminski PAF (P/1758), aged 28, buried Newark Cemetery, Nottinghamshire. Pilot - LAC Jan Talik PAF (P/784257), aged 24, buried Newark Cemetery, Nottinghamshire. (Courtesy yorkshire-aircraft.co.uk)Courtesy derekcrowe.com126 Kania (Kaña)Józef (Słowak)chor./W/O794087Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

303DM

315DM

309DM

1994-07-21+ 791914-09-26Krupina01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię zmarł – brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 21st August 1940 Josef Kana was married to Madge Nyria Payne, they married in Wells Somerset in 1949. Madge met Joseph in the RAF I think her service number was 422237. I believe Josef was an escaped POW but the family history is sketchy (Courtesy https://fcafa.com/2010/08/15/jozef-kanajosef-kania/). "I met Joseph Kana in Naivasha, a small town 40 miles north of Nairobi in Kenya. I visited him with Janko Lazar (RAF 311 Squadron Pilot), the year was about 1965, Janko and myself were working for Bata Kenya. Joseph had a little house and small plot of land, about 1 mile from Lake Naivasha, where he lived with his English partner (I am not sure if they were married, they later separated and she returned to England). Later Joseph had a job with the United Nations Food and Agriculture Organisation in Somalia, there apparently he lived with a Somali woman. This is the last I heard about him in the late 1960s. NB. Joseph was an amateur artist " (Courtesy Miroslav Paseka ).

Inside the Airmagazine n°18 (february/march 2004), there is an article written by Bartlomiej Belcarz wich deals with the Morane Saulnier MS-406 in the Polish Air Force. Page 18, there is a photograph of the crashed Morane n°49 (N-360) at Chateaudun (17/05/1940). The caption says that Sgt Jozef Kana was a czech pilot recruited in the Polish Air Force. Page 29, we have a profile of the plane : french typical camouflage and french markings. Page 21, I read that there was a group commanded by Lt Mieczyslaw Wolanski composed with 20 pilots (of wich there was 1 czech and 1 slovak, I suppose this czech was Kana). The mission the the group (the 13/05/1940, they started to operate) was to convoy planes from the depots to the frontline units. One of the planes convoyed was the 406 n°49/N-360 It was a 7.6.1939, 8 slovak N.C.O.Žs, members of 64th recco flight of Slovak Air Force escaped from Piestany airfield by three S-328 (landed at Deblin)and one A-101(landed with problems at Krakow airfield). KanaŽs observer was LAC Karol Valach. (http://www.aerostories.org/~aeroforums/forumhist/aff.php?nummsg=9390)

Jozef Kana (Josef Kana) 26.09.1914-21.07.1994. 21.08.1940 - 303 Sqn 21.01.1941 - 315 Sqn 22.04.1941 - 4 FPP Kemble 15.08.1941 - awarded with Krzyż Walecznych (Cross of Valour) 5.01.1941 - 1 AACU 5.06.1944 - 587 Sqn 1946 - demobbed (Franek Grabowski)

127 KarczmarzJózefpor./F/LtP-2066PilotKrzyż Walecznych

303DM
2001+ 1919-05-181965 Crackom Hill k/ Swangley Kent - zmarł w Torridge Devon UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942 . Shot down by Fw190s on Ramrod. PoW Stalag Luft Sagan and Belaria. See Archive Report


128 KasperowiczEdward Piotrsierż./W/O794455Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB

18 OTU
301DB

138 Sqd (SOE)

2009-06-13 Lincoln UK+ 1916-11-01Bachmacz08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwiczebny, wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 24.06.1943- RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. Od 1947 roku brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,

129 KasprzykTomaszst.sierż./W/O782331PilotMedal Lotniczy

305DB
1996+ 831913-12-2603.05.1941- RAF Syerston-„Wellington”-R1214- lot bojowy, bombardowanie Emden. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad miejscowością Budel w Holandii. Dostali się do niewoli: por. Aleksander Jastrzębski, por. Józef Nogal, plut. Tomasz Kasprzyk, kpr. Tadeusz Żuk. Zginęli: mjr Mieczysław Ryszkiewicz i mjr Wacław Malak. – T. Kasprzyk pozostaje w niewoli do końca wojny. Zmarł w Bankstown 2200 NSW Australia. -brak daty zgonu i miejsca pochówku. (inf. A.M.)


Lidcombe, East Street - Rookwood cemetery Australia
130 KazimierczakJózefppor./F/OP-3038 / 780269PilotVirtuti Militari

9064
DFC

DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

300DB
1984 Crawley Sussex `uk+ 731911-09-22Sokołówzmarł w Crawley Sussex UK. -brak daty zgonu
131 KaźmierczakWładysław Bronisławst.sierż./W/O784069PilotVirtuti Militari

8266
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
300DB
1974-03-30+ 541920-02-24Sompolno25.11.1942- RAF Hemswell-„Wellington”-Z1495- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel w rejonie Bergen w Holandii samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plotn. Dostali się do niewoli: - Jan Gerstel, Stanisław Abłamowicz, Józef Skonieczny ranny i poparzony, oraz Władysław Kaźmierczak, (po wojnie zmienił nazwisko na Paul Howard) – zmarł w Grasscroft Oldham Lanc’s – spopielony w Hollingwood krematorium. UK


Hollingwood Crematorium UK
132 KępińskiJózef Lucjanppłk/W/CdrP-1411PilotVirtuti Militari

8982
Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1 PFTS
16 PFTS
1964-03-26+ 651899-09-12StrykówUr. w Strykowie na Ziemi Piotrkowskiej. W listopadzie 1918 r. wstąpi ochot. do Wojska Polskiego, 1-go Pułku Szwoleżerów. W szeregach tego pułku walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Następnie odkomenderowany do Szkoły Podchorążych w Warszawie, którą ukończył w lutym 1920 r. 23 marca 1926, rozpoczął kurs aplikacyjny lotnictwa przy 4PL w Toruniu, a po ukończeniu został przeniesiony do 1PL w Warszawie. Był szefem wyszkolenia lotniczego w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr.1 w Dęblinie. We wrześniu 1939 r. dowodził obroną powietrzną „Szkoły Orląt” i uczestniczy w ewakuacji szkoły. Przez Rumunię przedostał się do Francji. Tam sformował i przeszkolił I/145 Dywizjon Myśliwski “Warszawski”. – 10 czerwca 1940 r. w walce powietrznej został ciężko ranny. Po długim leczeniu w szpitalu i dzięki pomocy francuskiego ruchu oporu przedostał się do W. Brytanii, gdzie powierzono mu stanowisko w szkolnictwie lotniczym. Był komendantem Polskiej Szkoły Pilotażu w Newton, a następnie oficerem łącznikowym w Dowództwie Szkół Lotniczych. W roku 1947 powrócił do Polski – w Kraju służył w Lotnictwie Wojskowym, następnie był dyrektorem Zarządu Głównego Ligi Lotniczej. – zmarł w Warszawie Polska ● płk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Virtuti Militari for his combat actions in France in 1940, on the orders of General Kazimierz Sosnkowski, presented by General Władyslaw Sikorski in London in 1941. Promoted posthumously to the rank of colonel of the Polish Air Force.Powazki Cemetery, Warszawa Poland
133 KidziakKazimierzsierż./F/Sgt780650Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9567
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-06-24281915-03-28Ruda Kołtowska– RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot bojowy ze specjalnym zadaniem. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz, i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. – pochowany na nowym cmentarzu wschodnim w Amsterdamie, Holandia (62)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern, Holland
134 KiecońJózefS/LdrP-1016PilotMedal Lotniczy

1959-04-19+ 1919-11-21BochniaZmarł w Londynie – UK


North Sheen Cemetary (Fulham North) UK
135 KielanSylwan Józefppor./P/OP-2148PilotMedal Lotniczy (x2)

304DB
1943-08-13261917-02-10Warszawa– RAF Davidstow Moor-„Wellington”-HZ638- lot bojowy, patrolowanie Zatoki Biskajskiej z zadaniem zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Samolot został zestrzelony do morza przez niemieckie myśliwce. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-08-13 Wellington Xlll HZ638 2P Patrol over the Bay of Biscay. This plane was shot down by German fighter over the Bay of Biscay (location 14W/0777). German pilot was Dieter Meister. Crew: P / O (pil.) Silvanus Kielan - KIA, Sgt (pil.) Witold Pastwa - KIA, F / Lt (nav.) Stefan Widanka - KIA, Sgt (rtg.) George Dangel - KIA. Sergeant (Mr), Franciszek Gorka (Francis Hill) - KIA, Sergeant (Mr) Kazimierz Czarnecki - KIA
136 KierzkowskiJózefmjr/S/LdrP-0738PilotMedal Lotniczy (x3)

1980-12-01+ 1903-02-10Dzielin1946 Francja - zmarł w Chicago IL USA.
137 KiewnarskiAntoni Władysławmjr/F/LtP-0109ObserwatorVirtuti Militari

9613
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
2044-03-25451899-01-26Moskwa28.08. 1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1245- lot boj. bombard. Kassel. W rejonie Eindhoven w Holandii samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. Antoni Kiewnarski dostał sie do niewoli niemieckiej i został osadzony w stalagu Luft III Sagan (Żagań) – schwytany w czasie zbiorowej ucieczki 50 alianckich lotników, został rozstrzelany przez gestapo 25.03.1944. Tadeusz J. Frankowski, będąc w niewoli niem. po zaleczeniu ran, zdołał zbiec i 25.10.1942 roku dotarł do Anglii. - Reszta załogi zginęła. Po wojnie prochy mjr. Kiewnarskiego zostały ekshumowane. Poch. na bryt. cmen. wojsk. w Poznaniu (U/R) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Took off from Hemswell. Shot down by a night-fighter and crashed near Eindhoven (Noor Brabant). Those killed at the time are buried in Woensel General Cemetery.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.Poznan, Poland
138 KlęczańskiJózefsierż./W/O780876PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

301DB
1997+ 1921-03-02BorysławZmarł w ? Cheshire UK brak dalszych informacji
139 KlewiczTadeusz Józefpor./F/OP-1226Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1942-01-10381904-11-26Gętomie– RAF Lindholme-„Wellington”-DV423- bomb. Wilhelmshaven. Samolot uszkodzony przez nieprzyjaciela, wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – pochowany na bryt. cment. wojskowym w Oldenburgu Sage, Niemcy (15/7/D)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-10 Wellington 1c DV423 NZ- 42% moon. RAF Lindholme. Attack Wilhelmshaven. Shot down by flak, crashing off Borkum. Crew: Garstka S (Sgt), Klewicz T J (F/O), Pokrzywa R A (Sgt), Strzyzewski J (Sgt), Zajac J J (P/O) Record of Events (Operational Record Book) AIR 27/1668/2. During the night of 10/11 January 1942 the main operation by RAF Bomber Command was a raid against Wilhelmshaven by 124 aircraft. Good bombing was claimed by the British crews but Wilhelmshaven recorded this only as a small raid with light damage and 6 people injured. 3 Wellingtons and 2 Hampdens did not return from the raid (20 KIA, 6 POW) while another Wellington crashed on return (4 KIA, 2 WIA). During the Wilhelmshaven raid two Wellingtons of 304 (Polish) Sqn RAF were lost with their whole crews. One of them was the Wellington IC DV423 that took off at 17:41 from Lindholme. At 5000 metres the aircraft was subjected to a heavy Flak barrage from two Langeoog-based Marine Flak batteries, then intercepted and shot down by night fighter pilot Oberleutnant Rudolf Schoenert of the 5./NJG 2, who was flying Bf 110 R4+CN from Wittmund airfield, Niedersachsen. DV423 crew had previously all survived the crash of Wellington X3164 which ditched in the sea off Great Yarmouth on 30 November 1941. Strzyzewski is buried at Uithuizermeeden, the Netherlands, and Klewicz at Sage/Oldenburg, Germany. The others are commemorated on the Polish Memorial at Northolt UK.Sage/Oldenburg Germany
140 KleyborStanisławpor./F/OP-2416ObserwatorVirtuti Militari

10313
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

1586 ESP (301DB)

53 Sqd RAF

1945-11-22251920-04-15Bydgoszcz27.08.1944 RAF – Brindisi – “Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, został ostrzelany przez niemiecką artylerię plotn. i karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, które zostały po czasie ugaszone, na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Przy końcu pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st. sier. pilot Henryk Jastrzębski, por. obs. S. Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i Liberator (JR927), który jedyny zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifax’ach została zestrzelona w drodze powrotnej. TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY. por. Stanisław Kleybor w roku 1945 zginął – RAF Merryfield-„Liberator”-KH126- odbywał lot transport. z 22 żołnierzami bryt. na pokładzie. Po starcie samolot zderzył się z pobliskim wzgórzem i spłonął k/White Farm, w pobliżu Broadway Pond, Somerset. Zginęli pasażerowie i cała załoga. – poch. na cment. Ilminster Joint Burial Board (3592) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Lieutenant Stanisław Kleybor died in 1945, taking off from -RAF Merryfield- in "Liberator" -KH126- on a transport flight. with 22 British soldiers. on board. After take-off, the plane collided with a nearby hill and burned down near White Farm, near Broadway Pond, Somerset. Passengers and the entire crew died.Ilminster Cemetery UK
141 KlisiewiczMieczysław Józefppor./F/OP-2811 / 793180Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9568
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
1977-11-14 Coventry UK+ 701907-11-16Nowosielnica Ukrainezmarł w Coventry – spopielony w Reddich Birmingham krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.Redditch Crematorium, UK
142 KnapJózefplut./F/Sgt709562PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

308DM
2006-02-27+ 891917-03-13Warszawazmarł w Quebec Kanada


St-Laurent Cemetery Quebec Canada
143 KnottWitold Józefkapr/Sgt781014PilotMedal Lotniczy

308DM
1942-05-17261916-10-26KrakówRAF Hutton Cranswick-“Spitfire”-AB250- lot tren. w składzie dywiz. Nad Rectory Farm, Lockington, zderzył się (błąd w pilotażu) z lec. obok sam. dowódcy dyw. kpt.F.F. Szyszki. Obaj lotnicy zginęli. –kpr.W. Knott poch. na cmen. Leconsfield York’s (701) UK

Leconsfield St Catherines UK
144 KobierzyckiZbigniew Józefkpt./F/LtP-0645PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

317DM
2001-12-05+ 851916-05-27RogówAbsolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu jako obserwator w 1939 roku, przydzielony do 1PL – 217 Esk. Bomb. z którą odbył kampanię wrześniową 1939. W W. Brytanii po przeszkoleniu na pilota 1941-42), lata w 308DM do września 1943. Następnie został przenies. do wytwórni samolotów Vickers-Armstrong jako pilot doświadcz. do kwietnia 1944. Powróci do latania operacyjnego w 317 i 308DM do maja 1945 roku.– Zmarł w Barnett Hospital London – spop. w Hendon Crematorium – prochy złożone w Polsce.


Hendon Crematorium UK
145 KobylińskiJanusz Włodzimierzpor./F/LtP-2203PilotMedal Lotniczy (x2)

303DM
1986-11-27+ 701916-11-05zmarł w Grantham Linc’s i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Squadron RAF on 15th September 1942. PoW June 24 1943

146 KołaczHenrykpor./F/LtP-0980PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1944-05-25261918-02-15Rawa Maz.30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414-lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. Por.pilot H.Kołacz – ocalał z obrażeniami. 1944 zginął – RAF Lasham-„Mosquito” –NS901- lot bojowy, wystartował z kpr. pch. nawig. F. Kruszyńskim w celu bombardowania Kolonii. Samolot prawdopodobnie uszkodzony nad celem przez niemiecką artylerię plotn. Wracając podczas próby lądowania rozbił się przed pasem startowym własnego lotniska. Kpr. nawigator F.Kruszyński zginął na miejscu. Por.pil. H. Kołacz zmarł w kilka godzin później wskutek doznanych obrażeń. – pochowany na cmentarzu w Newark (320B/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-05-24 Mosquito FB.Vl NS901 SM-K 305 Sqd : Took off RAF Lasham at 22:05 hrs for a operation over Bonn. Damaged over Köln. Crashed attempting to land at RAF Lasham. Hit trees on approach to base at 02:20 hrs 1944-05-25. Crew: Nav Sgt Franciszek KRUSZYNSKI (P'.704263) killed, buried Newark Plot Section L Grave 320B, Pilot Flt/Lt Henryk Kolacz (P-0980) Killed buried NewarkNewark UK
147 KołoszczykTadeusz Józefplut./F/Sgt794927PilotMedal Lotniczy

306DM
1944-09-27251919-11-22GrzymaczewRAF Andrews Field-„Mustang”-FZ196- wystartował w składzie dziewięciu samolotów do lotu bojowego oznaczonego kryptominem „Ramrod1297”. Przed wejściem w chmury pilot zameldował przez radio dowódcy o złej pracy silnika i o powrocie do bazy. Brak jakichkolwiek danych o śmierci pilota. Rozbity samolot odnaleziono w Holandii, a obok niego grób plut. Kołoszczyka – w miejscu oznaczonym na mapie jako map ref. E.434 38.
Rob Philips quote: 'CWGC rejected the identity claim regarding the Polish aviator Tadeus Josef Koloszczyk, buried as unknown in Veghel Cemetery, The Netherlands, claim forwarded by Jan Hey and Jos van Alphen. The first argument for rejection was that the colour of the body's hair did not match with the RAF record of the aviator. It had to be pointed out to CWGC that hair colour can remain unchanged for centuries, but can also change significantly within hours after death. The hair colour argument is forensic rubbish, and therefore invalid. CWGC demonstrated to have insufficient knowledge in this field. 'This grave in Veghel Cemetery, The Netherlands, of an unknown Polish airman, was identified by Jos van Alphen and Jan Hey as that of T.J. Kołoszczyk. The claim was rejected by the CWGC, as proof was not considered to be 100%. The grave is cared for by Mr. Van Boxtel, who eyewitnessed the crash of Koloszczyk. He produced the name plate placed in front of the headstone.
148 KowalskiEdward Józefpor./F/OP-0235PilotMedal Lotniczy (x2)

316DM
1942-12-12251917-07-21BayonneAbsolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 3PL – 131sk. Myśl. w Poznaniu. Po kampanii wrześniowej 1939 przedostał się do Francji, gdzie został przydzielony do klucza obrony m. Angers ( 05.-06.1940). Do Anglii przyleciał samolotem 16 czerwca 1940 i został skierowany do 316DM (10.1941-03.1642). – RAF Hutton Cranswick-„Spitfire”-W3599. -Zginął w locie służbowym (odbiór samolotu z pod-londyńskiego lotniska). W locie powrotnym na skutek mgły, zderzył się z wyniosłością terenu rozbijając Spifire VB W3599 w rejonie lotniska South Mall Cranswick) Pilot zginął. - pochowany na cmentarzu w Driffield, York’s. (6197) UK


Driffield Cemetery UK
149 KoziełAndrzejppor./P/OP-1562 / 783585PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-02-25331909-12-25Przemyśl– RAF Hemswell „Wellington”-Z1377- lot bojowy, bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. – Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington lV Z1377 GR-F 301 Sqd Take off RAF Helmswell attack floating docks at Kiel. 76% moon. Lost without trace. Crew: Pilot: Fg Off Jan Jabłoński, 2nd Pilot: Plt Off Andrzej Kozieł, Observer: Fg Off Franciszek Fugiel, Air Gunner: Sgt Wincenty Bujak, WOp/Air Gunner: Sgt Karol Jozef Droździk, Air Gunner: Sgt Edmund Dolata +Polish Memorial Northolt UK
150 KozłowskiJózefplut./F/Sgt704900PilotMedal Lotniczy

2004-10-15+ 1920-10-20AugustówZmarł w Runcorn UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
151 KrasińskiJózef Andrzej Stanisławkpt./F/Lt76780PilotVirtuti Militari

9542
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
1998-04-03+ 1914-06-01Mszana DolnaAfter 1939 War to Romania. Beyrut - Marseille - Lyon. Departure to England (Eastchurch Station) - January 1940.-Adjutant of col. Makowski for the formation of the 300 and 301 Squadrons. Pilot with 301 Squadron in Hemswell, 1941. Combat flights, as a pilot on Wellington. 1948 Argentyna -Zmarł w Canmore AB Kanada


Canmore Silvertip Trail Cemetery Alberta, Canada
152 KraszewskiLudwikpor./F/LtP-1895Pilot
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2012-01-21+ 951916-08-06Ur. w m. Zaliszcze – obecnie gmina Podedwórze. Po wybuchu wojny 17 września 1939 roku, przez Rumunię i Liban dotarł do Francji w styczniu 1940, a po jej upadku do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na pilota otrzyma przydział 14 września 1942 roku do 303DM im. T. Kościuszki. Podczas jednego lotu bojowego, wracając z Calais nad kanałem La Manche, silnik Spitfire’a przestał działać. Lotem ślizgowym, jak szybowiec doleciał do brzegu Anglii lądując bez wypadku na napotkanej plaży. Jego znajomość latania na szybowcach w Aeroklubie PWS była mu wtedy przydatna. W czerwcu 1944 roku samolot, którym leciał i on sam został poważnie trafiony. Wiedząc, że traci świadomość, żeby się uratować postanowił natychmiast lądować. Zmieścił się na małej łące, między niemieckimi siłami artyleryjskimi i kanadyjskimi. Był dobrze widoczny, ale nie wiadomo dlaczego niem. artyleria zamilkła w tym czasie. Kanadyjczycy bez przeszkód odstawili go szpitala. - W listopadzie 1944 roku otrzymał kolejny przydział do 302DM „Poznańskiego”. – 30.9.45 zakończył służbę i został skier. do Bazy Lotn. w Blackpool. Po zwolnieniu z PSP wyjechał w 1946 roku do Oakville ON Kanada (info: na podstawie artykułu Marty Gożdzik w dzien. Internet. „Wspólnota” – 09.09.2011) – zmarł w Toronto ON Kanada. (info: Janusz Bujnowski 02.2012)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1943

153 KrauzJózefkpr./Sgt792022PilotMedal Lotniczy

288 Sqd
1942-04-26221920-03-16Chełm- RAF Digby- Defiant”-N1762- lot treningowy. Po starcie zameldował przez radio o konieczności lądowania. Samolot rozbił się przed światłami pozycyjnymi lotniska Coleby w Linc’s. Pilot zginął. – poch. na cmentarzu w Newark (308/K) UK


Newark UK
154 KrótkiKarol Józefppor./F/OP-2872PilotMedal Lotniczy

2007-06-06+ 1922-05-15Cieszyn1995 Edmonton - tu zmarł AB Kanada
155 KrukowskiLeonardst.szer./Sgt794444Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

18 OTU1942-11-30241918-11-03Wołkowysk– RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwiczebny na bombardowanie. Z powodu nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opusz. przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadoch.. Zginął jedynie L. Krukowski, który z powodu uszkodzenia telef. pokład., nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. – poch. na cmen. w Newark (312/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.Newark UK
156 KrupaWitold Józefst.sierż. pch. /W/O784331PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

306DM
1999-03-05+ 861913-10-26Prądnik Czerw.zmarł w Krakowie Polska
157 KrzyczkowskiJózefpłk/WCdrP-1451PilotVirtuti Militari

0198
Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi

1947-04-02+ 551892-03-19Winnica-zmarł w 11 Szpitalu Wojsk. na zapalenie nerek i niedomaganie serca. Pochowany na Blason Cmen. Chester (274/H) UK (Info: Zbigniew Charytoniuk 26.04.2012)


Chester Blacon Cemetery, UK
158 KrzysztofińskiJerzy Józefsierż. Pch. /W/O793460PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1923-03-05KrakówZestrzelił samolotów: 1/0//0 – brak dalszych informacji
159 KrzysztoszekJózefkapral783216PilotMedal Lotniczy

1 OTU1942-07-111918-03-14Syberka, Garwolinzmarl Silloth, Cumbria
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-11 Fairy Battle I L5717 began to fly with a towing task but after take off engine failed and the aircraft crashed into the sea and sank 5 km East of Southerness Point, Dumfries, UK. AC1 Z. E. Martin, 924725 RAF survived.

