AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Archiwum Polish
Search Tips  •   To są wszystkie nazwy w bazie danych.Check Spelling of Names  •   Databases on Site  •   Pages Related to Poland  •   Wyślij dodatki i poprawki proszęSend Additional Info

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.


Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"w7773"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 KozłowskiCzesławplut./Sgt784220Mechanik pokład.Virtuti Militari

8217
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30331909-07-01brak danych– RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Według informacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z 1943 roku, potwierdzonej przez Niemców w 1944 roku, samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga. – wszystkich pochow. we wspólnym grobie na cment. w Egersund (11/B/8), a 1953 r. na w cment. Vestre Gravlund Oslo. Norway.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre GravlundMemorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway
2 MadejskiTadeuszst.sierż./F/Sgt780189Strzelec pokład.Virtuti Militari

9104
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30241918-01-16NiezdówUr. się w Niezdowie Puławskim. Wychowanek SPLdM w 1938. Przez Rumunię i Francję przybył do W.Brytanii w roku 1940. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do personelu latającego w 301DB. Następny przydział to 138DS RAF. -1942 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- specjalny lot boj. nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Wg informacji Międzynar. Czerw. Krzyża z 1943 r. i potwierdzonej przez Niemców w 1944 r. samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga. – poch. wszystkich we wspólnym grobie na cmen. w Egersund (11/B/8), a 1953 roku na cmentarzu w w Vestre Gravlund Oslo., Norwegia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre GravlundMemorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway
3 PantkowskiFranciszekpor./F/OP-1571Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9233
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30241918-01-03Koronowo, BydgoszczRAF Tempsford-„Halifax”-W7773- specjalny lot boj. nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami armii lądowej. Według informacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z 1943, potwierdzonych przez Niemców w 1944, samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga oraz skoczkowie. – pochowany na cmentarzu w w Egersund (11/B/8), a 1953 r. na w cment. Vestre Gravlund Oslo. Norway.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre Gravlund

Memorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway
4 SobkowiakFranciszekst.sierż./F/Sgt780420PilotVirtuti Militari

9628
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30281914-10-03Essen07.11.1941 – RAF 138RAF „Halifax” L9612 lot ze zrzutem skoczków i zaopatrzenia do kraju, - w drodze powrotnej z powodu znacznego oblodzenia nie udało się schować podwozia.(?) Zwiększone zużycie paliwa zmusiło załogę do przymusowego lądowania w Szwecji koło miasta Ystad i tam został internowany, samolot zniszczony. Zwolniony i przesłany do W. Brytanii. - Rok później 30 października 1942, w załodze „Halifax” 1942 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- specjalny lot bojowy nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Według informacji Międzynarodowego Czerw. Krzyża z 1943 roku, potwierdzonej przez Niemców w 1944 roku, samolot został zestrz. przez art. plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga i została poch. we wspólnym grobie na cment. w Egersund (11/B/8), a 1953 r. na w cment. Vestre Gravlund Oslo. Norway. (inf.A.M. -2015 patrz Chodyra)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre GravlundMemorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway

War Memorial, Greasborough Rotherham UK
5 WodzickiMariusz Alfredpor./F/O76627NawigatorVirtuti Militari

10757
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30271915-05-12CzęstochowaUr. w Częstochowie. - XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 2PL w Krakowie – 22 Esk.Lin. z którą brał udział w kamp. wrześ. 1939. Wykonał 2 zadania bombardierskie na niem. oddziały panc.-mot. Po przybyciu do W. Brytanii i przesz. nawigatora, został przydzi. do 301DB, w którym wylata turę boj. (03.1941-01.1942). Po przer. oper. w 18 OTU, zgłasza się ochot. do służby w 138DS RAF do zadań specjalnych. Wykonał od maja 1942 8 lotów ze zrzutami do Polski i 6