Silloth Causeway Holme Low UK War Graves Plot, Sec S, Grave 15
160 KuchtaJózefplut./Cpl793936PilotMedal Lotniczy

25 (P)SFTS1942-05-04321910-06-08Bukowina Tat.– RAF Hucknall-„Moth”-T7742- lot szkolny wraz kpr. Mieczysławem Zawadzkim. W rejonie Kneesall k/Nottingham, samolot zaczepił o linię wys. napięcia i spłonął. Kpr. M.Zawadzki wyszedł z wypadku lekko ranny. Plut. J. Kuchta zginął na miejscu. – poch. na cmen. Papplewick (6) w Hucknall NG15 (Nott’s) - UK

Hucknall UK
161 KuczaKazimierzpor./F/OP-1467ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-03-30Gawłuszowice– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (4/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
162 KuczkowskiZdzisławplut./Sgt781774Mechanik pokładowyBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x2)

306DM

138 Sqd

1943-09-15291914-09-24Sławuta– RAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie miejscowości Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Poznaniu. Polska (10-11/5/M)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11. 3 Agents also died.

Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
163 KuderskiPiotrppor./P/OP-1724Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-06-27– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest. Niemcy (2/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
164 KuflikJózefpor./F/LtP-1529PilotVirtuti Militari

9070
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1989-07-07+ 781911-05-31Marklowice, Cieszynzmarł w Hamilton ON Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski. PoW 39268 Camp: Stalag Luft Sagan. Memorial erected
Holy Sepulchre Catholic Cemetery Burlington Canada
165 KulikJózefst.szer./Sgt781293PilotMedal Lotniczy

2 AGS1941-12-09241917-05-21brak danych– RAF Dalcross-„Defiant”-N3375 lot szkolny z uczniem RAF. Wskutek utraty prędkości w skręcie samolot i na małej wysokości, runął na ziemię i rozbił się w miejsc. Finhorn Bay. Obaj lotnicy zginęli. -St.szer. Kulik został poch. na cmen. w Petty B.G. w Dalcross (11/D) Szkocja UK

Petty Parish Churchyard Scotland UK
166 KunowskiGerard Roman Izydorkpt./F/LtP-0636PilotVirtuti Militari

9695
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB

300DB

1586ESP
1973-07-22+ 551918-03-29Kamienna GóraUr. w m. Kamienna Góra pow. Chojnice - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 83 lokatą. We Francji jest w Szkole Obserwatorów w Andresieux. Po przybyciu do W. Brytanii przeszkoli się na pilota w 15 EFTS i 18 OTU do lutego 1942. Następnie jest skierowany do 305DB gdzie wykonał 25 lotów bojowych. W przerwie operacyjnej jest instruktorem pilotażu w 16 SFTS w Newton do lutego 1944. Ochotniczo latał w Polskiej Eskadrze 1586 do września 1944 ze zrzutami do krajów okupowanych (Polska, Jugosławia, Włochy). – Zmarł w Wellington,- poch. na cmen. b.wojsk. w Wellington Nowa Zelandia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the iarcraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.


Lower Hutt, Rimu St, Taita Cemetery New Zealand
167 KurowskiLudwik Józefmjr/S/LdrP-0819PilotVirtuti Militari

8500
Krzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-04-25341910-01-03Warszawa1944 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-LM486- lot bojowy, bombard. Karlsruhe. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Lancaster LM486 BH-C Takeoff at 22:09 hrs for an operation to Karlsruhe in Germany. Homeward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Heinz-Wolfgang Schnaufer of the Stab IV./NJG 1 into the Sea 10km West of Vlissingen (LG 35): 5,700m - 5,800m at 02:40. Schnaufer had left St Trond (Sint-Truiden) airfield (Belgium) in Bf 110 G-4 G9+DF at 02:40.Polish Memorial Northolt UK
168 KuśmierzJózef Janpor./F/OP-0751PilotVirtuti Militari

9357
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1942-04-18321910-01-01Kraków– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1267- lot bojowy, bombard. Hamburg – zestrzelony do morza przez niem. nocnego myśliwca. -Zginęła cała załoga w morzu.


Polish Memorial Northolt UK
169 KuszczyńskiBronisławpor./F/OP-0009PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1941-05-28361905-04-30Dobra, TurekW 1928 roku powołany do 3PL w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły Obsługi Samolotów zostaje odkomenderowany do Szkoły Podoficerów Pilotów w Bydgoszczy. Po dalszym przeszkoleniu, Absolwent VIIII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1934 przydzielony do 4PL w Toruniu. Kontuzjonowany w wypadku lotniczym został przesunięty do Parku Lotniczego 4PL. W czasie kampanii wrześniowej, ewakuował się z Bazą Lotn. Nr 4. Na płd.-wschód kraju. W Anglii po przeszkoleniu na brytyjskim sprzęcie został skierowany do 304DB. – W 1941 zginął – RAF Syerston-„Wellington”-R1392- uczestniczył w bombardowaniu Boulogne. Podczas lotu powrotnego samolot, uszkodzony nad celem przez niemiecką artylerię plotn. rozbił się pod Carwell na południe od Brightling. Uratowali sie: Stanisław Józefiak i Józef Nilski, (wyskoczyli na spadochronie i wrócili do dywizjonu). Reszta załogi zginęła. – pochowany na cmentarzu w Newark (300/P) UK


Newark UK
170 KwapniewskiJerzy Józefkpt./F/LtP-0977PilotSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

300DB
2002-05-17+ 1914-06-23Wierzchosławice1988 Hert’s AL4 i tu zmarł UK.


Londyn, Mitcham, London Road Cemetery UK
171 KwiecińskiJózefkpr./Sgt780691Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

145 Sqd
1940-08-12231917-05-04Konin1940 zginął w Bitwie o Wielką Brytanię. –? RAF Hemswell-„Wellington”-P3391- lot boj. w składzie dywizjonu. Napotkano formację niem. w rejonie na południe od wyspy Wight. W czasie walki został zest. do morza. Zest. samolotów: 1/0//0.
172 LachJózefkpt./F/LtP-0064PilotVirtuti Militari

9124
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

305DB
1982-06-25+ 681914-12-08LwówAbsolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 5PL – 44 Esk. Lin. w Lidzie przemianowaną 01.09.1939 na Samodzielną Esk. Bomb.Lekką. – ppor. Lach wykonał 4 zadania bombardierskie i rozpoznawcze. We Francji jest w Ośrodku Szkolenia Załóg Bomb. i Współpracy w St. Etienne. W W. Brytanii skierowany do 305DB (1940-1941). W przerwie oper., instruktor w 18 OTU - 05.09.1941 – RAF Bramcote – „Wellington”- X9795 - wykonywał lot treningowy. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Linc’s. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Odkomend. na studia do WSL, skąd przed ukończ. kursu przeniesiony do Sztabu Naczelnego Wodza jako referent ds.Operacji Lotniczych. Kpt. Lach zmarł w Ringwood – spop. w Bournemouth krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-05 Wellington 1c X9795 18 OTU Crashed landing in fog. Flying Officer M Sukniewicz (P/0110) (Polish) buried Nuneaton Oaston Rd: killed; Flying Officer C Rymkiewiez (Polish), Flying Officer J Lach (Polish), Flying Officer S Ostaszewski (Polish), Sergeant P Grom (Polish), Sergeant K Droździk (Polish), Sergeant H Bosek (Polish): uninjured. Bosek died 5 months later in Leeds, buried Newark.Bournemouth Crematorium UK
173 LasockiLudomir Lucjan Marianst.sierż./W/O784094Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9443
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
+ 1914-08-23Gołonóg
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki

174 Laudan (Lewicki)Józef Eugeniuszst.sierż./W/O783138Pilot18 OTU2009-02-09+ 931915-05-10GłuchówUr. w Głuchowie. - 26.06.1943 – RAF Bramcote– „Wellington”–DU765-(XW-N) lot boj. bombard. Bremy. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca. Cała załoga: Kajetan Boratyński, J. Laudan, Wacław Kowalik, Alojzy Pozorski dostała się do niewoli. Kpr. Czesław Rajpold zm. 26.08.1943 w obozie jenieckim. J. Laudan powrócił do Polski – zmarł w Rawie Mazowieckiej – poch. na cmen. przy ul.Tomaszowskiej.
175 LewandowskiMieczysław Józefkpt./Fl/LtP-0010Pilot309DMR
1987-01-19+ 1910-03-17VI Promocja SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydz. do 5PL w Lidzie. W sierpniu 1939 roku przydzielony do 42 Esk. Lin. z którą przeszedł szlak bojowy 1939. We Francji był w Ośrodku Wyszk. Linio. i Współpracy w Caen. Po przybyciu do Anglii jest instruk. i dcą esk. w 16 SFTS w Newton, a później w latach 1943-44 latał w 309DMR. – zmarł w Blackpool UK/ poch. w Zgierzu?
176 LewickiStanisław Józefsierż./W/O792032PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1989-10-28+ 781921-07-02Krakówzmarł w Ruislip Middx UK
177 LewickiNapoleon Stanisławpor./F/LtP-0395ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13301913-02-02Issa07.12. 1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1278- uczestniczył w bombard. Manheim. W locie powrotnym samolot został nad brzegiem Francji trafiony pociskiem artylerii plotn. w zbiorniki paliwa i w płomieniach wpadł do morza, kilka mil od brzegów angielskich w Sussex. Wyszli cało por.N.S. Lewicki (lekko ranny), kpr.Z. Cipirski i sierż.W. Moszczyński bez obrażeń. kpr.W. Siudak zmarł później, st.szer. Najda zginął na miejscu. 1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot bojowy ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - por. Lewicki poch. na cmen. komunalnym w Pont Audemer. – grób zbiorowy. (17-18/3/10) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-12-07 Wellington lV Z1278 M-F Took off from Hemswell. Homebound from Ops to Mannheim hit by Flak over the French coast and ditched off Littlehampton Sussex. Loss of two of the crew. Crew: Lieutenant N. S. Lewicki (slightly wounded), Corporal Z.Cipirski and Sergeant W. Moszczyński without injuries. Starszy Szeregowiec Roman NAJDA (P/783759) Killed Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section O Grave 312. Kapral Wladyslaw SIUDAK (P/794876) Died later from injuries. Pilot Newark-Upon-Trent Cemetery


Pont-Audemer France
178 LewickiCezarypor./F/OP-0968PilotVirtuti Militari

9545
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22281914-07-15Ciechanów– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1406 - lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojskowym w Reichswald Forest, Niemcy (1/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald Germany
179 LewkowiczBronisław Antoni (Franciszek ?)mjr/F/Lt76657ObserwatorVirtuti Militari

9193
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

304DM

301DM

138 Sqd RAF

1586 Flight Special Operations
1944-11-04311913-03-09Jarosław– RAF Tempsford- Ochot. zgłosił się na przerzut do kraju jako Cichociemny (ps.„Kurs”). Zrzucony do Polski w nocy z 27 na 28.04.1944, został przydz. do sztabu operac. AK. Zginął 04.11.1944 w walce z SS Galizien Division k/gajówki Huta w lasach Przysuskich. Po wojnie ekshum. i poch. na działce wojsk. cmen. katolickiego w Giełdowo ?Kraków. (uzup. A.M. 10/2018)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: In 1939, after completing the observers' course, he was transferred to the 1st air regiment in Warsaw and assigned to the 212th bomber squadron. He fought in the September campaign. Taken prisoner by the Soviets, but escaped. In October 1939, he got to France via Romania, where he joined the Polish Air Force. June 1940 in the Polish Air Force. Assigned to 304 Sqd. 2 tours bombing Germany, 1943 he was assigned to the 301 squadron, which from March 31, 1943 was included in the 138 Sqd RAF for Special Operations Executive (SOE) actions. Trained in sabotage and aviation. On December 15, 1943, he took the oath of the Home Army London with codename Kurs, in the group Cichociemni. Arrived Italy on January 15, 1944, then to the waiting station in Laureto near Brindisi.1586 Flight (special-purpose Polish squadron was stationed in Brindisi, whose task was to discharge people and materials to occupied countries. Dropped into occupied Poland on the night of April 27-28, 1944 in Operation Weller 21 to the "Koza" receiving facility near the town of Bychawka, Bystrzyca, 18.5 km south of Lublin. Cichociemni group XLVII team: Lieutenant Colonel Jan Biały pseudonym Kadłub, Captain Pilot Jerzy Iszkowski pseudonym Orczyk, Captain Captain Bronisław Lewkowicz pseudonym Kurs, Lieutenant Technician Edmund Marynowski pseudonym Sejm Skoczków received the partisan unit of Second Lieutenant Alexander Sarkisowa pseudonym Szaruga and a unit of Peasants' Battalions from the Bychawka field facility. Sent to work in the Aviation Department of the 3rd Operational Division of the Home Army Headquarters for the position of an operational and tactical officer. In August 1944 he made his way to the Kampinos Forest, to the "Palmira-Młociny" regiment, where he served in a special platoon for the collection of airdrops commanded by Józef Karney (codename Wood). Joined the 25th Infantry Regiment of the Home Army Piotrkowsko-Opoczyńska Region in the Piotrków Sub-District of the Home Army, commanded by Major Rudolf Jan Majewski (codename Leśniak). Became the deputy commander of the 3rd battalion, and from November 1, the deputy commander of the 25th Home Army infantry regiment. On November 4, 1944, during a march in the forests of Przysucha near Gielniów, south of the Huta forester's lodge (Przysucha poviat), he fell in a battle with units of Vlasovtsi and Hungarian soldiers. He was buried at the forester's lodge. After the war, his body was moved to a mass grave in the parish cemetery in Gielniów. PRAISE AND HONOUR TO THE HEROES OF THE HOME ARMY

Memorial Gielniow CemeteryCmentarz Gielniow
180 LewkowiczJanusz Józefkpt./F/LtP-0677Obserwator / PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

309DMR
1991-09-09+ 781913-12-01Krakówzmarł w Ripley, Surrey. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: made unauthorized long distance flight in Mustang AG648 to Stavanger Norway to prove Mustang had the range for long distance fighting. Great example of disobeying orders which produced a positive result

Mustang AG648St. Mary's Ripley Surrey UK
181 LinkWłodzimierz Józefpor./F/LtP-2472PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

308DM
1982-04-12+ 611921-03-09Skierniewicezmarł w Krakowie Polska i tam został pochowany


Kraków, Rakowicka - Cmentarz Rakowicki Poland
182 LippJózef Janpor./F/LtP-2260 / 794938PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

318DMR
2014-07-01+ 1917-07-12Turły, Białoruś1995 Ventura - tu zmarł CA USA
183 ŁapickiJózefst.sierż./W/O793029PilotVirtuti Militari

9660
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
2012-01-02+ 1921-08-17Parafianów1988 IL - i tu zmarł USA 02.01.2012 Morris, IL, USA
184 ŁukasikFidelis Józefkpt./F/OP-1054PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-06371905-04-23KraśnikAbsolwent III Promocji SPL, - po zakończeniu w 1929 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W styczniu 1939 wyzn. na dowódcę formującej się 222 Eskadry Bomb., którą dowodził w czasie kamp. wrześ. w składzie 220 Dywizjonu Bomb. W W. Brytanii początkowo latał w 309DMR następnie przeniósł się do 301DB. 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1467-lot bojowy, bombard. Essen. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca koło wsi Slootdorp w Holandii. - Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Bergen-op-Zoom, Holandia (1/XXXII/A)

Bergen-op-Zoom Holland
185 ŁukaszkiewiczTadeusz Józefmjr/S/LdrP-1041ObserwatorSrebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

302DM
1950-10-29+ 451905-03-17ŚwirzUr. w m. Świr woj. lwowskie. Absolwent I promocji OSL, - po ukończeniu w roku 1928 został skierowany do 6PL we Lwowie. Podczas nocnego przelotu 15.04.1934 na trasie Lwów-Dęblin, wskutek awarii silnika załoga ratowała się skokiem ze spadochronem doznając poważnych obrażeń (por.Łukaszkiewicz – złamanie nogi i inne obrażenia, pilot – wstrząs mózgu). Po wyjściu ze szpitala por. Łukaszkiewicz w latach 1933-39 pełnił różne funkcje w 6PL. Po ewakuacji przez Rumunię, przybył do Anglii i w latach 1940-45 pełnił służbę w formacjach zaopat. i wypos. jednostek lotniczych PSP. – zmarł w Wilford Hill Nott’s UK.


Wilford Hill UK
186 MachejStanisław Józefkpt./F/LtP-1605 / 783610PilotVirtuti Militari

9653
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB

138 Sqd RAF
2008-07-09+ 881919-09-23Born in Cieszyn, Slaskie, Poland on 23 Sep 1919 to Jòzef Machej and Zuzana Kocur. Stanislaw Jozef Machej passed away on 9 Jul 2008 in Nottingham, Nottinghamshire, England. (Ancestry). Other record show born Boguszowice, Rybnik
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Cremated but not buried in Wilford Hill Cemetery. He wished to have no grave, touchingly because his brother had disappeared in Poland after the war without trace and had no grave either. Ashes were scattered partly on Male Czantoria, a mountain near his home town Cieszyn, and partly on Win Hill in Derbyshire England, and partly on the Pembrokeshire Coast Path near Fishguard, places in Great Britain that he loved. (courtesy Konrad Machej, son)

80th Anniversary of the Polish Air Force. Brandenburg C1 which flew the Polish Air Force's first operation sortie on 5 November 1918, underneath a PZL 37 bomber which the Polish Air Force used to attack the German advance in September 1939, a RAF Coastal Command Wellington IC of No 304 (Polish) Squadron and a Avro Lancaster of No 300 (Polish) Squadron in 1945. Underneath a Polish built Su-22M-4 Strike aircraft to mark the new independent Polish Air Force after years of Soviet rule. The cover bears Polish Air Force 1918 - 1998 logo and the insignia of 304 Squadron, 300 Squadron and 3rd Squadron 6th Regiment which corresponds to the aircraft on the artwork. The cover has been flown in MiG 15 6247 of the Old Flying Machine Company which was an ex-Polish Air Force aircraft from Duxford.

Polish Air Force College Deblin in 1938. When Poland was invaded in 1939 he escaped to Hungary. Interned in a PoW camp at Nagykata. Escaped via Yugoslavia and Greece to France where he served with the French Air Force at air bases near Lyon and Paris until the fall of France. Evacuated to the UK, arriving June 1940. July 1940 to 25 EFTS then to 16 SFTS. 18 OTU for Wellington conversion. April 1942 joined 300 Squadron. Completed his first tour of 30 operational flights, posted to 138 Special Duties Squadron, RAF Tempsford in January 1943 on Halifaxes. Completed 23 Operational Flights including a number of supply drops to resistance members, including 6 sorties to Poland, and others to Austria, Belgium, Denmark, France, Norway and The Netherlands. DFC 24 March 1943. After completing second tour in he was Flying Instructor and Flight Commander 16 SFTS until January 1946 when he joined 301 Squadron, Transport Command on Haltons. In September 1946, personal pilot to AOC Polish Resettlement Corps (RAF) and awarded a RAF short service commission. March 1949 to Ministry of Supply, commanding the Parachute Test Unit at Henlow (an outpost of RAE Farnborough) and was awarded a RAF permanent commission in October 1950. December 1953 to Test Pilot at 29 MU and promoted to Squadron Leader. In 1956 he was Officer Commanding Fighter Command Communications Squadron, followed by a posting in May 1958 at Org 2A, Establishment Branch, Fighter Command Headquarters before retiring in December 1958.

Mission 01 20/21 Feb 43 Poland. RAF Tempsford Halifax DT726 NF-H. Crew: F/O Jan Miszewski – first pilot, F/O Stanislaw Machej – second pilot, F/O Gebik – navigator, F/Sgt Janusz Antoniewicz – W/Op, F/Sgt Marian Koc – air gunner, F/Sgt Pacut – despatcher, Sgt Antoni Mentlak – flight engineer. Take-off 18.52. Over the primary target point 154 in Poland at 00.20; the secondary point 103 was not necessary as the crew clearly saw the recognition signal of 8 red lights and 8 white lights, one of which was flashing. They responded with the recognition code letter Z and dropped the 6 containers of supplies and four men – they had instructions to drop the men only (in a safe place) if they failed to get the correct signal at either point 154 or 103. The aircraft landed safely at RAF Middleton St George, County Durham – a long way from their home base – at 07.29 after a successful mission.

Wilford Hill Crematorium UK

Male Czantoria, Poland

Win Hill, Peak District UK

Pembrokeshire Coast Path UK
187 MachnikJózefpor./F/OP-3043PilotMedal Lotniczy

2020-08-091919-09-03Suchodół, Krosno1951 Kanada Zmarl Hickory, NC, USA
188 MączyńskiJózef Pawełpor./F/OP-1443ObserwatorVirtuti Militari

9283
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-01-10241917-07-14LeonpolUr. w Leonpol, Łotwa. Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL – 221 Esk. Bomb. w Warszawie. W lipcu 1939 roku pchor. Mączyński został umieszczony w szpitalu w Warszawie. Po wybuchu wojny opuścił szpital 09.09.1939 i dołączył do macierzystej formacji w Małaszewiczach. – 17 września rzut kołowy dywizjonu został rozbity przez oddziały Armii Czerwonej. Ppor. Mączyński zbiegł z sowieckiej niewoli, przedostał się przez Rumunię do Francji.Otrzymał przydział do pols. dywizjonu bomb. w Tuluzie (04-06.1940). W W. Brytanii po przeszkoleniu lata w 304DB. - zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-DV423- lot boj. bombard. Wilhelmshaven. Samolot uszk. przez nieprz. wpadł do morza. Zgin. cała załoga. – zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-10 Wellington 1c DV423 NZ- 42% moon. RAF Lindholme. Attack Wilhelmshaven. Shot down by flak, crashing off Borkum. Crew: Garstka S (Sgt), Klewicz T J (F/O), Pokrzywa R A (Sgt), Strzyzewski J (Sgt), Zajac J J (P/O) Record of Events (Operational Record Book) AIR 27/1668/2. During the night of 10/11 January 1942 the main operation by RAF Bomber Command was a raid against Wilhelmshaven by 124 aircraft. Good bombing was claimed by the British crews but Wilhelmshaven recorded this only as a small raid with light damage and 6 people injured. 3 Wellingtons and 2 Hampdens did not return from the raid (20 KIA, 6 POW) while another Wellington crashed on return (4 KIA, 2 WIA). During the Wilhelmshaven raid two Wellingtons of 304 (Polish) Sqn RAF were lost with their whole crews. One of them was the Wellington IC DV423 that took off at 17:41 from Lindholme. At 5000 metres the aircraft was subjected to a heavy Flak barrage from two Langeoog-based Marine Flak batteries, then intercepted and shot down by night fighter pilot Oberleutnant Rudolf Schoenert of the 5./NJG 2, who was flying Bf 110 R4+CN from Wittmund airfield, Niedersachsen. DV423 crew had previously all survived the crash of Wellington X3164 which ditched in the sea off Great Yarmouth on 30 November 1941. Strzyzewski is buried at Uithuizermeeden, the Netherlands, and Klewicz at Oldenburg, Germany. The others are commemorated on the Polish Memorial at Northolt UK.Polish Memorial Northolt UK
189 MalinowskiEdwin (Malin)sierż./W/O781256PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

302DM

317DM

1988-02-09+ 691919-11-01Lwówzmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: " 131 WING OPERATIONS FROM PLUMETOT The Second Tactical Air Force, which included 131 Wing, had played a very significant part in the early phases of the Invasion and on 31st July all 2nd TAF Wings received the following message: “The Second Army wishes to thank pilots for their attacks during the past week. It is considered that by this, their efforts have largely prevented the enemy from moving his armour from the Caen Sector to the west and permitted the attacks by USA and British 8 Corps to proceed without serious opposition”. Now that 131 Wing was based at Plumetot, operations throughout August became even more intensive. The Spitfires were parked along the runway, ready to take off at a moment’s notice. Intense and accurate enemy anti-aircraft fire destroyed three aircraft: on the 8th of August 1944 F/Sgt Edwin Malinowski of 317 Squadron was shot down and taken prisoner; on the 11th F/Sgt Władysław Pawłkowski (also 317) was shot down and killed; and on the 14th W/O Józef Ziendalski of 302 Squadron was shot down and seriously injured (he was placed in a German field hospital from which he was eventually liberated, but his injuries were too severe for him to return to operational flying)." (courtesy Richard Kornicki)

190 MaliszewskiRobert Bronisławst.szer./Sgt780393Strzelec pokładowy.Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22201922-05-31Warszawa– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko pr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. –poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (3/31/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
191 MarchwickiJózefplut./Sgt782267Mechanik pokładowyMedal Lotniczy (x2)

305DB

138 Sqd

1586 ESP (301DB)

1944-01-06321912-10-25Róża– RAF Brindisi-„Liberator”-BZ949- specjalny lot boj. nad Polskę. Wskutek nagłego pogorszenia się warunków atmosf., z bazy nadano rozkaz powrotu. Podczas lotu na małej wysokości nastąpiło silne oblodzenie i pilot, próbując lądować na lotnisku zapas. w Grottaglie, rozbił samolot w górach k/ miejsc. Villa Castelli. zginęła cała załoga. - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Casamassima koło Bari, Włochy


Casamassima Polish Cemetery Italy
192 MarczukWładysławkpr./Sgt794308Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1943-04-09261917-02-16PetersburgRAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwicz. na bombard.. Z pow. nagłego pog. się warunków atmosf. dowód. załogi otrzymał rozkaz powr. samolotu do bazy, zignor. go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pog. się coraz bardziej, widocz. spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członk. załogi: Henryk Kołcz, Leon Orchol, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodz. telefonu pokładowego, nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszczenia samolotu. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot bojowy, bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. artylerię plotn., zatonąl u brzegów Holandii. Cała załoga zginęła:- S Tomicki, J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień i W Marczuk.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-04-08 Wellington X HE148 BH-T. 300 Sqd. Took off 21:40 RAF Helmswell attack Duisberg. 18% moon. Shot down by Marine Flak of the 1./Marine-Flak-Abteilung 816. Crashed North Sea 20 km West of IJmuiden, Holland. Crew: Pilot: Plt Off Stefan Tomicki (P-1916/782361) MIA, Navigator: Fg Off Jan Rudek ( P-2021) buried- Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 5 (Washed up Castricum on 10 Apr 43), Bomb Aimer: Sgt Tadeusz Władysław Kniażycki (780872) MIA, W/Op/A/G: Sgt Władysław Marczuk (794308 ) MIA, A/G: Sgt Stanisław Stępień (792832) buried Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 7 (Washed up Egmond aan Zee on 10 Apr 43). Pilot Stanisław Ślusarski (792051) washed ashore near Petten 1943-05-10 buried Bergen General CemeteryPolish Memorial Northolt UK
193 MarglewskiJózefsierż. Pch./Sgt794064Pilot1941-03-18+ 331908-02-27Jeziory, Sandomierz– W Anglii bez przydz. ze względu na kat. zdrowia - „E”. Zmarł w szpitalu Eliock Sanguhar poch. na cm. w Dumfries UK


Sanquhar Cemetery Dumfries UK
194 MarszałekZbigniew Józefpor./F/LtP-2069PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1944-05-16251919-05-23– RAF Coltishall-„Spitfire”-EE625- wystartował w celu patrolow. wyzn. rejonu. Wskutek awarii silnika samolot zderzył się z drzewem i zapalił k/ Funnels Farm Nutley w Sussex. Pilot zginął. – poch. na cmentarzu w Northwood (H/428) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1943195 MarynowskiMieczysławkpr./Sgt706779Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-09-02231921-10-28Częstochowa1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc Polska). Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią, nad miejsc. Vukovar został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczyński, st.sierż .r-oper. Władysław Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się, przy pomocy miejsc. ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. Kpr. Marynowski – miejsce grobu nie zdołano ustalić – prawdopodobnie pochowany przez miejscową ludność.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in Hungary

Memorial Częstochowa Poland

Polish Memorial Northolt UK
196 MaślaczykZbigniew Józefst.szer./Sgt781297PilotMedal Lotniczy

6 AACU1942-05-31271915-01-17KaliszRAF Cark –„Master”-N7553- wystartował do lotu szkolnego z instruk. RAF. Z nie ustalonych powodów samolot rozbił się podczas lądowania na Ringway Aerodrome w Lanc’s. Obaj lotnicy zginęli. -poch. na cmen. w Blackpool Talbot Road (BR/236) UK


With Greta Threlfall November 1940


Polish Cemetery Layton Rd Blackpool UK
197 MaternaJózefsierż./Cpl780486PilotMedal Lotniczy (x3)

300DB

301DB
2003-01-22+ 1913-11-19Magierów1980 Nottingham NG34 zmarł w Newark Nott's UK = UK


Newark UK
198 MichalkiewiczTadeuszplut./W/O706663Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
2010-01-16+ 851924-01-21Brześć02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509” koło Kielc, Polska. Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejsc. Vukovar został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr. strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczyński, st.sierż.r-oper. Władysław Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się przy pomocy miejsc. ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. – zmarł w 2010 roku w Leeds - pochowany na cmentarzu Lawnwood UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in HungaryLeeds, Otley Road - Lawnswood Cemetery
199 MichelJózef Wojciechsierż./F/Sgt704927PilotMedal Lotniczy

2009-11-041922-02-05Śniatyn, UkrainaZmarl Nottingham brak dalszych informacji
200 MielcarekJózefpor./P/OP-1038PilotMedal Lotniczy

Ferry Pool1941-03-24241917-12-29CzerminUr. w m. Czernin woj. poznańskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 112 lokatą. W kamp. wrześ. 1939 roku, przeleciał do Rumunii, skąd przez Liban dotarł do Francji. W lutym 1940 wysłany jako pilot do Szkoły Obs. w m. Rabat, Afryka Płn. Po przybyciu do W. Brytanii dostał przydział FCS-HQ w Kemble. W roku 1941 zginął – RAF Kemble- „Hurricane”-Z4176- dokonywał lotu transport. samolotem odebranym z wytwórni. Podczas przelotu w trudnych warunkach atmosf. i przy ogran. widoczności zderzył się z wyniosłością terenu w miejsc. Llanwono Church North Ynysbwl w Walii. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Cirencester (15/5/BDB) UK


Cirencester UK
201 MierzejewskiJózef Felikspor./F/LtP-1607 / 783642PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

308DM
1985-02-24+ 691916-02-09Warszawazmarł w Great Chesterford Essex – pochowany na cmentarzu Putney Vale Londyn UK
Putney Vale Cemetery, UK
202 MilejJózefplut./F/Sgt780778Pilot316DM
1944-06-19341910-02-04Warszawa- RAF Coltishall – „Mustang”-X888- lot boj. w osłonie 30 bombowców lecących bombard. Niemcy. Podczas lotu powrot. w trudnych warunkach atmosf., samolot plut. Mileja z nie ustalonych powodów odłączył się od dywizjonu i wpadł do morza. Pilot utonął. – zginął w morzu
203 MingeJan Józefkpr./Sgt792685PilotMedal Lotniczy

16 (P)SFTS1942-12-06221920-02-19Wytomyśl– RAF Newton – „Oxford”-P1867- samodzielny lot trenin.. Z nie ustalonych powodów samolot rozbił się w Kingston Hull. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Newark (312/K) UK
Newark UK
204 MiniszewskiWincenty Józefkpt./F/LtP-1568 / 783478PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

309DMR

318DMR

1981-04-26+ 631918-01-21Kozanki Podl., Łęczycazmarł w Stockton UK
205 MioduchowskiJankpt./F/LtP-0771PilotVirtuti Militari

10311
DFC


Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

ESP 15861961-11-29 Wyszków Poland+ 511910-02-14Wyszków27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, został ostrzelany przez niem. artylerię plotn. i karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, które zostały po pewnym czasie ugaszone, - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Dochodząc do końca pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st.sierż. pilot Henryk Jastrzębski, por. obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. J. Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedyny zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifax została zestrzelona w drodze powrotnej. TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY. - kpt. Jan Mioduchowski zmarł w San Francisco CA USA


Wyszków, ul. Białostocka, Cmentarz Parafialny Poland
206 MisiągWalerian Wiktorst.sierż./Sgt783161PilotBrązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

1 ADU1943-06-30301913-07-20Sambor– RAF Khartum (Sudan) – “Hudson”-FK618- lot transportowy. Podczas lądowania w bazie samolot z nie ustalonych powodów zderzył się z ziemią. Zginęła cała załoga (brytyjska) oraz pasażerowie kpt. pil. Józef Wojciechowski i dziesięciu Brytyjczyków. St.sierż. Misiąg został pochowany na cmentarzu w Khartum, Sudan (A/165)

Khartoum War Cemetery Sudan
207 MisiakLudwik Henryksierż./F/Sgt793614PilotVirtuti Militari

8219
Krzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-15301913-11-19BydgoszczRAF Tempsford-„Halifax”-JD154- specjalny lot boj. nad Polskę ze zrzutami dla partyzantki. Wskutek awarii silników samolot rozbił się w rejonie m. Nowe Skalmierzyce (poznańskie). Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Poznaniu (10-11/5/M) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11.Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
208 MolendaJózefkpr./Sgt792226Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1943-01-15321911-12-01CzudecUr. w m. Zudzec? pow. rzeszowski.? – Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. – Po kamp. wrześ.1939 roku, przedostał się do W. Brytanii, gdzie odbył przeszkolenie w 15 EFTS, 3 SFTS i 12 SFTS. Następnie przeniesiony na szkolenie strzelców do 8 AGS. W czerwcu 1942 roku skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. We wrześniu 1942 przydzielony do 305DB. Dnia 15 stycznia 1943 zginął, – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1378- wykonywał nocny lot bojowy nad Niemcami. Nad celem artyleria plotn. lekko uszkodziła samolot i raniła strzelca pokładowego Józefa Molendę. Po wykonaniu zadania, pilot Sgt Henryk Kwiatkowski Nr. RAF 782830 podjął decyzję o wylądowaniu na pierwszym napotkanym lotnisku, którym okazał się Exeter. Ranny strzelec pokładowy o własnych siłach opuścił samolot, aby pomóc w doprowadzeniu maszyny na stanowisko pob. paliwa; wskutek własnej nieuwagi został uderzony śmigłem. Rannego przewieziono do szpitala gdzie zmarł tego samego dnia. – poch. na cmen. w Newark (313A/L) UK


Newark UK
209 MorawskiJulianpor./F/LtP-1096PilotVirtuti Militari

9386
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

307DMN

138 Sqd RAF

1943-07-13301913-12-23Zaręby SasinyUr. w m. Zaremby-Zosiny pow. wysokie mazowieckie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 13 Esk.Tow. w Warszawie, z którą odbył kampanię wrześniową 1939. 2 września ranny w locie rozpoznawczym został ulokowany w polowym szpitalu. Jeszcze nie wyleczony, dołączył do grupy lotników ewakuujących się do Rumunii. W W. Brytanii po przeszkoleniu latał w 304DB. W locie bojowym 28.04.1942 – RAF Lindholme- „Wellington”-Z1088- nalot na Kolonię – zestarz. przez artylerię plotn. i rozbił się pod Villers-La-Ville w Belgii. Pilot Julian Morawski uratował się. Znalazł się w Hiszpanii, areszt. i osadzony w obozie Miranda del Ebro, wykupiony przez Ambasadę Brytyjską wrócił do W.Brytanii w sierpniu 1942 – na własną prośbę został skierowany do 138DS RAF w maju 1943. Dwa miesiące później, zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot boj. ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmentarzu w Grainville-Langannerie (9/D/VIII) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.
210 MuchaEdwardpor./F/LtP-0854PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
2009-07-26+ 921917-07-07Witowice29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystartował do lotu boj. bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot został zestrz. przez Me110 k/Rummen w Belgii, 14 km SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądowania), po miesiącu przedostali się do Gibraltaru, prawdopod. przy pom. Belg. Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski –Brak danych o por.obs. Stanisławie Świda. Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie Szwecja. -por. Mucha zmarł w w Kimball Farm Nursing Centre w Lenox i został tam spopielony - MA USA.
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland


Lenox, St Anns Cemetery Massachusetts USA
211 MuraydaMichał (Muryada)kpr./F/Sgt709518PilotKrzyż Walecznych

302DM
1962-09-18+ 1922-10-17Kearny USAZmarł w Colchester Essex UK -brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd December 1943Colchester UK
212 MurzynJózef Franciszekst.sierż./W/O780493PilotMedal Lotniczy (x3)

316DM
2007-12-081919-09-10Prokocim21.04.1941 RAF (?) – „Defiant”-L6973- poleciał z pasażerem kpr. Erwinem Szkanderą, na lot trening. - przelot navig. do Church Fenton. Podczas lądowania samolot rozbił się, prawdopodob. wskutek błędnej oceny wysokości przez pilota, który ocalał (lekko ranny.) Kpr. Szandera zmarł kilka godzin później. 1965 East Dulwich, London UK Zmarl Londyn
213 MycielskiJózefst.szer./AC2707522Pilot – uczeń1988-01-25+ 631925-03-08Antominekzmarł w Rio de Janeiro Brazylia
214 MykietynMariansierż./W/O792387PilotKrzyż Walecznych

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy (x3)

300DB
1945-02-13251920-08-21Zimna Woda– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga - pochowany w Newark (327/H) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK MemorialNewark UK
215 NalepaJózefsierż./W/O781204PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-02231921-10-16Kraków23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj, -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił ztrasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu, – wyszedł cało z lekkim obrażeniem -3 mies. później zginął nad Jugosławią. – RAF Brindisi-„Halifax”-BB389- lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powst. Warszawskiego zestrz. przez artylerię plotn. i spadł koło Bački Brestovac. Uratował się tylko sierż. T.B. Jawor, który po trzech dniach dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Belgradzie Jugosławia (3-8/6/A)

Faldingworth UK Memorial


34 Course, 12 Service Flying Training School SFTS, Grantham 1941-11-10
(Possibly different Nalepa)

Polish Memorial Northolt UK

Belgrade Serbia (formerly Jugoslavia)
216 NawrotJanplut./Sgt781688Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8276
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13261917-08-06Salzburg– RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzut. dla oddziałów francus. partyz. Samolot został zestrz. nad St. Paul- sur- Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. komun. w Pont Audemer (16/rząd 2 grób 3/ - działka bryt.) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

217 NenkoJózefplut./Sgt780193PilotSrebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

18 OTU1943-05-22251918-12-12KrakówRAF Finningley-„Wellington”-BJ656- lot ćwicz. – prawdopodob. wskutek wady konstruk., samolot rozpadł się w powietrzu, a jego szczątki opadły pod Winslow w Buck’s. Zginęła cała załoga – poch. na cmen. Sw. Michała w Halton, Buck’s (139) UK


St Michael Halton UK
218 NilskiJózefplut./LAC781069Nawigator-uczeńKrzyż Walecznych

304DB
1974-04-23+ 551919-01-10Warszawa28.05.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-R1392- uczestniczył w bombard. Boulogne. Podczas lotu powrotnego samolot, uszkodzony nad celem przez niem. artylerię plotn. rozbił się pod Carwell na południe od Brightling. Uratowali sie: Stanisław Józefiak i Józef Nilski (wyskoczyli ze spadochronem nad terenem W.Brytanii i powrócili do Dywizjonu). Reszta załogi zginęła. Kpr. Józef Drożdż – na rozkaz opuścił samolot wcześniej ze spadochronem, ale wpadł do Kanału La Manche i zginął w morzu. - Józef Nilski zmarł w Nottingham UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 10 October 1940 to 304 Squadron at RAF Bramcote. To RAF Syerston December 1940. RAF Lindholme in July 1941. 27 May 1941 bombing mission to Boulogne. Engine was hit by flak on return and the plane went out of control and plunged several thousand feet. The pilot gave the order to bale out and one crew member did so, over the English Channel. His body was never found and he has no known grave. Limped back to England; two of the crew jumped and were both injured. The aircraft crashed very shortly afterwards, near Hastings, killing the three remaining crew members. Pilot was burned beyond recognition and the other two crew were also badly burned. After breaking his ankle and being hung up in a tree, Nilski made his own way to a Police Station some two and a half hours after the crash. He was taken to hospital in Tonbridge Wells in Kent. He married ten days later!

219 NizińskiBolesławplut./F/Sgt704013Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-02-13251920-03-20Połtawa– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. bombard. Drezna. Samolot po starcie, zderzył się z „Lancasterem”
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK MemorialPolish Memorial Northolt UK
220 NogalJózefpor./F/LtP-0065PilotMedal Lotniczy

305DB
1996-05-12+ 851911-03-17PasiekiUr. w m. Pasieka, pow. Ostrołęka. – W 1926 roku ochotniczo zgłosił się służby wojsk. Wcielony do 1PL w Warszawie. W 1936 odkomenderowany do SPL w Dęblinie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 6PL – 66 Esk.Tow. we Lwowie, z którą odbył kamp. wrześ. 1939. Ewak. do Francji i w 1940 do Bazy w Chateudun. W W. Brytanii po przeszk. przydziel. do 305DB. – 03.05.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-R1214- w czasie lotu bojowego, - bombard. Emden. Samolot został zestrzel. przez niem. nocnego myśliwca nad miejsc. Budel w Holandii. Dostali się do niewoli: por. Aleksander Jastrzębski, por. Józef Nogal, plut. Tomasz Kasprzyk, kpr. Tadeusz Żuk. Zginęli: mjr Mieczysław Ryszkiewicz i mjr Wacław Malak. Józef Nogal w niewoli do końca wojny. - Zmarł w Londynie – spopielony w Putney Vale, UK


Londyn, Roehampton Vale - Putney Vale Cemetery
221 NowakKazimierzmjr/S/LdrP-0095NawigatorVirtuti Militari

9126
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
+ 1910-03-04Sosnowiec26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi - płk Skarżyński, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. K. Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmiotła (zmyła) ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. - mjr. Nowak w roku 1947 wyjechał do Kanady ,brak info.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
222 NowakJózef Franciszekkpt./F/LtP-1612PilotVirtuti Militari

8310
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2003-05-24+ 851918-09-01Nowy SączUr. w Nowym Sączu. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się przez Węgry i Francję do W. Brytanii, gdzie został odkomender. w październiku 1941 na przeszkolenie w 18 OTU, a następnie skier. do 300DB gdzie lata bojowo do 1943. Po wylataniu tury oper. zostaje instrukt. pilotażu w 18 OTU do 1945 roku. Po demob. wyjechał do Kanady. - Zmarł w Hamilton ON Kanada i tam został pochowany
223 NowakCzesław Janpor./F/OP-2070PilotVirtuti Militari

10775
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

302DM

241 Sqd RAF

1944-08-30251919-05-12Mądre Środa Wlkp.– RAF(lotnisko we Włoszech) – „Spitfire”-JG540- wystartował z zadaniem atakowania niem. transportu na drogach włoskich. Podczas ataku na kolumnę samochodów ciężarowych samolot jego został zestrz. przez niem. artylerię plotn. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu polskim w Bolonii, (4/2/A) Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd March 1943 Buried Bolonia, San Lazzaro di Savena - Polski Cmentarz Wojenny
Added by Steefan Pietrzak Youngs: Czeslaw Jan NOWAK Service Nos: PSW P2070 RAF 782674 318 Squadron pilot, 417 Squadron Pilot KIA 1944-08-30 Spitfire JG540

Grave in Bologna

Memorial, Mądre Poland
Polish War Cemetery, Bologna Italy
224 NowickiZygmunt Edwardpor./F/LtP-2669Strzelec pokładowyVirtuti Militari

10314
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1994-02-18+ 751919-10-14Łowicz27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego i został ostrzelany przez niem. artylerię plotn. i karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, (które zostały po pewnym czasie ugaszone), - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Dochodząc do końcu pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st. sierż. pilot Henryk Jastrzębski, por. obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Z. Nowicki sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedyny zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifax została zestrzelona w drodze powrotnej. - TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY. -por. Zygmunt Nowicki zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Gunnersbury UK


Gunnersbury Cemetery UK
225 Nowosielski-ŚlepowronBożydar Andrzejppor./F/LtP-2728PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

315DM
2008-08-10+ 851923-05-03Lublin-zmarł w Lydney GL i tam został pochowany UK P-1669 Nowotarski Józef Franciszek 15.07.1920 + 22.11.2010 90 por. / F/Lt Pilot Ur. w m. Puńców k/ Szczecina. Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się przez Rumunię i Francję (Baza St. Etienne) do W. Brytanii, gdzie w październiku 1942 roku został skierowany do 6 AACU Ringway. Ukończył w międzyczasie kilka specjalistycznych kursów m.in. nawigacyjny, admin. i inne. W maju 1944 przesunięty do 6 OTU na przeszk. bojowe, które przerwano. Powraca do Bazy w Blackpool, gdzie zostaje adiutantem kom. Bazy. – Z dniem 20 stycznia 1945 zwoln. z PSP na urlop w celu rozp. studiów handlowo-ekonom., które ukończył w Pol. Szkole Handlu Zagr. i Admin. Portów –Londyn. Zdemob. w 1947r. w stopniu porucznika. Mieszka w Manchester UK. W 1998r. wróci do Polski - Cieszyn - zmarł w Cieszynie.
226 OgorzałMieczysław Franciszekkpr./F/Sgt704316BombardierKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-13251920-11-06Ropczyce– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby, (Linc’s). Zginęła cała załoga. – kpr. Ogorzał pochowany na cmentarzu w Newark (327/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK Memorial

Newark UK
227 OksiakJózefsierż./W/O794429PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

303DM

302DM

1986-11-20+ 701916-02-08Marcinkowozmarł w Crewe Cheshire i tam został spopielony UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd January 1945
228 Olechnowicz--CzerkasKazimierzmjr/F/LtP-1454PilotVirtuti Militari

8075
Medal Lotniczy (x3)

305DB
1972-04-23+ 1893-03-16SienicznoZmarł w m. Kłodzko Polska -brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Until the outbreak of World War II, he worked as a pilot-instructor at the Pilots School in Masłowice near Kielce. During the September campaign, he took an active part in the battles with the Germans. On the orders of the commander on September 18, 1939, Olechnowicz and the 4th regiment cross the Romanian border, where he was interned with the entire unit. He escaped from the camp in Romania and via Yugoslavia and Italy reached France, where he joined Polish formations organized by General Władysław Sikorski. After France fell, he gets to England and becomes a pilot in 305 Squadron. With the British F / Lt rank, the equivalent of our major, he made over 500 hours of combat flights. After the end of the war in 1947, he returned to Poland. Initially, he stays in Wesoła near Warsaw with her sister Waleria, who married Józef Kozłowski (unfortunately, Waleria died during the Warsaw Uprising together with her son Stanisław). Kazimierz himself had eight siblings. The oldest brother died in 1920 during the Polish-Bolshevik war and is buried in the Military Powązki, in the headquarters of the soldiers of the 1920 war.

Kłodzko, Dusznicka - cmentarz komunalny
229 OpulskiTadeusz Michałkpt./F/LtP-1091PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

18 OTU
1943-05-12271906-10-28TartakówUr. w Tartakowie, woj.lwowskie. Absolwent IV Promocji w SPL – po ukończeniu w 1930, dostał przydział do 6PL we Lwowie. Po przeszkoleniu na pilota myśliwskiego w 1935 odkomenderowany z funkcją instruktora do KWP. W kamp. wrześ.1939 walczył w składzie III/1 Dywizjon Myśliwski Brygady Pościgowej. We Francji jest dowódcą klucza obrony miejsc. Romorantin. W Anglii w 1940 skierowany do 303DM na dowódcę eskadry „B”. Z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający na latanie w jednostce myśl. – przeszedł do lotn. bomb. Zginął w 18 OTU w 1943 -RAF Finningley-„Wellington”BK353- lot trening. na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejsc. Bolton Linc’s. Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Newark (316/O) UK - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-12 Wellington BK353 18 OTU Airborne at 1425hrs from Finningley to practice single-engine flying. The pilot lost control at 1530hrs whilst at 2000 feet and the aircraft dived in. Crew: S/Ldr Edward Paweł Zakrzewski (P.0062) Pilot Age 30 killed - buried Newark, F/O Tadeusz Michał Opulski (P.1091) Pilot Age 36 killed - buried Newark, Sgt Mieczysław Józef Frankiewicz (783091) Bomb aimer Age 23 killed - buried Newark, Sgt Roman Drapała (783307) A/G Age 26 killed - buried Newark, Sgt Tadeusz Pasternak (704094) A/G Age 26 killed -buried Newark

Newark UK
230 OrchelEugeniuszpor./F/OP-2019ObserwatorKrzyż Walecznych (x4)

18 OTU1983-01-05+ 701913-11-12Tymbark30.11.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1414- lot ćwicz. na bomb. Z powodu nagłego pogorsz. się warunków atmosf. dowódca załogi otrzymał rozkaz powrotu samolotu do bazy, zignorował go jednak i kontynuował lot w rejon ćwiczeń. Pogoda pogarszała się coraz bardziej, widoczność spadła do zera i zaczął padać gęsty śnieg z deszczem. Baza przekazała wówczas kolejny rozkaz: opuszczenia przez załogę samolotu. Członkowie załogi: Henryk Kołcz, Eugeniusz Orchel, Tadeusz Jencka, Władysław Marczuk i Józef Kmiecikiewicz, uratowali się skokiem ze spadochronami. Zginął jedynie strzelec Leonard Krukowski, który z powodu uszkodzenia telefonu pokład. nie otrzymał rozkazu dowódcy opuszcz. samolotu. –por. E.Orchel ocalał z obrażeniami - zmarł w Middlesborough York’s UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-30 Wellington lV Z1414 18 OTU RAF Helmswell. Training- bombing practice, recalled to base in worsening weather, but stayed in the air and did not follow diversion instructions. Crashed at Monks Kirby while attempting to land in poor visibility. Crew forced to bale out and aircraft crashed near Rusby. Crew: A/G Leonard Krukowski (P.794444) Age 24 Killed, buried Newark. Pilot Flt Lt Henryk Kołacz (P-0980) injured. Nav P/O Eugeniusz Orchol (P-2019), Nav P/O Tadeusz Jencka (P-1708), A/G Sgt Władysław Marczak (794308) and Sgt Stanisław Kmiecikewicz (783810) were all unhurt. P/O Kolacz died when his 305 Squadron Mosquito crashed on 1944-05-25. Sgt Marczuk was lost on operations to Duisberg with 300 Squadron in April 1943. P/O Jencka died on 1944-08-17, flying with 1586 Flight from Italy.


Gorlice, Cmentarna - Cmentarz Parafialny
231 OrzechowskiJankpt./F/O76681PilotVirtuti Militari

9339
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-02-26371905-05-10Piotrków Tryb.Ur. w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 31 Esk. Lin. - 3PL w Poznaniu, w której latał w czasie kamp. wrześ.1939 roku. Wykonał 3 zadania bojowe, w tym 2 bombardierskie. W Anglii po przeszkoleniu do 305DB.- RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot boj. bombard. Kilonii. Podczas akcji, samolot został uszkodz. ogniem artylerii plotn., i mimo wysiłków załogi, lądował przymus. na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksplodował przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade k/Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga – poch. na cment. cywil. w Åabenrå, Dania (12)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Intercepted by Leutnant Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

polish Memorial Northolt UK

Åabenraa Denmark
232 OstrowskiJózef Sergiuszppłk/S/LdrP-0782PilotVirtuti Militari

9186
OBE

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

304DB
1982-09-16+ 771905-09-09BrzeźnoAbsolwent II Promocji OSL, - po zakończeniu w 1928 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. W 1934 odkomenderowany do Eskadry Sztabowej, którą dowodził od maja do listopada. Od czerwca 1938 do września 1939 dowodził Eskadrą Tren. 2PL z którą odbył wojnę w 1939 w składzie Bazy Lot. Nr.2. W Anglii po przeszkoleniu latał jako dowódca eskadry w 304DB (IV.1941-V.1942). Po ukończeniu tury oper. odkomend. jako oficer łącznikowy w DAAFL – sztab 1 Gr.Bomb. W latach 70-tych wieloletni Sekretarz Fund. Społ. SLP w Londynie.– zmarł w Londynie – spop. w Putney Vale krem. SW15 – prochy złoż. na cmen. Highgate, Londyn UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: In 1939, he was at Air Base No. 2. Crossed into Romania, interned in the Camplung camp. Then to France. Then to Great Britain. In April 1941 to 304 Squadron, in which he made a full tour of combat flights. In May 1942, assigned to the Staff of the Polish Air Force. Liaison officer at the Allied Air Force Department. In July 1944, he was the commander of the plane carrying Prime Minister Stanisław Mikołajczyk for talks to Moscow.Highgate Cemetery UK
233 PacutKazimierzst.sierż./W/O781757Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9167
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-09-15281915-09-17Barwałd Górny1947 Polska

Mission 01 20/21 Feb 43 Poland. RAF Tempsford Halifax DT726 NF-H. Crew: F/O Jan Miszewski – first pilot, F/O Stanislaw Machej – second pilot, F/O Gębik – navigator, F/Sgt Janusz Antoniewicz – W/Op, F/Sgt Marian Koc – air gunner, F/Sgt Pacut – despatcher, Sgt Antoni Mentlak – flight engineer. Take-off 18.52. Over the primary target point 154 in Poland at 00.20; the secondary point 103 was not necessary as the crew clearly saw the recognition signal of 8 red lights and 8 white lights, one of which was flashing. They responded with the recognition code letter Z and dropped the 6 containers of supplies and four men – they had instructions to drop the men only (in a safe place) if they failed to get the correct signal at either point 154 or 103. The aircraft landed safely at RAF Middleton St George, County Durham – a long way from their home base – at 07.29 after a successful mission.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11.Polish Memorial Northolt UK

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu Poland
234 PasternakTadeuszkpr./Sgt704094Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

18 OTU1943-05-12271916-06-02Sędziszów– RAF Finningley-„Wellington”-BK353- lot trening. na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejsc. Bolton w Linc’s. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (316/A) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-12 Wellington BK353 18 OTU Airborne at 1425hrs from Finningley to practice single-engine flying. The pilot lost control at 1530hrs whilst at 2000 feet and the aircraft dived in. Crew: S/Ldr Edward Paweł Zakrzewski (P.0062) Pilot Age 30 killed - buried Newark, F/O Tadeusz Michał Opulski (P.1091) Pilot Age 36 killed - buried Newark, Sgt Mieczysław Józef Frankiewicz (783091) Bomb aimer Age 23 killed - buried Newark, Sgt Roman Drapała (783307) A/G Age 26 killed - buried Newark, Sgt Tadeusz Pasternak (704094) A/G Age 26 killed -buried NewarkNewark UK
235 PawlikJózefplut./Sgt780953PilotMedal Lotniczy

18 OTU1944-05-20231921-03-17Terespol- RAF Finningley – “Wellington”–LP381- lot boj. kryptomin „Nickel”. Po wykonaniu zadania, podchodząc do lądow. zaczepił o drzewo i rozbił się około 3 km od lotniska Worksop, w Nott’s. Zginęli: plut.pil. Józef Pawlik i kpr.strzelec Piotr Pawlikowski. Zostali ranni: por.bomb. Zenon Horski, r-operator Ryszard Śledziewski i nawig. Zbigniew Bukało. Natomiast wyszedł cało, strz,- Józef Dunin-Borkowski. – Pilot Józef Pawlik poch. na cmen. w Newark (320/A) UK


Newark UK
236 PawłowskiWładysław Leonst.sierż./W/O793773PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

317DM
1944-08-11281916-09-06Turkowice1944 zginął – RAF Plumetot – „Spitfire”-ML192- wystartował z zadaniem atakowania niem. linii komunik. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i rozbił się pod La Gosselinaie, we Francji. Pilot zginął. – poch. na cmen. St.Valery w En Caux (27) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: " 131 WING OPERATIONS FROM PLUMETOT The Second Tactical Air Force, which included 131 Wing, had played a very significant part in the early phases of the Invasion and on 31st July 1944 all 2nd TAF Wings received the following message: “The Second Army wishes to thank pilots for their attacks during the past week. It is considered that by this, their efforts have largely prevented the enemy from moving his armour from the Caen Sector to the west and permitted the attacks by USA and British 8 Corps to proceed without serious opposition”. Now that 131 Wing was based at Plumetot, operations throughout August became even more intensive. The Spitfires were parked along the runway, ready to take off at a moment’s notice. The personnel and other equipment were partly hidden among trees and bushes. The Wing flew up to five major tasks per day, involving armed reconnaissance and bombing and strafing of enemy troops and transports.Intense and accurate enemy anti-aircraft fire destroyed three aircraft: on the 8th of August 1944 F/Sgt Edwin Malinowski of 317 Squadron was shot down and taken prisoner; on the 11th August 1944 F/Sgt Władysław Pawłowski (also 317) was shot down and killed; and on the 14th W/O Józef Ziendalski of 302 Squadron was shot down and seriously injured (he was placed in a German field hospital from which he was eventually liberated, but his injuries were too severe for him to return to operational flying)." (courtesy Richard Kornicki)

Plumetot France, 1944

237 PęckowskiJózef Wojciechpor./F/LtP-2343 / 704084PilotDFC

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

8 AGS
304DB

6 OTU
2001-03-27+ 831918-03-07Stanisławów, UkrainaAbs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się przez Rumunię, Maltę do Francji gdzie został skier. do Bazy Lyon-Bron. W lutym 1940 po dotarciu do W. Brytanii przebywa w szpitalu przez 11 miesięcy z powodu malarii. Po rekonwal. i przeszk. lata jako pilot w 8 AGS do 1944 roku a następnie w 304DB do 1945 roku. Po demobilizacji pełnił służbę w RAF (Rodezja i Malaje). - zmarł w Witney Oxford i tam został pochowany UK
238 PentzJózef Franciszekpor./F/OP-1343Pilot1997+ 1910-12-18DobromilZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
239 PeszkowskiBolesław Eugeniuszpor./F/OP-1097PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-22301912-10-08StryszówUr. w m. Sreyszów woj. krakowskie. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukończ. w 1938 przydz. do 2PL – 24 Esk. Lin. w Krakowie, z którą przeszedł kamp. wrześ,1939 i wykonał 2 loty rozpozn. Po przybyciu do Anglii, początkowo latał w ATA do 1941. Po przeszk. w 55 OTU został skierowany do 308DM. W roku 1941 ponownie przeszk. w 18 OTU latał w 301 DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1406- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. nad Wanne-Eickel i rozpadł się w powietrzu - jego szczątki spadły na miasto Herne. Uratował się tylko kpr. Jan Fuśniak (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. Reichswald Forest, Niemcy (18/22/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-21 Wellington lV Z1406 GR-G 301 Sqd Takeoff at 23:36 hrs for an operation to Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Exploded in mid-air when coned by searchlights and hit by heavy Flak. Wreckage fell onto the town of Herne. Sgt Fusniak was blown from his turret (Rear Gunner) and landed by parachute near some railway tracks. Even though he was badly wounded and in shock he managed to climb aboard a coal train. Unfortunately, he was found during a search on the German-Dutch border. He spent a month in hospital before being transferred to Lamsdorf: AIR81/16578 - Crew: Flying Officer Cezary LEWICKI (P/0968), Flying Officer Boleslaw Eugeniusz PESZKOWSKI (P/1097) killed, Flying Officer Kazimierz KUCZA (P/1467), Sergeant Robert Bronislaw MALISZEWSKI (P/780393), Pilot Officer Piotr KUDERSKI (P/1724), Warrant Officer Józef Fusniak (780945): PoW Stalag 344 Lamsdorf. PoW Number 25108

Reichswald, Kleve, Germany
240 PiaseckiJózef Tadeuszst.sierż./W/O783719PilotVirtuti Militari

9373
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB

2 AOS
1944-12-22251919-09-01Lwów– RAF Shawbury – „Wellington”odbywał szk. lot nawig. z 3 żołnierzami RAF na pokładzie. Z nie ustal. pow. samolot zderzył się z górą Barnlle na wyspie Man. Wszyscy lotnicy zginęli.St.sierż. Piasecki został poch. na cmen. Market Drayton, Shro’s (AF/148) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki
Market Drayton UK
241 PiaseckiJózef Wiktorst.sierż./W/O783623PilotBrązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

301DB

Ferry Unit
1942-03-01+ 461896-10-17brak danychW Anglii pozostawał bez przydziału – zmarł śmiercią nat. w Port Sudan nad Morzem Czerw. – poch. na lok. cmen. (C/4/26) .
Khartoum War Cemetery Sudan
242 PiaskowskiAndrzej Józefpor./F/LtP-2071PilotVirtuti Militari

11115
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

318DM

309DMR

1991-01-27+ 781913-09-09Latyczów, Ukrainazmarł w East Barkwith Lincoln i tam został pochowany UK
243 PietrzakHenryk Józefmjr/S/LdrP-1915PilotVirtuti Militari

9678
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x3)

309DMR

315DM

1990-01-28+ 761914-03-06Ur. w Rudzie Pabianickiej. – Służbę w lotnictwie rozpoczął w 4PL w Toruniu. Następnie został powołany do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr.1 w Dęblinie. Brał udział w kamp. wrześ. 1939 roku. Został ewakuowany do Rumunii a następnie przedostał się do Francji. W W. Brytanii po przeszkoleniu latał bojowo w 306DM. Dnia 31.12.1942 przypadł mu tytuł zestrzelenia 500-go samolotu nieprzyjacielskiego przez polskich pilotów na Zachodzie. – 25 czerwca 1944 roku został przeniesiony do 315DM na stanowisko dowódcy eskadry. W dniu 17 lipca 1945 zostaje Dowódcą 309DM „Ziemi Czerwieńskiej” Po zakończeniu działań wojenn. pozostał w Anglii. Był wiceprez. Stow. Lot. Pols. w W.B.- Zestrzelił: 7/1/1. - zmarł w Thorpe Hall Norfolk i tam został poch.UK ● ppłk
244 PiotrowskiJózef Piotrpor./F/LtP-1412PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

316DM

61 OTU
308DM

1944-01-14281916-01-12StanisławówAbs. XII Promocji SPL, - po ukończ. w 1939 przydzielony do 3PL w Poznaniu – 131 Esk. Myśl., w składzie której ewakuował się na połd.-wsch. Polski. We Francji przydz. do bazy Lyon-Bron. W Anglii lata w 316DM (1941-43). Podczas odpoczynku oper. był instr. pilotażu w 61 OTU do grudnia 1943. W styczniu 1944 przydz. do 308DM, gdzie zginął dwa tygodnie poźniej. – RAF Northolt – „Spitfire”-P1412- wystart. w składzie dywiz. z zadaniem osłony bomb. lecących nad cel. Samolot jego został zestrz. w walce powietrz. w rejonie lotniska St.Omer. - poch. na cmen. Coyecques k/St. Omer Francja.


Polish Field of Honour Grainville-Langannerie France
245 PischingerPaweł Józef Ernestmjr/S/LdrP-1463PilotSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy

16 (P)SFTS1963-08-27+ 631900-12-19Boguminzmarł w Londynie UK


Londyn Streatham Park Cemetery
246 PłaczekJózefsierż./W/O781228NawigatorVirtuti Militari

9461
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

301DB

300DB

1945-02-13261919-01-07brak danych– RAF Faldingworth-„Lancaster”- PA185 - noc. lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancaster”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby Linc’s. Zginęła cała załoga –zwłoki nie odnaleziono, UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA.

Faldingworth UK MemorialPolish Memorial Northolt UK
247 PodgórzakJózefchor./W/O780012Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-07421900-10-15Zielonka– RAF Hemswell-„Wellington”-R1390- lot boj, bombard. Emden. Od chwili startu brak było łącz. z samolotem. Zestrz. do morza k/wyspy Borkum. 2-gi pilot por. M. Kowalówka, jako jedyny żywy wyłow. z morza, dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-07 Wellington lV R-1390 GR-E RAF Helmswell. 30% moon. Took off at 2354. Shot down in the vicinity of Borkum. Crew: Bober M E (Sgt), Powierza S (F/O), Sapieha F (Sgt), Szykowny T (Sgt), A/G W/O Józef Podgorzak (P.780012)

Polish Memorial Northolt UK
248 PodhorodeckiJózef Włodzimierzppor./F/OP-2921 / 704748Pilot1973+ 1919-01-21Jabłonów, UkrainaZmarł w Mansfield UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
249 PodolskiJózefplut./F/Sgt705716Pilot1999-05-01+ 761923-01-17Nowa Myszzmarł w Warszawie.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Ashes buried in Norwich UK and Warszawa

250 PolczykJerzyppor./P/OP-1615PilotMedal Lotniczy

18 OTU1942-01-30251917-04-14Ur. w m. Miechów, woj. kieleckie. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 intern. na Węgrzech, skąd przez Jugosławię, Grecję dotarł do Francji. Po upadku Francji odpłynął do W. Brytanii gdzie po kursach odśwież. w 16 EFTS-Newton i 8 SFTS-Montrose w październiku 1941 został skierowany do 18 OTU. 1942 zginął – RAF Bramcote-„Wellington”-N2848- lot ćwicz. W skutek złej widoczności samolot zderzył się z wyniosł. terenu pod Buckden Pike, York’s. Uratował się tylny strzelec sierż. Jan Fuśniak. Pozostali członkowie załogi zginęli – ppor. J. Polczyk został poch. na cmen. w Newark (306/A/L) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) 18OTU took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak MemorialNewark UK
251 PolczyńskiJózef Leonsierż./W/O780701PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

306DM
1920-06-28Warszawa1946 USA
252 PolilejkoJózef (Lake)sierż./W/O794474PilotMedal Lotniczy (x3)

303DM
2006-11-28+ 891917-03-18Podwiśle● por. zmarł w Sutton-on-Sea Lincs UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd 1944

253 PrętkowskiJózefplut./F/Sgt704629PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

317DM
1945-04-12301915-09-15Kostrzyń1942 Polska Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. Andersa w Rosji. 1945 zginął – RAF Gilze Rijen (B-77) – „Spitfire”- ML421- wyst. do lotu boj. nad Holandię.? Samolot został zestrz. przez artylerię plotn.?. Pilot zginął. – poch. na cmen. Aberkerk, (99/13) Holandia. ( ?? data i miejsce)
Polish Military Cemetery Breda Holland
254 PruszyńskiJózef Faustyn Michałpor./F/LtP-2474PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x4)

300DB
+ 1908-03-281948 Argentyna
255 PrzybyłaJózef Janst.sierż./W/O780611PilotVirtuti Militari

9661
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
1993-02-09+ 781915-06-03Turaszówkazmarł w Carlisle Cumbria UK
256 Przystajko (Rolland)Roman Józefplut./Sgt706725PilotMedal Lotniczy

308DM
1986-02-03+ 661920-10-17Strzyłkizmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK


Mortlake Crematorium UK
257 PudełkoJózef Antonikpr/Sgt781015PilotMedal Lotniczy

6 AACU1942-04-23241918-12-13Bryńce Zagórne– RAF Belfast – „Lysander”-V9721- odbywał lot na współpracę z obroną plotn. Według zeznań naocznych świadków, pilot poderwał samolot ostro w górę i prawdopod. wskutek wady silnika zwalił się na ziemię w Ulster, Irlandii Północnej. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu Milltown, Belfast (LG/38/A) Półn. Irlandia


Belfast Milltown UK
258 PukłoJózefpor./P/OP-0729PilotMedal Lotniczy

7 BGS1941-05-02231918-01-26WadowiceUr. w Wadowicach woj. krakowskie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 49 lokatą. W czasie kamp. wrześ.1939, przydz. do Ćwicz. Esk. Pilotażu. Podczas zmiany lotniska, 13 września wylądował z braku paliwa k/ Buczacza na Podolu i samotnie przekr. granicę polsko-rumuńską. We Francji został skier. jako pilot do Sz. Obs. w Andresieux. W W. Brytanii jest instr. pilotażu w 16 SFTS w Newton, - nast. jako pilot przen. do 7 BGS. W roku 1941 zginął – RAF Porthcawl – “Fairey Battle”-V1211- lot trening. Z nie ust. powodów samolot rozbił się pod Pen-Y-Mynydd Farm, Kenfig w Walii.Pilot zginął. - poch. na cmen. Porthcawl (18) UK


Courtesy Grupa Polskie Miejsca

Porthcawl UK
259 RachKarol Józefkpt. / F/LtP-1011PilotVirtuti Militari

9200
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

305DB
1998-11-01+ 831915-07-09Timelkam1941 zmarł w szpitalu w Blackpool - po potrąceniu samochodem. – pochowany w Blackpool (496/BB) UK
260 RadwańskiJózefst.sierż./W/O782307PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

307DMN

318DMR

1999-06-24+ 1916-02-26RybitwyW W. Brytanii latał jako pilot od 11.04.1944 w 307DMN, następnie od 08.05.1945 przebywa w szpitalu RAF w Castle Camp. Po wyl. wrócił 11.08.1945 do 307DMN. – Po demob. pozostał w Anglii. Od 1960 r. London Harrow HA3 UK brak miej. zgonu.


Kensal Green Cemetery Harrow Road UK
261 Rawicz-SzabuniewiczJózef Ryszardmjr/S/Ldr76624PilotAFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

229 Sqd

307DMN

305DB

1991-10-01+ 861905-03-19MińskAbs. I Promocji OSL, po zakoń. w 1927 roku przydziel. do 6PL we Lwowie. Po 1939 roku przez Rumunię, Francję przybył do W.Brytanii. W 1940 pilot 229DB RAF. W latach 1943-44 lata w 305DB. Zakończy wojnę w 16 SFTS. zmarł na FL USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Sqd Ldr 221 Eskadra Bombowa Poland 1939

262 RegulskiJózef Antonikpt./F/LtP-0528PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

302DM

1990-08-21+ 1914-09-26Ławy1986 Lanc’s -zmarł w ? Lanc’s UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd April 1942


263 RekJózefst.sierż./W/O780853Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9662
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB

138 Sqd

1987-01-14+ 681918-12-03Straszowa Wola24.06.1943 – RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot boj. ze spec. zadaniem. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Józef Rek, Edward Kasperowicz, i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. –st.sierż. Rek po zakoń. wojny powrócił do Anglii. zm. w Nelson Lanc’s i tam poch. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,

264 RoehrStanisław Józefst. majst./W/O781211Mechanik pokładowyKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB

138 Sqd (SOE)

2009-01-21+ 941914-09-21Gniezno24.06.1943 – RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot boj. ze spec. zadaniem. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. – Stanisław Roehr wyjechał w roku 1946 do Kanady. - Zmarł w Lansing ON Kanada i tam został spopielony.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived PoW 1281 Stalag Luft L3 Sagan and Belaria
265 Rogala-SobieszczańskiJankpr./Sgt784042Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

304DB
1942-11-01221920-05-16CindaoRAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot boj, patrol. Zatoki Biskajskiej i zwalcz. niem. okrętów podwodnych. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial, Northolt UK
266 RogowskiAndrzejpor./F/OP-0843PilotVirtuti Militari

8379
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-10-31251917-07-17Biała Cerkiew– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1279- uczestniczył w minowaniu rejonu Lorient. Podczas wykonywania zadania samolot został zestrz. przez niem. myśliwca. Cała załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-31 Wellington lVZ 1279 Take off 17:33 RAF Helmswell. 53% moon. Gardening (mine laying) in French waters off Lorient (Artichokes Area). Lost in the target area. Crew: Kapitan Kazimierz JOSZT (P/0933), Navigator, Kapral Bronisław OSSOWSKI (P/784083), Kapral Wacław Józef PILARSKI (P/794374), Porucznik Andrzej ROGOWSKI (P/0843). All buried Lorient (Kerentrech) Communal France. Jerzy Górecki (P-0739) Bomb Aimer (MIA)Lorient Kerentrech France
267 RóżańskiJózefplut./F/Sgt705718PilotMedal Lotniczy

302DM
1990-06-261919-03-19Zakrzewo Aleksandrów Kuj. Poland1947 Polska Zmarl Wąbrzeźno, Polska
268 RudakowskiHenryk Anatoliuszkpt./S/LdrP-1770PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-04-10321913-07-03Warszawa– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LM632- odbywał w składzie 15 samolotów dywiz. lot boj. w celu bombard. portu w Kilonii (w wyniku nalotu został zatop. niem. pancernik „Admiral Scheer”). Samolot, zestrz. przez Niemców nad portem. Samolot wpadł do morza. Zginęli: por. Stefan Kucharski, sierż. Józef Parol, kpt.pil. H. Rudakowski, sierż. Stefan Krasiński, plut. Wacław Gold, plut. Jerzy Stebnicki i kpr. Zygmunt Szymański.—kpt. H. Rudakowski zginął w morzu.


Polish Memorial Northolt UK
269 RudowskiEugeniusz Tomaszmjr / F/LtP-1370Obserwator balonowyVirtuti Militari

9376
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1976-03-05+ 1907-06-14Ciechanów26.06.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk. Skarzyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrz. samolotu. Morze wyrz. jego ciało na brzeg. - mjr E. Rudowski wyj. w r.1948 do Kanady i tam zm. Zest. sam.: 2/0/1.-Brak m.zgonu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarżyński P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

270 RulewskiJózef Juliuszst.sierż./W/O782902PilotVirtuti Militari

9573
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB
1952-04-12+ 321920-01-08Bydgoszczzmarł – pochowany na cmentarzu cywilnym w Newark. UK


Newark UK
271 RumanTadeusz Alozysierż./W/O704326Strzelec pokładowyVirtuti Militari

10317
DFM (Immediate)


Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

1586 ESP (301DB)
2009-05-16+ 891919-11-02Kołomyja27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot pilot. przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, został ostrzelany przez niem. art. plotn. i karabiny maszynowe ustawione na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, które zostały ugaszone, - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrzelany jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Przy końcu pasa startowego, w ostatniej chwili pilot skierował maszynę w bok w kierunku zakrzewionego skalistego gruntu, gdzie tracąc podwozie, osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st.sier. pilot Henryk Jastrzębski, por. obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki, sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. Emil Szczerba – za wyjątkiem kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 samoloty ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedyny zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifax została zestrz. w drodze powrotnej. TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY. sierż. Tadeusz Ruman w roku 1988 Przew. Zarządu Koła SLP Blackpool – 1999 Wiceprezes SLP w W.Brytanii – członek Rady SLP – zmarł w Warszawie Polska – poch. na polskiej działce cmen. Carleton w Blackpool UK ● mjr


Warszawa, Powązkowska - Powązki Cmentarz Wojskowy
272 RusińskiEdmundplut./F/Sgt783974Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
RAF
1943-07-13261917-04-24Szczepankowo„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów franc. partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmen. w Grainville-Langannerie, (12/8/D) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

Polish Field of Honour Grainville-Langannerie france
273 RutkiewiczJózef Janplut./F/Sgt794048BombardierVirtuti Militari

13820
Krzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
300DB
1944-08-30251919-10-25KoziegłowyRAF Faldingworth-„Lancaster”-PA163- lot boj. bombard. Szczecina. Podczas powr. samolot został zestrz. przez niem. noc. myśliwca w rejonie Louns Bredding, Ålestrup w Danii. Ocalał tylko Edward Wąsik (wyrzuc. z sam. siłą wybuchu, - ranny po kilku tygod. wrócił do Anglii.) Reszta zał. zginęła. – plut. Rutkiewicz poch. we wspól. gr. na cmen. w Ålestrup Dania (961-966).
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Lancaster PA163 BH-M 300 Sqd. Took off from Faldingworth 21:08 29 August 1944 on an Operation to bomb Stettin. Shot down by German night-fighter and crashed into the Lovns Bredning, west of Aalestrup. The aircraft was possibly shot down by Oberfeldwebel Schmitt of 3./NJG 7. Pilot thrown clear but rest of crew perished and are buried in Ålestrup Churchyard. Crew: Pilot Flt Lt W P Wąsik (Evaded), F/E Sgt W Cent, Nav Fg Off M W Prętkiewicz, Bomb Aimer Flt Sgt J J Rutkiewicz, W/Op Flt Sgt J Stołowski, A/G Flt Sgt J Mądracki, A/G Flt Sgt Z Kardasiewicz

Faldingworth UK Memorial


274 RymkiewiczCzesławpor./F/OP-0518PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1942-03-14311911-08-03Wilno05.09.1941 – RAF Bramcote – “Wellington”-X9795- wykonywał lot trening. Podczas lądowania we mgle samolot rozbił się na lotnisku Waddington w Linc’s. Członkowie załogi: por.pil. Józef Lach, por.pil. Czesław Rymkiewicz, sierż. Pil. Piotr P. Grom, st.szer. Karol J. Droździk, i kpr. Henryk G. Bosek wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął kpt.obs. Marian Sukniewicz – pochowany na cmentarzu w Nuneaton (102) UK. 1942 zginął – RAF Lindholme-“Wellington” Z8438- wykonał lot bojowy – uszkodzony nad celem ogniem obrony plotn., rozbił się podczas lądowania w bazie. Uratował się tylko Sierż. Mieczysław Gałas. Por. Cz. Rymkiewicz został poch. na cmen. w Newark (307/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-09-05 Wellington 1c X9795 18 OTU Crashed landing in fog. Flying Officer M Sukniewicz (P/0110) (Polish) buried Nuneaton Oaston Rd: killed; Flying Officer C Rymkiewiez (Polish), Flying Officer J Lach (Polish), Flying Officer S Ostaszewski (Polish), Sergeant P Grom (Polish), Sergeant K Droździk (Polish), Sergeant H Bosek (Polish): uninjured. Bosek died 5 months later in Leeds, buried Newark.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington ll Z8438 SM-B Take off 19:22 RAF Lindholme night mission Köln. Hit by flak. Return to Lindholme overshot and hit a building on airfield's rifle range. Fire, 2 airmen were pulled clear but F/O Ostaszewski later died in Doncaster hospital. Crew Pilot - F/O Czeslaw Rymkiewicz - killed, 2nd Pilot - P/O Mieczyslaw Kazimierz Dranicki - killed, Navigator - F/O Stanslaw Marian Ostaszewski VM. - killed, W/Op - Sgt Eugeniusz Bala - killed, AG - Sgt Waclaw Sasin - killed, AG - Sgt Mieczysław Kazimierz Galas. Injured. All killed buried Newark.

Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
275 RzyskiTomasz Józefpor./F/LtP-1618PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

32 Sqd RAF

316DM

302DM

303DM

1976-01-16+ 581917-08-06Uralsk – KazakhstanUr. w Uralsk Kazachstan. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W Brytanii, gdzie po przesz. w maju 1941 otrzymał przydział do 32DM RAF, miesiąc później został skier. do organiz. się 316DM a następnie do 302DM gdzie lata oper. do czerwca 1942 roku. W przerwie oper. latał w 1 Def. Flight - Croydon do lutego 1943. Po miesięcz. pobycie w szpitalu Cranswick, powróci do 302DM, a później lata w 316DM do stycznia 1944. W przerwie oper. lata jako instruktor pilotażu w 25 EFTS - Hucknall do marca 1944. W lipcu 1944 powróci do latania oper. w 303DM do grudnia 1945. Służbę wojsk. zak. w admin. 308DM w lipcu 1946r. Po demob. wyjechał do Argentyny, skąd przeniósł się do Brazylii. - zmarł w San Paulo Brazylia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1941, 303 Sqd July 1944

276 SadowskiJanst.szer./Sgt792642Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

18 OTU1942-01-30231919-09-13Ciepielów
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-30 Wellington I G (N2848) 18OTU took off for a training flight. Crew: Pilot instructor Cpt. pil. Czesław Kujawa (P/0115) Age 26, students: Second Lt. pil. Jerzy Polczyk (P/1615) Age 24, obs. Tadeusz Jan Biegański (P/1368) Age 28, Sgt. W/Op Jan Sadowski (792642) Age 32, and Cpl. Front Gunner Jan Tokarzewski (782024) Age 25, Rear Gunner - Sgt Jozef Fusniak PAF (780945) Rear gunner. During the flight, the crew was surprised by a snowstorm, which caused the the pilots to lose their orientation completely. They tried unsuccessfully to follow a course back to base by visual navigation. At. At 12:15, with minimal visibility, their Wellington collided with a stone wall almost two meters high on Buckden Pike Hill in Yorkshire. The plane rolled several hundred meters over the hill. Four airmen died on the spot, - Sgt. Jan Sadowski was badly injured.

Fuśniak was thrown into the snow from as his rear gun turret detached from the hull, and he suffered a fracture of his left leg. Despite great pain, he wrapped his injured companion in a parachute to protect him from cooling down. Jozef went for help, leaning on a fragment of the crashed plane as a crutch. For several hours he crawled behind a fox's footprints in the snow, hoping to reach a farm or other human settlement. On the way he had to overcome many stone walls, which, combined with the low temperature, leg injury and shock after the crash, made the journey extremely difficult. Finally, heavily chilled, he reached the village of Cray, located nearly two kilometers in a straight line from the Buckden Pike summit. He was spotted there by two people and transferred to the White Lion Inn. He was given first aid there and then an ambulance was called. Due to snowdrifts on the roads, it took some time to arrive to take the wounded gunner to Skipton General Hospital. The owners of the inn also notified the services about a second aviator waiting to be rescued in the wreckage. Owing to difficult weather conditions, the search for the crashed plane was stopped and only started the next day. By that time, Sadowski had died. In 1973, thanks to Fuśniak's efforts, a monument was erected on Buckden Pike to commemorate his comrades killed in the crash. The monument standing there to this day consists of a cross, a fox figure and a plaque with the words: "Thanksgiving to God, the Parker family and local people and in memory of five Polish RAF airmen who died here on 31/1/42 - buried in Newark - Signed: The Survivor "
Buckden Peak MemorialNewark UK
277 SarachmanStanisławst.sierż./W/O793177PilotVirtuti Militari

8237
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-10-14241917-05-23Sambor23.02.1944 – RAF Finningley – “Wellington”-BK156- odbywał lot trening. Z powodu awarii silnika pilot był zmuszony do wodowania w okolicy Workington w Cumberland. Członkowie załogi: Mieczysław Grabowski, Witold Cander, Włodzimierz Koryćko i Stanisław Sarachman, wyszli z wypadku bez obrażeń. Zginął Juliusz J. Żywicki. 1944 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-NF959- lot boj. bombard. Duisburg. Nad miejsc. Kirchellen w Niemczech, samolot został trafiony pociskiem artylerii plotn. i ekspl. w powietrzu. Uratował się jedynie Wacław Bruliński, który dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła. St.sierż S. Sarachman został poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, (15-17/20/F) Niemcy.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-23 Wellington lll BK156 18 OTU. Took off 1715 29 Jan 1943 from Kirmington on an evening navigation training flight. Outbound the starboard engine failed and while trying to land at Colerne the Wellington overshot the runway and crashed 2120 into a field 1 mile S of the airfield. A fire broke out in the starboard engine, which was feathered. Shortly afterwards the port engine became problematic and a decision was made to make a controlled ditching. Crashed onto a slag bank on the shorline at Workington in an effort to get as close to shore as possible, to save lives. All survived except the navigator, Juliusz Jan Stefan Żywicki Age 24 who drowned. Buried Newark. Crew: Mieczysław Grabowski, Witold Cander, Włodzimierz Koryćko i Stanisław Sarachman
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-10-14 Lancaster 1 NF959 BH-R 300 Sqd. Took off from Faldingworth 06.40hrs 14 October 1944 on an Operation to bomb Duisburg. Hit by flak while approaching the Aiming Point of target and aircraft exploded near Kinrchellen, Germany. Crew: Sierzant Czesław MARONA (P/780079) Reichswald Forest War Coll. grave. 20. F. 15-17, Kapitan Zbigniew OSUCHOWSKI (P/0266) Lancaster. Reichswald Forest Ref : 20. F. 14. Starszy Sierzant Józef PERUN (P/783189) Reichswald Forest War Coll. grave. 20. F. 15-17. Starszy Sierzant Stanisław SARACHMAN (P/793177) Reichswald Forest War Cemetery Ref : Coll. grave. 20. F. 15-17. Kapral Stanisław ŚWIĘCICKI-STECKI (P/703444) Reichswald Forest War Cemetery Ref : Coll. grave. 20. F. 15-17. Podporucznik Henryk ŚWINIARSKI (P/2429) Lancaster BI NF959 Reichswald Forest War Cemetery. W/O Wacław BRULIŃSKI (P704290) PoW Stalag Luft L7 Bankau near Kreuzburg, Upper SilesiaReichswald Germany
278 SawiakBolesław Józefpor./F/OP-0867PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

315DM
1942-08-23241918-09-18PrzemyślUr. w Przemyślu. - – Abs. XIII Promocji SPL, którą ukoń. z 63 lokatą w roku 1939. Po kamp. wrześ. przedostał się do Francji, na stacjach zbornych Salon i Lyon-Bron (styczeń-czerwiec .1940.) – W Anglii początkowo latał w nr 1 AAS RAF Mamby. Po przesz. w 61 i 58 OTU w roku 1941 lata w 306DM a następnie w 315DM. – 23 sierpnia 1942 roku start. z lotniska RAF Valley,. na „Spitfire”-BL959- stoczył w rejonie Dublina (Irlandia) prawie godzinny bój powietrz. z załogą Ju-88. Ranny, ostatkiem sił podjął próbę lądowania. Przy zetknięciu się z ziemią koło m. Ratoath (hr. Meath) uległ rozbiciu. Nieprzytomnego, wyciągnięto z wraku samolotu i odwieziono do szpitala wojsk. w Dublinie. Por. Sawiak po kilku godzinach zmarł w szpitalu z ran i upływu krwi. – pochowany na cmentarzu rzym-kat. w Formby (Ga/1/18) UK


Formby (Our Lady Of Compassion) Roman Catholic Churchyard UK
279 SawoszczykJózefsierż./W/O792373PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

308DM
2001-12-13+ 801921-07-04Nowogródekzmarł w Jersey City NJ USA

Doylestown - Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej PA USA
280 Seredyński (Conroy)Józef Ryszard 'Rick'plut./F/Sgt706556PilotMedal Lotniczy

2008-04-25+ 831925-03-16Dźwiniaczzmarł w Burnaby Vancouver BC Kanada
281 SibilskiWładysławst.sierż./Sgt793755Radio operat..pokład..Virtuti Militari

8238
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1586ESP (301DB)
1992-01-21+ 791913-05-12Poznań02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystart. do lotu spec. ze zrzutem na placówkę „Robot-509” k/Kielc, Polska. Po wykon. zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejsc. Vukovar został zestrz. przez niem. noc. myśl. – Zginęli: kpr.pilot Henryk Reynhold Tyrol, kpr.bomb. Zbigniew Bar i kpr.strz. Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż.strz. Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), por.naw. Jan Abczynski, st.sierż. r-oper. W. Skibilski i sierż.mech. Józef Frąckowiak, którzy po urat. się, przy pomocy miejsc. ludn. zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. – W. Sibilski zmarł w Lincoln i tam spop. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in Hungary

Evader

282 SicińskiWalentysierż./F/Sgt780137PilotVirtuti Militari

9407
Krzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

138 Sqd

1943-06-24301913-02-14Górki– RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot boj. ze spec. zadaniem. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Holandią w okolicy Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. – poch. na nowym cment. Wschodnim w Amsterdamie, (62) Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern Holland
283 SiekierkowskiJózef Mieczysławsierż.pch./WO704151PilotSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy

304DB
19981922-03-10BolesławówZmarl N Yorkshire UK brak dalszych informacji
284 SieńczakMieczysław Józefchor./W/O793873PilotSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

1985-08-07+ 831902-03-16Podhajcezmarł w szpitalu w Bangor Gwynedd – pochowany w Pwllheli Północna Walia (CJ/54) UK


Pwllheli Borough Cemetery Wales UK
285 SiewrukWaldemar Józefkpt./F/LtP-0834PilotVirtuti Militari

11484
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

304DB
2008-12-24+ 931915-11-28Mińskzmarł w Plymouth UK
286 SkarżyńskiStanisław Jakubpłk/W/CdrP-1252PilotVirtuti Militari

8128
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-06-26431899-05-01WartaUr. w m. Warta. Od 01.02. do 05.05.1931 wykonał lot dookoła Afryki wraz z por.obserw. Andrzejem Markiewiczem. 08.05.1933 dokonuje jako 1-szy Polak na samolocie RWD-bis (SP-AJU), samodz. przelot przez Atlantyk, 1936 roku otrzymał od Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) „Medal Bleriot” za zasługi w dziedzinie lotnictwa. Komendant 16 (P)SFTS Stacji Newton, - Kwiecień 1942 Komendant Bazy Lindholme. 1942 zginął – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk Skarżyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. – pochowany na cmentarzu w Westterschelling, wyspa Terschelling - Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

Polish Memorial Northolt UK

Terschelling UK
287 SkowronJózefsierż./W/O792333PilotVirtuti Militari

8476
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
1995-08-17+ 781917-01-24OstrowiteZmarł w m. Witkowo, woj. wielkopolskie Polska (uzup. A.M. 7/2017)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Born 1917-01-27 in Ostrowit Prymasowski near Witków in Greater Poland. 3rd Aviation Regiment in Poznań in 1937. Aviation School in Dęblin for further training. Together with the entire Aviation School, interned in Hungary. To France with other pilots, and then to Great Britain. 300 Sqd on Wellington, and then on Lancasters as the commander of a seven-man crew. 52 combat sorties. Tansferred to the Middle East (Egypt and other countries) as Ferry Pilot. Transport flights until 1946. In the same year, he returned to Great Britain to complete the formalities of returning to Poland on April 29, 1947. Bad reception, harassed by the authorities for his fight in the West. Not given a chance to work in aviation, which he so dreamed of Buried with military honors in the parish cemetery in Witków on August 23, 1995.

Witkowo, Cmentarz Parafialny Poland
288 SkroubaJózefpor./F/OP-0827radioobserwatorMedal Lotniczy

307DMN
1942-02-13301912-04-07Krynki– RAF Exeter-„Beaufighter”-R2446- nocny lot trening. wraz por. pil. Zdzisławem Kurkiem. Samolot z braku paliwa rozbił się w pobliżu Exeter.- poch. na cmen. w Exeter (ZK/83) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-13 Beaufighter llf R2446 307 Sqd Pilot Officer J Skrouba (Polish), Pilot Officer Z Kurek (Polish): killed; aircraft accident at Honiton Clyst, Devon UKExeter Higher UK
289 SkuliczJózef Kazimierzsierż./W/O792024PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
2008-05-07+ 871921-02-06Głogówzmarł w Londynie W13 UK i tam został spopielony
290 Słoński-OstojaJerzy Karol Józefpor./F/OP-0717PilotVirtuti Militari

9517
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

306DM
1941-08-29311910-07-20TarnówUr. w Tarnowie. - Abs. VII Promocji SPL. Po ukoń. w 1933 roku promow. na p por. obserwatora, przydz. do 4PL w Toruniu. W roku 1935 został oddelegowany na kurs pilotażu do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie. Po powrocie do Pułku, ponownie został oddelegowany do Grudziądza na kurs Wyższego Pilotażu. - W kamp. wrześ. 1939 roku lata jako pilot w składzie 142 Esk. Myśl., należącej do lotnictwa Armii „Pomorze”. Po kamp. wrześ. w 1939 roku przez Rumunię i Francję przedostał się do W. Brytanii. Po przesz. na sprzęcie bryt. został skier. formującego się w Blackpool, 306DM ”Toruńskiego”, którego od 14 września 1941 roku, został dowódcą – dowodził tylko 15 dni – zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-P8507- wykon. lot boj. nad Francją z zadaniem osłony bombowców. Nad Hazebrouck został zestrz. w walce z dużym zespołem niem. myśliwców „Me-109”. – poch. na cmen. komun. w Dunkierce, (18/2/2) Francja ● mjr pil.291 SobierajZdzisław Józefsierż./W/O780619PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1997-09-13+ 771920-01-20Warszawazmarł w Castlegar, BC. Kanada


Castlegar Kinnaird Park Memorial Cemetery BC Canada
292 SobolewskiJózefkpt./F/LtP-0380PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

316DM
2004-08-09+ 1911-07-19Świdnik1947 Francja Zmarl Sèvres, Francja
293 SoleckiJerzysierż./W/O782888PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1998+ 1918-07-29Dąbrowa Górn.11.04.1942 – RAF Lindholme-“Wellington”-R1230- lot boj. bombard. Essen. Samolot uszk. przez niem. art. plotn., rozbił się k/ Kessel. Członkowie załogi: B. Piwowarek, J. Solecki, T. Moszyński W. Walukiewicz i Z. Klus dostali się do niewoli niem. Zginął tylko strzelec kpr. Józef Janik. J. Solecki zmarł w ? UK - brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
294 SowińskiStanisław Józefpor./F/OP-0151PilotMedal Lotniczy (x2)

289 Sqd
1942-09-03321910-11-03Nowy Sącz–281 RAF – „Defiant”-N1804- wystart. wraz sierż. RAF do lotu szkol.: strzelanie do celów na morzu. Z niezn. przyczyn, samolot wpadł do morza u brzegów w Northumberland. Obaj lotnicy zginęli.(do spr. 281RAF ? 289RAF=A.M.1/2018)
295 ŚpikowskiZygmunt Józefkpt./F/LtP-0837PilotVirtuti Militari

11485
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

315DM
1996-07-05+ 811915-03-18Zduńska Wolazmarł w Quilmes Argentyna
296 Stablewski (Schellon)Jan Józefmjr/S/LdrP-1243PilotSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x3)

16 (P)SFTS1960-09-03+ 631897-12-11Książ Wlkp.zmarł w Smithville, ON, Kanadzie -brak miejsca zgonu
297 StachiewiczMieczysław Józefpor./F/OP-1625PilotVirtuti Militari

8212
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
2020-04-301917-05-21Warszawa1995 Sekretarz Honorowy Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii , Obecny Prezes Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie – siedziba w POSK’u. ● ppłk - 1995 Londyn W3 UK Zmarl Londyn
298 StaerzZbigniew Kazimierzkpt./F/LtP-0257PilotVirtuti Militari

9434
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

301DB

16 (P)SFTS
1945-02-18341911-11-15Kraków– RAF Newton – „Harward”-FT395- lot trening. W rejonie lotniska zderzył się w powietrzu z samolotem „Oxford”, którego załoga uratowała się. Kpt. Staerz zginął. – poch. na cmentarzu w Newark (328/P) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian LasockiNewark UK
299 StanowskiJózef Felikssierż. pch./WO704235Pilot308DM
1986-01-01+ 661921-04-19TyśmienicaZestrzelił samolotów: 2/0/0. -zmarł w Maspeth Queens NY USA
300 StasikJózef Stanisławpor./F/LtP-2075PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
1944-08-31231921-02-15Bolechowca UkraineRAF Coltishall – „Spitfire”-MH822- lot boj. przeciwko transportowi niem. w rejonie Arras – Lille. Podczas ataku samolot został uszk. przez niem. art. plotn. Wskutek utraty paliwa był zmusz. do skoku ze spadoch. do wzburzonego morza. – zginął w morzu - Zestrzeli samolotów: 2/0/1.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942301 StefanusKornel Romanpor./F/OP-0664PilotMedal Lotniczy

302DM

3 (P)AFU
1942-03-24+ 311909-04-02brak danych– RAF South Cerney – został zabity przez lądujący samolot na lotnisku Bibury, Cirencester. – pochowany na cmentarzu w Cirencester (EEE/15) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd 1942. Killed in ground accident at 3(P) AFU on March 24, 1942.

"We were an Army Cooperation squadron, flying Lysanders in Scotland, and learning ourselves and teaching others to cooperate with the ground forces of the Scottish Command, which included units of the Polish Army. There was plenty of work, and thanks to our excellent mechanics we were able to fly more hours than any other squadron in the Army Cooperation Command. For the pilots the work was quite exacting, as apart from the actual piloting they had to shoot, bomb, photograph, navigate and also learn to send and receive coded messages by Morse. Nevertheless it was realised that Lysanders were completely unsuitable for these tasks in the circumstances of real war, and we hoped and prayed for re-equipment with faster and better armed planes. In this atmosphere tales were rife and scarcely a week passed without news of new and wonderful planes with which our squadron was about to be re-equipped. In the spring of 1942, I was asked by the Chief Pilot whether I would like to go on a course to fly Mustangs. Although my heart cried with joy I refused to volunteer, but said that certainly I would like to go if ordered. I must put in here a long aside about volunteering. We have a saying in Poland: "Volunteers perish", and when I was saying good-bye to my mother when leaving home for the war, almost her last words were (and she was an ardent patriot) "Do your duty, but do not volunteer." In 309 squadron, fed up with the phoney war in Scotland, two of the most experienced and excellent pilots, F/O Kornel Stefanus and F/O Bronek Baster asked to be transferred to bomber squadrons, which were at that time carrying out bombing missions over Europe. Their request was granted. Kornel was killed on the ground whilst still in an Operational Training Unit; during night flying an aircraft swung into a group of people at the end of the run and he was the only one killed. Bronek actually joined a bomber squadron but on his first operational flight he had to turn back because of engine trouble. The next day he was testing his aircraft after repairs and went into a dive which finished in the ground." Janusz Jozef Lewkowicz (1970's account)Cirencester UK
302 StelmaszykJózefplut./Sgt706682Pilot306DM
1921-03-09Goździchowobrak dalszych informacji
303 StephaniJózef Adolfpor./F/LtP-2477 / 782882PilotVirtuti Militari

9664Virtuti Militari

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

301DB

317DM

2003-03-01 Thorne Yorkshire UK+ 861917-03-17Tarnopol, Ukrainazmarł w Coventry Warw’s UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian Lasocki

304 StępieńJózef Franciszekpor./P/OP-0531Pilot55 OTU1940-09-20251915-01-28Łużna– RAF Aston Down – „Master”-N7987- wyst. do lotu szkol. Z nie ustal. powodów samolot rozpadł się w powietrzu nad Cherrington. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu w Woodchester (E/59) UK
305 StróżakRyszard Józefpor./F/OP-1498Oficer techn.(?)(Pil.?)65 DM RAF1942-11-20261916-07-21Lwów– RAF(?) – „Spitfire”-AD544- wyst. do lotu trening. Samolot rozbił się w gęstej mgle k/Pooley Bridge Penrith w Ullswater. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu Causeway Head w Silloth (1R) UK
306 SumaraKarol Józefst.sierż./W/O782116PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM
1996-12-07+ 1918-11-19NiepołomiceZestrzelił samolotów: 1/0//0. – Zmarł w Barnsley York’s UK -brak dalszych informacji

307 ŚwidaStanisławkpt./F/LtP-0464ObserwatorKrzyż Walecznych

Zloty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Lotniczy

301DB
1983-03-11+ 721911-01-15Borysów29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystartował do lotu boj. - bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot został zestrz. przez (Me110) koło Rummen w Belgii, 14 km na SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądowania), po miesiącu przedos. się do Gibraltaru, prawdopodob. przy pomocy Belgijskiego Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por. Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski. -Pilot kpt. J. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie Szwecja. S. Swida – zmarł w Toronto ON Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland

308 ŚwiderskiJózef Stanisławkpr./Sgt783158Pilot2 AGS1943-03-16241919-01-14Koźmin Wlkp.– RAF Dalcross – „Defiant –T4101- wystartował do lotu szkol.: strzelanie powietrzne. Podczas lądowania samolot, prawdopodobnie wskutek błędu w pilotażu, rozbił się na podejściu do lotniska. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu Tomnahurich, Inverness, Szkocja (5) UK
309 SzabłowskiStanisław Józefkpt./F/Lt76818PilotVirtuti Militari

8484
51 OTU1944-04-06291915-05-17TomaszpolUr. w m. Jaropowce, woj.wołyńskie. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 6PL we Lwowie – 65 Esk. Lin. w składzie której w kamp. wrześ. 1939 wykonał 4 zadania na bombardowanie oddziałów panc-mot. npla. W Anglii przydz. w kwietniu 1940 do 307DMN. W przerwie oper. jest instr. i dcą esk. w 51 OTU. Zginął – RAF Sywell – „Mustang”-FL132 odbywał lot dostarczając samolot dla eskadry transp. Nr.2. Samolot rozbił się w obrębie zapór balonowych. -Pilot zginął. Pochow. w Brookwood (208530) UK
310 SzabuniewiczJuliusz Józefpor./F/OP-0601Pilot15 EFTS1941-05-18241917-01-17SemipałatyńskUr. w Semipałatyńsku na Syberii Rosja. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach. - Abs. XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 3PL w Poznaniu, 32 Esk. Lin. W jej składzie walczył podczas wojny 1939, w lotn. Armii „Łódź wykonując 3 zadania rozp. We Francjii jest w Ośr. Zgryw. Załóg w Rennes. W Anglii skier. do 15 EFTS na przesz. w pilotażu. 1941 zginął – RAF Carlisle – „Magister”-R1852- W czasie lotu trening. wpadł w korkociąg i rozbił się pod Burnfoot. – poch. na cmentarzu w Carlisle, Cumb’s(32/P-13) UK
311 SzczerbaEmilst.majst./W/O782592Mechanik pokładowyVirtuti Militari

10315
DFM


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

301DB
1972-10-11+ 1911-11-27Drohobycz27.08.1944 RAF – Brindisi – „Liberator”-JR927- Samolot prowadzony przez pilota Henryka Jastrzębskiego lecący nisko nad dachami budynków dokonał zrzutu ładunku dla Powstania Warszawskiego, został ostrzelany przez niem. art. plotn. i karabiny masz. ustaw. na dachach budynków. Mając dwa silniki płonące, które zostały ugaszone, - na pozostałych dwóch silnikach, całkowicie postrz. jak sito, w ciemnościach wracał do bazy. Powoli nabierając wysokości przedostał się przez Karpaty by wrócić na lotnisko Brindisi. Lądując na pasie startowym, stwierdzono, że hamulce nie działają. Przy końcu pasa start. w ostatniej chwili pilot skier. maszynę w bok w kierunku zakrzew. skalis. gruntu, gdzie tracąc podwozie osiadł. Cała załoga: kpt. Józef Bednarski, st.sier. pilot Henryk Jastrzębski, por.obs. Stanisław Kleybor, mjr pil. Jan Mioduchowski, por. Zygmunt Nowicki, sierż. Tadeusz Ruman i st.sierż. E. Szczerba – za wyjąt. kpt. Józefa Bednarskiego, który został ranny, - wyszła cało. W tym dniu wyleciały 4 sam. ze zrzutami do Warszawy, 3 Halifax (JD171, JD362 i JN895) i 1 Liberator (JR927), który jedyny zdołał wrócić do Brindisi. Reszta załóg na Halifax została zestrz. w drodze powr. TO BYŁ OSTATNI LOT POLSKICH ZAŁÓG Z POMOCĄ DLA WALCZĄCEJ WARSZAWY.-st.sierż. E. Szczerba zm. w York UK - poch. na lok. cment.
312 SzczerbatyJózefkpr./Sgt794013Pilot9 AFU1943-11-20251918-05-19Żurawica– RAF Penrhos-„Anson”-MG111- lot trening. Wskutek trudnych warunków atmosf. samolot rozbił się pod Cym Silyn w pobliżu Peny Groes w Walii. Oprócz pilota zginęło czterech członków załogi z RAF. Kpr. Szczerbaty został pochowany na cmen. Deinio w Pwllheli – sekcja wojskowa (BG/23) Północna Walia UK
313 SzejdeckiJózefkpt./F/LtP-1496Pilot+ 1904-11-11brak danych1947 La Paz Boliwia
314 SzlagowskiJózef Augustst.sierż./W/O780712Pilot Battle of Britain152 Sqd
1993-12-04+ 791914-01-05Kościerzyna01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię - Zestrzelił samolotów: 2/1/1. zmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK ● por pil.
315 SzmidtWacławst.sierż./Sgt792066Strzelec.pokładowyVirtuti Militari

9372
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1993-06-02+ 731920-11-30Antonówka15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot boj, bombard. Dortmund. Podczas lotu powrot. samolot, lądując przymus. z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt został ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: Kazimierz W.Konopasek, Bronisław Sędzimir i W. Szmidt. Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. 26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi ,płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. St.sierż. Szmidt Wacław zmarł w Lincoln UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drownedNewark UK
316 SzostakZbigniew Mariankpt./F/Lt76684PilotVirtuti Militari

9480
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

1586 ESP (301DB)
1944-08-15281915-11-11WarszawaNocą 9.04.1944 w locie operacyjnym „Weller 2” z RAF Brindisi, na samolocie „Liberator” BZ965, dokonał z załogą w składzie kpt. Kazimierz Winsche, ppor. Jacek Błocki, plut. Józef Witek, plut. Stanisław Jarecki, plut. Stanisław Wileniec i plut.. Stanisław Malczyk zrzutu broni dla AK na placówce odbiorczej „Imbryk” w okolicach Dąbrówki koło Radzymina. W tym samym czasie pod nazwą „Ekipa XXXIX” dokonywali zrzutu skoczków AK, w której skakali: - mjr Tadeusz Prunge ps.„Osa”, kpt. Benon Łastowski ps.„Łobuz”, por. Stefan Bałuk ps.„Stary” i kpr. Henryk Waniek ps.„Pływak”, Losy skoczków nie są znane, za wyj. kpt. B. Łastowskiego, który po wojnie osiedlił się w Londynie i w lat. 1952 – 60 latał w Klubie Szyb. SLP w Lasham Hamp’s – zmarł w Londynie. UK (Patrz wyżej na stronie 5-tej). Załoga Liberatora wróciła do Włoch lądując cało w Brindisi. 1944 zginął – RAF Brindisi-„Liberator”-KG890- specjalny lot boj. z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Po wyk. zadania(zrzut na plac Krasińskich) samolot podczas lotu powr. został zaatak. w rej. Puszczy Niepołomickiej przez 2 niem. myśl. i doznał uszkodzeń. Rozbił się we wsi Nieszkowice Wielkie pod Bochnią. Cała załoga poniosła śmierć. – kpt. Zbigniew Szostak pochowany na wojskowym cmentarzu brytyjskim w Krakowie, Polska (6/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Liberator BZ965


Grim insignia on the B-24 Liberator BZ965 GR-S, commanded by Flight Lieutenant Zbigniew Szostak, of the 1586 Polish Special Duties Flight which made the trip from Brindisi in Italy to Warsaw in Poland to drop supplies for the fighting Home Army. The emblem on the aircraft stands for 'Śmierć na zasobniku' - 'Death on the Container'. The flags on the left indicate the countries which the Liberator flew with the supplying missions to. Courtesy IWM
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-08-15 Liberator KG890 RAF Brindisi. Engaged on low level Warsaw Supply Drops. (8th combat flight). On the way back, near Nieszkowicach Wielkich, Bosnia, attacked by night fighter. Liberator on fire then exploded. Almost the entire crew died in the explosion or saved themselves by jumping without using parachutes. The bodies of six airmen were found near the burned wreckage. The seventh body belonging to Rutkowski was found at a considerable distance from the crash. Crew was buried at Pogwizdów. After the war, exhumed and buried in a common grave at the British War Cemetery in Kraków Rakowicki Cemetery, Poland. Plot III Row A. Crew: Plutonowy Józef BIELICKI (P/793845) Liberator, Major Stanisław J DANIEL (P/0735), Plutonowy Tadeusz DUBOWSKI (P/794215), Plutonowy Stanisław MALCZYK (P/793506), Plutonowy Wincenty Tadeusz RUTKOWSKI (P/792934), Kapitan Zbigniew Marian SZOSTAK (P/76684), Sierzant Józef WITEK (P/794534)


Liberator KG890 Replica, Warsaw Uprising 1944 Museum. Courtesy Kornel MierzwińskiKraków Poland
317 SzotBolesław Józefkpr./Sgt781261Pilot58 OTU1942-06-05221920-01-01Kraków– RAF Grangemouth – „Spitfire”-P7776- wystart. do lotu trening. na foto strzelanie. Z nie znanych powodów samolot rozbił się k/ Berrylow Park, Knockhouse Farm, w pobliżu Dumfermline Kinross. Pilot zginął. – poch. na cmen. w Grandsable Polmont, Szkocja (21/1) UK
318 SzpalińskiStanisław Krzysztofsierż./F/Sgt782788Pilot305DB
1943-06-22311912-12-12Charków– RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot boj, bombard. Krefeld. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Grauen Wezel, na poł. wschód od Antwerpii, spadł w płomieniach na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Anglii. Zginęli: Bolesław Makarski i S. K. Szpaliński-– pochowany na cmentarzu Schoonselhof w Antwerpii (1/F) Belgia
319 SzrajerKazimierz Józefkpt./F/LtP-1805PilotVirtuti Militari

9492
DFC

301DB
2012-08-18+ 1919-12-302006 Barry’s Bay ON -tu zmarł Kanada
320 Sztul (Stule)Marian Józefchor./W/O780363Radio.operator.pokł..Virtuti Militari

9079
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1987-02-24+ 661921-02-11Sokolnikizmarł w Edynburgu, Szkocja UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski. PoW 39264 Stalag 4B Muhlberg (Elbe). Memorial erected
Mortonhall Crematorium Cemetery Edinburgh UK
321 SzybkaJózef Stanisławpor./F/LtP-1578PilotVirtuti Militari

9365
DFC

305DB

45GT
1944-08-25251919-10-16AntonówkaAbs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU został skier. w roku 1942 do 305DB. 26.6.1942, wyst. do zadania boj. z RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- w którym poleciał jako nadliczbowy członek załogi, płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, z zadaniem bombard. Bremy. Podczas lotu powrotn. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, por. J. Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. W 1943 po wylataniu tury operacyjnej, przenies. do 45 Grupy Transport. w Kanadzie. – RCAF Quebec-„Mitchell”-KJ588- lot transp. z lotniska w Quebec w Kanadzie do Anglii. Z nie uzasadn. powod. samolot rozbił się koło Dorval Goose Bay. Zginęła cała załoga. –por. Józef S. Szybka poch. na cmen. Blanche Country (P.Q.Cem.) Quebec Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-08-25 Mitchell aircraft KJ 588 was enroute from Dorval, Quebec to Goose Bay, Labrador, en route to England when it crashed five miles north-east of Matawek Lake, about one mile east of the Matawek River, twenty-two miles from RCAF Station, Seven Islands, Quebec.. Location : Canada. Crew: Flying Officer Archibald Donald DONER (J/28954) Ottawa Memorial. Józef Stanisław Szybka (P-1578 / 783606) Blanche County Cemetery, CanadaOur Lady of Light Blanche Cemetery Quebec Canada

Polish Memorial Northolt UK
322 TalikJankpr./LAC784257Pilot-uczeńMedal Lotniczy

6 (T)PSFTS1943-04-28241919-01-26Baranów– RAF Newton-„Master”-DL577- lot trening., z ppor.pil. J.Kamińskim. Podczas lotu bez widoczności samolot rozbił się koło Wickersley w pobliżu Rotherham. Prawdopodobnie pilot utracił orientację. Obaj lotnicy zginęli. – pochowany na cmentarzu w Newark (316/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Master DL577 near Wickersley, Rotherham. On 28th April 1943 the crew of this 16 (P)F.T.S. aircraft were undertaking a training flight when, while flying at low height the aircraft flew into the ground inverted. Sadly the two pilots were killed and it was thought that the pilot in control was carrying out an unauthorised slow roll at low height when the aircraft struck the ground. Pilot - F/O Jozef Kaminski PAF (P/1758), aged 28, buried Newark Cemetery, Nottinghamshire. Pilot - LAC Jan Talik PAF (P/784257), aged 24, buried Newark Cemetery, Nottinghamshire. (Courtesy yorkshire-aircraft.co.uk)Courtesy derekcrowe.com


323 Tański(Nałęcz) Józefmjr/F/LtP-1087Pilot307DMN
1955-09-05+ 501905-02-12Aleksandrów Kuj.Ur. w Aleksandrowie Kujawskim woj. toruńskie. Abs. III Promocji w SPL – po ukoń. w 1929, dostał przydz. do 1PL w Warszawie. W 1939 dowódca eskadry ćwicz. nr.2 w SPL. We wrześniu 1939 ewak. z eskadrą na płd-wschód kraju. W Anglii o przesz. jest dowódcą eskadry w 307DMN. Po ukoń. kursu instr. pełnił obowiązki instruk. -pilota i dowódcy eskadry w 25 EFTS a w 1946 w 16 SFTS. zmarł w Montreal – poch. na cmen. „Field of Honour” w Pointe Claire Montreal Quebec Kanada (a-6,O-24)
324 TomaszewskiKonrad Józefsierż./Sgt784540Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
RAF
1943-07-13231920-02-17Sękowo– RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. komun. w Graiville-Langannerie (11/VIII/D) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.Polish Field of Honour Grainville-Langannerie France
325 TomaszewskiJózefpor./F/OP-0340PilotVirtuti Militari

6481
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-06-20271915-08-18DortmundUr. w m. Dortmund, Niemcy. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 3PL w Poznaniu – 33 Esk. Tow. z którą przeszedł kamp. wrześ. 1939 w skł. lotn. Armii „Poznań”. Wykonał 3 zadania rozpoznawcze. 17 września ewak. się samolotem z ppor.pil. J. Rejeckim z „kotła´nad Bzurą i wylądował z braku paliwa pod Włodawą, woj. lubelskie. Różnymi środkami lokomocji przedzierali się ku granicy rumuńskiej. W rejonie Kowla zostali aresztowani przez NKWD. Ppor. Tomaszewskiemu udało się zbiec - (ppor. Rejecki został osadzony w obozie Kozielsk i stracony w Katyniu) – i przez Rumunię, Francję przedostał się do Anglii. Po przesz. na pilota (1940-41) lata w 300DB. - 942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”- Z1256 - lot boj. z zad. bombard. Emden. Samolot zestrz. przez niem. noc. myśl., rozbił się między Riepe a Simonswolge. Zginęła cała załoga. - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburgu (Sage) Niemcy (11/1/E)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-06-20 Wellington lV Z1256 BH-A. T/o RAF Ingham 23:47 hrs. Target Emden in Niedersachsen. Shot down by Oblt Rudolf Schoenert 4./NJG2 - 1.5km NW Georgshell (Luchs): 2,800m at 01:17. Claim by M. Flak Abt 236 credited as 24th. 5 crew were intially buried at Brackeswalde and one at Wittmund. Crew: Pilot: Sgt Jan Kropacz (P/783089 ) Buried - Sage Plot I Row E Grave 13. Pilot: Fg Off Josef Tomaszewski (P/0340) buried - Sage Plot I Row E Grave 11 Observer: Fg Off Konrad Jezewski (P/76726 ) bruied - Sage Plot I Row E Grave 16. W/Op/A/G : Sgt Stanislaw Mielcarek (P/780902 ) buried - Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2. W/Op/A/G: Sgt Stanislaw Kaczmarczyk (P/794213) buried - Sage Plot I Row E Grave 12. A/G: Sgt Kazimierz Blaszczak (P/783942) buried- Sage Plot I Row F Joint Grave 1-2.Sage, Germany
326 TrybulecHenryk Józefst.sierż./W/O780205PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

317DM

87 Sqd RAF

533 Sqd RAF
308DM

302DM

1993-03-18+ 801912-02-08Radomyśl Wlk.zmarł w Leomingston Spa UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: " Henryk Józef Trybulec – 1912-1993 – was one of the most experienced Polish Air Force pilots. Born in Radomyśl Wielki near the Mielec town, where a big aviation factory was built. Graduated high school in Mielec and in served obligatory military service in 32 Liasion Squadron in 3rd Aviation Regiment in Poznań. In 1934 he graduated advanced pilot course in Grudziądz . From 1936 to 1939 Trybulec served as pilot training instructior in Ławica airfield in Poznań. He fought in September Campaign 1939 with 32 Reconnaissance Squadron in Army Łodź. He conducted dangerous recce sorties over German Panzer colums advancing towards Warsaw. Trybulec flew PZL 23 Karaś as well as obsolete RWD-8 aeroplanes. According to his personal notes he completed 1950 flying hours in Poland. In Britain he has served several training units: 15 OTU, 10 B&GS, 55 OTU. October 1941 he became operational in 317 Sqd. Served with following units: 87 Squadron RAF – March 1942 – September 1942, 533 Squadron RAF – September 1942 – December 1942, 308 Polish Squadron – December 1942 – March 1944, 302 Polish Squadron – October 1944 – July 1946. With Polish Air Force in Britain Henryk flew: 55 combat sorties/ 95.5 hours, 38 operational sorties / 46.5 hours. 14 hours and 55 minutes night flights. After the war he could not return to communist Poland and married Isabelle Bridges. (With 87 Squadron RAF there also served other Polish fighters: F/Sgt Antoni Beda F/O Antoni Waltoś (KIA in first air raid on Operation Jubilee, 19 August 1942)) (Courtesy http://armahobbynews.pl)Tachbrook UK
327 TurnauGotfryd Józef Gezakpt./F/Lt76808PilotVirtuti Militari

9646
DFC

305DB
1978-09-16+ 751903-08-13Temesvarzmarł w Hiszpanii
328 TurowiczWładysław Józefkpt./F/LtP-0881Oficer technicznyMedal Lotniczy (x3)

1980-01-08+ 721908-04-28Zudyrainżynier lotniczy w jednostkach RAF – Boscombe Down i Farnborough UK 1946 wstąpił do lotn. w Pakistanie (● A/C Pakistan A.F.) zmarł w Karachi Pakistan i tam poch. na cmentarzu katolickim.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: One of the refugee pilots from Poland who fought for Britain during World War Two. No longer needed by the Allies after the war and unwelcome in their newly communist homeland, some of the pilots settled in Pakistan and helped establish one of the most admired air forces in the world at the time. An aeronautical and astrophysics engineer in addition to being an avid pilot, he would go on to rise to the rank of Air Commodore and also headed up its space and missile programmes. Pakistan would bestow numerous national and military honours on him, and also grant him and his family Pakistani citizenship. He helped establish the Pakistan Air Force and was known as the godfather of Pakistan’s space and missile programme.

329 TwarkowskiZdzisław Zygmuntplut./Sgt792054Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9575
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-23241918-05-01Homel– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1345- lot boj, bombard. Emden. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśl. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Ulrum (23/10) Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington lV Z1252 GR-T 1942-04-13 02:48 301 Sqd Polish Crostwick Airfield Norfolk - En route RAF Hemswell Destination Essen, Germany. Written off after forced landing at a decoy airfield site at Crostwick, 2 miles NW of Horsham St.Faith, Norfolk. Crew Pilot: P-0678 Fg Off Jerzy Goldhaar Pilot: P-2477 / 782882 Sgt Józef Adolf Stephani Pilot: P-0257 Fg Off Zbigniew Kazimierz Staerz Pilot: 783719 Sgt Józef Tadeusz Piasecki Wireless Operator:792054 Sgt Zdzisław Zygmunt Twarkowski Air Gunner: 784094 Sgt Ludomir Lucjan Marian LasockiUlrum General de Marne Holland
330 TyrolReynhold Henrykkpr./Sgt780850PilotMedal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-02251919-09-29Bytom– RAF Brindisi – „Halifax”-JN889- Samolot wystart. do lotu spec. ze zrzutem na placówkę „Robot-509” k/Kielc Polska. Po wyk. zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejsc. Vukovar został zestrz. przez niem. noc. myśl. – Zginęli: Henryk Reynhold Tyrol, Zbigniew Bar i Mieczysław Marynowski. – Pozostali członkowie wysk. ze spadochronami; Tadeusz Michałkiewicz (ranny dostał się do niewoli), Jan Abczynski, Władysław Skibilski i Józef Frąckowiak, którzy po uratowaniu się, przy pomocy miejsc. ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki. - miejsce grobu Reynholda Tyrola nie ustalono – prawdopod. pochowany przez miejscową ludność.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-09-02 Halifax JN889 RAF Brindisi. Shot down by a fighter over Hungary making supply drops to Reception Posts in the Radom-Kielce area. Pilot Sgt Reyhold Tyrol (780850); Despatcher F/Sgt Zbigniew Bar (794207), GunnerSgt Mieczysław Marynowski (706779) were killed; Gunner Sgt Tadeusz Michalkiewicz (706663) was wounded and was taken Prisoner. The rest; Navigator/Observer F/O J Abczyński (P-2040); FE Sgt Józef Frąckowiak (780319); W/Op W/O Władysław Sibilski (793755) evaded capture and helped by Yugoslav Partisans, were able to return to Italy. Location : Hungary. Killed commemorated at PAF Memorial, Northolt, No Known Grave - Probably buried close to place where they fell in HungaryPolish Memorial Northolt UK
331 TyszkoJózefkpt./F/LtP-1693PilotMC


Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x3)

301DB
1965-01-17+ 461919-01-30Mikołajów29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystart. do lotu boj. - bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot został zestrz. przez Me110 k/Rummen w Belgii, 14 km na SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądow.), po mies. przed. się do Gibraltaru, prawdopod. przy pomocy Belg. Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski por. obs. Stanisław Świda = patrz Swida. Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie, Szwecja
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland

St Michael's Camberley UK
332 UramowskiJan Michałst.sierż./W/O781891Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1948-09-21+ 311916-10-08Sosnowiec29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystart. do lotu boj. bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot został zestrz. przez Me110 k/Rummen w Belgii, 14 km na SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądow.), po miesiącu przed. się do Gibraltaru, prawdopod. przy pomocy Belg. Ruchu Oporu. – Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski –por.obs. Stanisław Świda = patrz Swida. Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie, Szwecja – 1948 J. Uramowski zamieszkał w St. Ives –zginął tragicznie z broni palnej –zmarł w lok. szpitalu – poch. na cmen.w Huntingdon UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 Holland

Bury Holy Cross Huntingdon UK
333 UrbańskiMarian Józefkpt./F/LtP-0627PilotMedal Lotniczy (x4)

309DMR
1979-08-01+ 1901-07-21Żydowo1949 Glasgow Szkocja- tu zmarł UK
334 UrbańskiJózef Stefanpor./F/OP-0878PilotMedal Lotniczy (x2)

CFS RAF1944-06-16341910-03-20Oleśnica– RAF Upavon – „Oxford”-ED236- wyk. lot trening. Podczas lądowania w nocy samolot rozbił się Summer Lane, Castle Combe w Wilt’s. Zginęli major z lotni. Afryki Poł. i S/Ldr z RAF oraz pilot por. Urbański – który został pochowany na cmentarzu w Newark (320/P) UK
Newark UK


Newark UK
335 VogelgesangJózef Feliksplut. pch. / F/Sgt705427Pilot318DMR
2004-08-20+ 1921-02-21Podwołoczyska1948 Francja -Zmarł w m. Leśna Polska
336 WalczakJózefsierż./W/O783129Pilot306DM
1998+ 1915-01-30Łódź Zmarł w ? UK - brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
337 WałeckiJózef Zygmuntkpr./F/Sgt704024Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1944-04-25231921-11-13Opole Lub.– RAF Faldingworth-“Lancaster”-LM486- lot boj. bombard. Karlsruhe. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Lancaster LM486 BH-C Takeoff at 22:09 hrs for an operation to Karlsruhe in Germany. Homeward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Heinz-Wolfgang Schnaufer of the Stab IV./NJG 1 into the Sea 10km West of Vlissingen (LG 35): 5,700m - 5,800m at 02:40. Schnaufer had left St Trond (Sint-Truiden) airfield (Belgium) in Bf 110 G-4 G9+DF at 02:40.

Polish Memorial Northolt UK
338 WarchałJózefst.sierż./W/O780527PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2012-12-22+ 1916-02-24Baranówka2000 Bilborough- Nottingham NG8 - zmarł, pochowany w Newark UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Spitfire Pilot 24-2-16 - 22-12-12 Sadly passed away at Queen's Medical Centre Nottingham on the 22nd December 2012 leaving his devoted wife of 65 years and his talented family. Daughter Georgina Diane, son Richard, Michael, 5 grandchildren and 3 great grandchildren. Jozef was always a true gentleman. Respected, gentle and loved by all who knew him. "Our friend Jozef Warchal, a Polish fighter pilot with 303 and 304 Squadrons, who also served as an instructor at RAF Newton from 1942 to 1945 sadly passed away at the Queen's Medical Centre, Nottingham on December 22nd 2012 at the age of 96. (RAF Newton Memorial Fund)"
339 WaroczewskiJan Stanisławkpt./F/OP-0016Pilot304DB
1941-05-28301911-12-25Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 2PL -21 Esk.Lin. w Krakowie. W lutym 1938 roku przen. do Esk.Tren. – Pułkowa Sz. Pilotażu z funkcją instruktora i d-cy plutonu. W czasie kamp. wrześ. 1939 roku jest ewak. razem z Bazą Lotniczą nr.2 przez Rumunię, Jugosławię, Włochy do Francji. W marcu 1940, skier. na przesz. w grupie pilotów lotn. bomb. w m. Blida-Płn.Afryka. Po upadku Francji, przez Casablankę, Algier, Gibraltar przed. się do W. Brytanii. Po przesz. otrzymał przydział do organiz. się 304DB. W 1941 roku zginął w locie boj. z RAF Syerston „Wellington”-R1392 kiedy uczest. w bombard. Boulogne. Podczas lotu powr. samolot, uszk. nad celem przez niem. art. plotn. rozbił się pod Carwell na poł. od Brightling. Uratowali się: Stanisław Józefiak i Józef Nilski, (wyskoczyli na spadochronie na terenie Anglii i wrócili do dywizjonu). Reszta załogi zginęła.- pochowany na cmentarzu w Newark (299/O) UK
340 WarońskiJozefpor./P/O76683Pilot301DB
1940-09-25331907-01-01CzeladźUr. w m. Czeladź woj. śląskie. Abs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 3PL w Poznaniu – 31 Esk. Lin. z którą odbył kamp. wrześ. 1939 w składzie lotn. Armii „Karpaty”. Wykonał 2 zadania rozpozn. W Anglii przydz. do 301DB.- 1940 zginął – RAF Swinderby-„Fairey Battle”-L5351- bombard. barek inwaz. zgrupow. przez Niemców w porcie Boulogne. Po starcie samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. Po zderz. z ziemią nast. eksp. bomb i samolot uległ zniszczeniu. - poch. w Honington (664) UK
341 WasiakAntoni Mariansierż./W/O784188PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
301DB
1947-04-13+ 271920-07-02Warszawa29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington” – Z1491- wystart. do lotu boj. - bombard. Saarbrücken. O godz. 22.45 samolot został zestrz. przez Me110 k/Rummen w Belgii, 14 km na SE od Diest. Cała załoga wyszła cało. – ppor. Pilot Józef Tyszko i Antoni Wasiak (ranny w trakcie lądowania), po mies. przedos. się do Gibraltaru, prawdopod. przy pom. Belg.Ruchu Oporu. Dostali się do niewoli: por. Władysław Gandor, por.Edward Mucha i kpr. Jan Muranowski. .obs.Stanisław Świda - patrz Świda.- A. Wasiak zmarł w Brookwood UK. Pilot kpt. Tyszko zginął w 1965 roku w Sztokholmie Szwecja - zmarł – brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 HollandBrookwood Military Cemetery UK
342 Wąsiński (Vernon-Wentworth)Franciszeksierż./W/O782928PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1994-01-11+ 791915-07-01Starokrzepice29.03.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”W5567- uczest. w bombard. Lubeki. Po wyk. zad. samolot został zestrz. przez art. plotn. Cała załoga : Józef Jungowski, F. Wąsiński, Czesław Krupa, Jan Krawiec, Mieczysław Skubiszewski, dostali się do niewoli. Por. Kazimierz Pawluk został osadz. w stalagu Luft III Sagań (Żagań). Uczest. ucieczki 50 alianc. lotników z tego obozu. Sierż. Wąsiński zmarł w Blackpool – poch. na pol. działce cmen. Carleton UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 5567 SM-N 1942-03-28. Hit by 3/Res Flak Abt 617 (Flakbrigade) whilst flying over Schleswig-Holstein. Aircraft crashed near Malente-Benz at 0137. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten) PoW Stalag 357 Kopernikus. Survived war. Died 11.01.1994 Blackpool, Lancs., U.K.Blackpool Carleton Crematorium Cemetery UK
343 WaszakJózef Marian Janpor./F/LtP-2333PilotVirtuti Militari

8224
301DB
2001-01-25+ 871914-08-16zmarł w Montreal – poch. na Cmen. Weteranów w Pointe Claire Montreal Quebec Kanada (d-9,MZ-211)
344 WeraksoJózefppłk/W/CdrP-0972PilotVirtuti Militari

4046
304DB
1978-01-09+ 811897-03-16Mińskzmarł w Warszawie Polska i tam został pochowany
345 WilczekBolesław Józefpor./F/LtP-0955Pilot+ 1908-02-10Dziećmorowicebrak dalszych informacji
346 WitkowskiJózefplut./F/Sgt705508Pilot308DM
2010-08-16+ 871923-03-12AugustówPo przybyciu do W. Brytanii i przeszk. w pilotażu, 22 marca 1945 otrzymał przydział do 308DM (info: JK – 18.07.201 ?) - zmarł w Stoke-on-Trent Staff’s UK
347 WitrylakZbigniew Stanisławsierż.pch./W/O782339PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1983-11-14+ 641919-07-26Cieszyn23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster „-LL857- nalot na Dortmund – wskutek awarii silnika musiał zawrócić z trasy do celu, zrzucając bomby do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się z zabudowaniami lotniska i rozbił się.: Zginęli:Ryszard Bychowski, Antoni Leszkowicz i Czesław Rybiński. – Ocaleli: (z lekkimi obrażeniami): Józef Nalepa, Kazimierz Nieruchalski, Władysław Mroczkowski, Michał Golec, Marian Nowak i pilot Zbigniew Witrylak. 26.07.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombard. Stuttgart. Podczas dolotu na cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lancasterem należącym do USAAF.? – Ocaleli:K. Wziątek i Z. Witrylak skacząc ze spadochronem i wrócili po kilku dniach do W. Brytanii. - Witrylak zmarł w Blackpool UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK Memorial
348 WojciechowskiJózefkpt./F/LtP-1456PilotVirtuti Militari

0260
Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy

1 ADU1943-06-30451898-03-19Lwów– RAF Khartum (Sudan) – “Hudson”-FK618- lot transp. Podczas lądow. w bazie samolot z nie ustalonych powodów zderzył się z ziemią. Zginęła cała załoga (brytyjska) i pilot kpt. Wojciechowski oraz pasażer sierż. Misiąg i dziesięciu Brytyjczyków. Kpt. J.Wojciechowski – pochowany na cmentarzu w Chartum (A/166) Sudan


Khartoum War Cemetery Sudan
349 WojciechowskiTadeusz Zygfryd Józefplut./W/O794006PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

317DM

60 Sqd RAF

1952-03-17 ?281924-03-11ToruńZestrzelił samolotów: 1/0/0. Po służbie w PSP, wstąpił do RAF i wysłany w 1949r. do 209 Sqn RAF (Sunderland fl.boats) RAF Seletar Singapore i po kilku miesiącach przes. do 60DM RAF (Spitfire) w RAF Seletar. Nast. przesz. na odrzutowce - zginął w wypadku lotn. na samolocie DH „Vampire Mk 9”- lot trening. z Singapore nad stan Johore– brak danych - mimo uciążliwych poszukiwań - wrak odnaleziono dopiero 1 marca 1957 (5 lat !) w dżungli - nigdy ciała. - Upamiętniony na „Memorial Wall” na cmentarzu wojskowym w Terendak Malacca. Malaysia. /?(data lotu -wrak nie miał śladu pilota. inf. A.M.2009)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 17-MAR-1952 de Havilland DH.100 Vampire FB Mk.9. 60 Squadron Royal Air Force (60 Sqn RAF) WG871 Missing on night navex from RAF Tengah, Singapore. Presumed crashed in jungle. Wreckage reportedly not found until March 1, 1957 (five years after the crash) with no trace of the pilot (Flight Sergeant Tadeusz Wojciechowski) in or anywhere near the aircraft. Pilot is therefore still officially listed as "missing in action, presumed killed". After this the wreckage lay hidden in the Malaya Jungle until September 2003, when it was reportedly still where it crashed. After investigations to identify the pilot, an expedition was mounted on August 5 2004 to re-locate the wreckage. He is buried in Terendak Military Cemetery, Malacca, MalaysiaTerendak Cemetery, Malacca
350 WójcikJózefpor./F/Lt76650PilotVirtuti Militari

9051
DFC

300DB
1942-10-14271915-01-29GarbówUr. w m. Garbów woj. lubelskie. – Abs. XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 1PL w Warszawie – 217 Esk. Bomb. z którą przeszedł kamp. wrześ. 1939. Wykonał 3 zadania, (2 bombardowania npla i 1 lot rozp.) W W. Brytanii skier. do 301DB. Po wylat. tury oper. kontyn. loty w 300DB. Zginął w 10 locie drugiej tury oper. - RAF Hemswell-„Wellington”-Z1250- lot boj. bombard. Kilonii. Od chwili startu została przerw. łączność. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza. Zginęła cała załoga.
351 WolikowskiAndrzej Józefst.szer./AC2708616Pilot–uczeń.1924-09-06Warszawabrak dalszych informacji
352 WorochJózef Henrykplut./F/Sgt794986Pilot1586 ESP (301DB)
1944-08-27271917-05-28Bremen– RAF Brindisi-„Halifax”-JN895- lot boj. spec. do Krakowa. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został prawdopod. zestrz. przez noc. myśl. - samolot spadł w płomieniach w miejsc. Lajosmizse. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, Węgry - (1-7/4/D) Węgry
353 WoźniakKarol Józefkpt./F/OP-0686Oficer techniczny138 Sqd
1988+ 821906-03-20Gródek Jagiell.Ur. w Gródku Jagielońskim, woj. lwowskie. – Abs. VI Promocji SPL. Po ukoń. w 1932 roku przydz. do 2PL w Krakowie. W 1934 ukończył kurs pilotażu w 2PL, latając już jako pilot w macierzystej eskadrze, w 1936 odkomend. na kurs oficerów łączności w Zegrze. W 1939 roku ewak. się wraz z pododdziałami CWL przez Węgry (Nagykata) – Francję (Lyon) do Anglii i przydz. do 18 OTU jako oficer radio, W roku 1943 jest kierow. sekcji radio w 138DBS RAF. Następnie przes. do 30 MU, również jako kierownik sekcji radio (1944-1945). -zmarł w Chester. UK. -brak daty zgonu.
354 ZąbalJózef Mieczysławplut./Sgt794044Radio operator pokł.Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1943-08-31241919-10-27Chodorów– RAF Hemswell-„Wellington”-JA116- lot boj, bombard. Mőnchen-Gladbach. Podczas lotu powr. samolot stał zestrz. Przez niem. noc. myśl. i rozbił się k/Kethel, niedaleko od Hagi. -zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu Crooswijk k/Rotterdamu (115-117/LL/1) Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-31 Wellington X JA116 BH-Q Take off RAF Ingham. Shot down by night fighter pilot Leutnant Friedrich Potthast 10./NJG 1 in Bf 110 G-4 from Leeuwarden or Bergen airfield. Crashed at Kethel Holland. Crew (all killed buried Rotterdam Croosdijk): Pilot F/Lt. L.B. Osmialowski P0111, Navigator F/Lt. A. Steininger P1026, Bomb aimer P/O. S. Swiech P2051. W/Op/A/G Sgt. M.J. Zabal P784044, AG Sgt. F.J. Buda P780664Rotterdam Crooswijk Holland
355 ŻabickiTadeusz Piotrplut./F/Sgt781302PilotVirtuti Militari

9462
Krzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd (SOE)
1943-06-24231920-05-16Wilanów– RAF Tempsford-„Halifax”-BB379- lot boj. ze spec. zad. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Holandią koło Zaandam. Dostali się do niewoli: Jan Rek, Edward Kasperowicz i Stanisław Roehr. Reszta załogi zginęła. – poch. na nowym cmentarzu wschodnim w Amsterdamie, (62) Holandia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-06-24 Halifax ll BB379 NF-J 138 Sqd (SOE Special Duties). The 'Oostzaan Weapon Dropper'. Take off 00:35 RAF Tempsford on SOE operation to Holland dropping weapons and supplies for the Dutch resistance at drop zones Turnip ll/Lettuce. 58% moon. Picked up by German radar and attacked and damaged by a German Me-110 nightfighter Oberlt Werner Husemann of the Stab/NJG 1 in Bf 110 G-4 G9+EA from Deelen airfield. Emergency landing at the northern edge of Amsterdam in the fields near village Oostzanerwerf. Pilot F/Sgt. Tadeusz P Żabicki P781302 PAF Killed, Co-Pilot F/Sgt. Walenty Siciński P780137 PAF Killed, Navigator P/O. Wacław Kalkus P1905 PAF Killed, W/Op/A/G F/Sgt. Kazimierz Kidziak P780650 Killed. All buried Amsterdam Eastern L 19 3 20. A/G Sgt. Edward Kasperowicz P794455 PAF Survived POW, Air Despatcher F/Sgt. Józef Rek P780853 PAF helped by the resistance and evaded capture for 3 weeks then POW, Flight engineer Sgt. Stanisław Roehr P781211 PAF Survived POW,Amsterdam New Eastern Holland
356 ZającJan Józefppor./P/OP-1585PilotVirtuti Militari

9286
304DB
1942-01-10251917-05-06Abs. KK-2. W roku 1937 przyjęty do SPL-Dęblin XIV Promocji, lecz po roku szkol. przenies. do rezerwy. W sierpniu 1939 zmob. w SPL-Dęblin, skąd po kamp. wrześ. 1939 roku, przez Rumunię, Francję przybył w czerwcu 1940 do W. Brytanii. Wys. na przesz. boj. w 18 OTU w lutym 1941, od czerwca lata w 304DB. 1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-DV423- lot boj, bombard. Wilhelmshaven. Samolot uszk. przez niep., wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-01-10 Wellington 1c DV423 NZ- 42% moon. RAF Lindholme. Attack Wilhelmshaven. Shot down by flak, crashing off Borkum. Crew: Garstka S (Sgt), Klewicz T J (F/O), Pokrzywa R A (Sgt), Strzyzewski J (Sgt), Zajac J J (P/O) Record of Events (Operational Record Book) AIR 27/1668/2. During the night of 10/11 January 1942 the main operation by RAF Bomber Command was a raid against Wilhelmshaven by 124 aircraft. Good bombing was claimed by the British crews but Wilhelmshaven recorded this only as a small raid with light damage and 6 people injured. 3 Wellingtons and 2 Hampdens did not return from the raid (20 KIA, 6 POW) while another Wellington crashed on return (4 KIA, 2 WIA). During the Wilhelmshaven raid two Wellingtons of 304 (Polish) Sqn RAF were lost with their whole crews. One of them was the Wellington IC DV423 that took off at 17:41 from Lindholme. At 5000 metres the aircraft was subjected to a heavy Flak barrage from two Langeoog-based Marine Flak batteries, then intercepted and shot down by night fighter pilot Oberleutnant Rudolf Schoenert of the 5./NJG 2, who was flying Bf 110 R4+CN from Wittmund airfield, Niedersachsen. DV423 crew had previously all survived the crash of Wellington X3164 which ditched in the sea off Great Yarmouth on 30 November 1941. Strzyzewski is buried at Uithuizermeeden, the Netherlands, and Klewicz at Oldenburg, Germany. The others are commemorated on the Polish Memorial at Northolt UK.
357 ZającJózef Ludwikgen.bryg./----P.S.P.Pilot1963-12-12+ 721891-03-141939 Inspektor Obr. Pow. Państwa i Nacz. Dow. Lot. – następnie Dowódca Polskich Sił Powietrznych we Francji i w W. Brytanii do 1940 roku. – Zmarł w Ottawie ON Kanada i tam został pochowany.
358 ZającWładysław Józefkpt./F/LtP-0697PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
2012-10-01+ 1918-12-17BorysławUr. w m. Borysław woj. lwowskie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 97 lokatą. Z Rumunii przez Jugosławię, Węgry przed. się do Francji. Wysłany na przesz. w m. Blida, Afryka Płn. - Po upadku Francji dotarł do W. Brytanii przez Casablankę i Gibraltar. Po przesz. w 58 OTU w sierpniu 1941 latał w 303DM, a nast. w 315DM do stycznia 1943. Podczas odpocz. oper. jest instr. pilotażu w 16 SFTS do marca 1943. Nast. ponownie latał w 315DM. Po demob. przeszedł do służby w RAF. Od 1973 mieszka w Cheltenham - zmarł w m. Rustington UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1941

359 ZakrzewskiEdward Pawełkpt./S/LdrP-0062PilotVirtuti Militari

9364
Krzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

18 OTU1943-05-12311912-09-17KielceAbs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL – 112 Esk.Myśl. w Warszawie. W 1938 roku odkomend. na instr. do Wyższej Szkoły Pilotażu. W czasie kamp. wrześ. w 1939 roku, dwukrotnie startował do niem. bombowców atakujących Dęblin. W Anglii po przesz. w roku 1940, wciel. do organiz. się 305DB. Po wylataniu 2 tur oper. przen. do 18 OTU na instr. pilotażu. W roku 1943 zginął wraz z załogą startując z RAF Finningley-„Wellington” BK353 w czasie lotu trening. na jednym silniku. Samolot rozbił się w miejsc. Bolton w Linc’s. – poch. na cmen. w Newark (316/N) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-05-12 Wellington BK353 18 OTU Airborne at 1425hrs from Finningley to practice single-engine flying. The pilot lost control at 1530hrs whilst at 2000 feet and the aircraft dived in. Crew: S/Ldr Edward Paweł Zakrzewski (P.0062) Pilot Age 30 killed - buried Newark, F/O Tadeusz Michał Opulski (P.1091) Pilot Age 36 killed - buried Newark, Sgt Mieczysław Józef Frankiewicz (783091) Bomb aimer Age 23 killed - buried Newark, Sgt Roman Drapała (783307) A/G Age 26 killed - buried Newark, Sgt Tadeusz Pasternak (704094) A/G Age 26 killed -buried NewarkNewark UK
360 ZaleńskiJózefst.sierż./W/O780369Pilot315DM
2001-05-03+ 1913-12-05PleśnaZmarł w Hamilton ON Kanada -brak dalszych informacji
361 ZalewskiJózefsierż./Sgt793619Pilot1 AACU1940-10-17271913-07-04Grajewo– RAF Penrhos-„Henley”-L3351- wystart. do lotu trening. z ucz. RAF. Przy niskim pułapie chmur, w górz. terenie Walii, sam. rozbił się w Llanaelhaiarn Carnarvon. Obaj lotnicy zginęli.- poch. na cment. w Pwllheli – sekcja wojsk. (21/B) Pół. Walia UK
362 ZapałowskiJózef Alfonsppor./F/OP-2576Pilot301DB
1956-07-07+ 1917-07-301948 Toronto ON - tu zmarł, Kanada
363 ZaufalStanisław Józefpor./F/OP-2752Pilot309DMR
1993+ 1919-05-08Zmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
364 ŻeromskiStanisław Józefppor./P/OP-1636PilotMedal Lotniczy

305DB
1942-02-26221920-07-17Ur. w m. Ossowiec, woj. stanisławowskie. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU otrzymał przydział do 305DB. W roku 1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”-W5423- lot boj, bombard. Kilonii. Podczas akcji, samolot został uszk. ogniem art. plotn., mimo wysiłków załogi, lądował przymus. na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Samolot eksp. przy zetknięciu z ziemią w okolicy Apenvade k/miejsc. Tőnder w Danii. Zginęła cała załoga – poch. na cment. cywil. w Åbenrå Dania (12/1)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-02-26 Wellington ll W5423 SM-R Take off RAF Lindholme 19:00 attack on Kiel. Shot down by Leutnant Paul Szameitat & Unteroffizier Kübler of the 6./NJG 3 in Bf 110 D5+AP under control of radar station Robbe at 22:15 (See Kracker Luftwaffe Archive on this site). The a/c crashed 500 metres north west of Jejsing train station. Since tail was found 500 metres from the rest of the wreck it is assumed this had been shot off. A dinghy was found near Tønder barracks. Crew found with the wreck, Fg Off Mieczyslaw Gorzenski found beside the tail. Aabenrå cemetery on 5 March 1942. Pilot: 77681 Fg Off Jan Orzechowski, Pilot: P-1636 Plt Off Stanislaw Jozef Zeromski, Observer: P-0758 Fg Off Aleksander Roman Golczewski, W/Op: P-1798 Plt Off Walerain Feliks Gidaszewski, Air Gunner: 784624 Sgt Edward Ceglowski. Observer: P-0070 Fg Off Mieczyslaw Gorzenski

Polish Memorial Northolt UK

Åabenraa Denmark
365 ZielińskiWalerian Józefkpr./Sgt782744PilotMedal Lotniczy

300DB
1943-02-04221921-04-14Barcin– RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburg. Samolot prawdopodob. został zestrz. do morza. -Zginęła cała załoga.– zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
366 ZiendalskiJózef Marianst.sierż./W/O792036PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
302DM
1984-04-03+ 721912-12-18Siedlcezmarł w Wokingham i tam został pochowany UK
367 ZientekJan Józefst.sierż./W/O783190Pilot304DB
1989-02-22+ 711918-06-24Sosnowieczmarł w Manchester – spopielony w Stockport krematorium UK
368 ZimekJan Józefkpr. pch./F/Sgt780963Pilot315DM
1986-12-04+ 1918-11-20JasłoAbsolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie w 1941 roku został przydz. jako pilot do 2 SS. Po przeszk. w 58 OTU w maju 1942 do 315DM. We wrześniu przen. do organiz. się 317DM a nast. w październiku 1942 41DM RAF. W dniu 31 paźdz. lądował na terenie Irlandii i został intern. Powrócił do W. Brytanii 9 lipca 1943. -Zmarł w m. Cockermouth, Cumbria (Lake District) UK -brak dalszych informacji. (A.M. Uzup. miejsca zgonu-2014)
369 ŻółtańskiJózefsierż./W/O793879Pilot300DB
1944-07-19261918-01-28brak danych- RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB171- lot boj, bombard. Scholven. Z lotu tego samolot nie wrócił do bazy. Prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśl. – Zginęła cała załoga.
370 ŻukowskiRyszard Józefplut./Sgt707229Pilot1996+ 1924-06-23Toruń1956 East York’s YO16- tu zmarł UK. -Brak daty zgonu.
371 ŻulikowskiJózef Zbig.kpt./F/LtP-0715PilotVirtuti Militari

8595
OBE

DFC

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

308DM
1993-10-21+ 781915-03-14OrmožUr. w m. Tridan, Jugosławia. - Abs. XI Promocji SPL, - po ukoń. w 1938 przydz. do 4PL w Toruniu – 142 Esk. Myśl. We wrześniu 1939 walczył w skł. Wyż. Sz. Pilotażu z Ułęża. dwukrotnie start. przeciw bomb. atak. Dęblin w rej. lotn. w Podlodowie. Po zakoń. kamp. wrześ., przez Rumunię, Francję przed. się do W. Brytanii, gdzie po uprzed. przesz. na sprzęcie bryt., został przydz. w roku 1940, do organiz. w Blackpool - 306 DM „Toruńskiego”. – Został zestrz. dnia 28 czerwca 1941 w locie osłaniając bombowce bombard. Rouen, Francja. Uratował się spadochronem. Przy pomocy lok. ruchu oporu, przez Hiszpanię i Gibraltar powrócił do Anglii. – Po powrocie do służby czynnej w dniu 19 maja 1942 roku lata w 306DM. W grudniu 1942 zostaje przenieś. do 58 OTU, a nast. jest dowódcą 308DM „Krakowskiego” w okresie od maja 1943 do września 1944 roku. - W roku 1945, był dowódcą 306DM. Od 25 maja 1945, był ofic. łączn. w 11 Gr RAF. Zestrzelił samolotów: 3/1/0. - zmarł w Swindon i tam został spop. UK ● ppłk pil
372 ŻurekStanisław Józefmjr/W/CdrP-1102PilotVirtuti Militari

8446 OBE
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x4)

304DB
1979-07-11+ 681911-05-03KrakówUr. w Krakowie. - W roku 1934 uczest. w obozie Przysp. Wojsk.-Lotniczego w Łucku.. Od września 1934 do stycznia 1935 roku, uczył się w Sz. Podch. Rez. Piechoty, a od września 1935 roku – w Sz. Podch. Rez. Lot. w Dęblinie. Po ukoń. lot. został mian. plut. podch. – 11 listopada 1938 roku został ppor. rezerwy. We wrześniu 1939 roku, przez Rumunię przed. się do Francji, tam został skier. do obozu w Lyon-Bron. Po kapitulacji Francji został ewak. do W. Brytanii. Skier. do do Bazy w Blackpool, a 26 sierpnia 1940 roku do Nr.6 Szkoły Obserwatorów – Nawigatorów (Air Navigation – Observer School), którą ukoń. w czerwcu 1941 roku, skąd został skier. do 18 OTU. W sierpniu 1942 roku, został przydz. do 304DB „Ziemi Śląskiej” W okresie od 3 stycznia 1945 do 1 września 1945 roku był dowódcą 304DB. – nast. został skier. do Dowództwa PSP. – W dniu 18 czerwca 1946 został oddeleg. do Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command), a od lutego 1947 był tam pol, ofic. łącznikowym. Po zwolnieniu z lotnictwa, pozostał w W. Brytanii. - – zmarł w Runcorn Merseyside UK ● ppłk pil. Inż.
373 ZwierzyńskiJózefchor./W/O793602Pilot+ 1900-02-17Warszawa1946 Polska
374 ZyssJózef Tadeuszsierż./F/Sgt706983Pilot1979+ 1918-03-18ŁuckZmarł w ? York’s UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji

Results 1 to 374 of 374.


Top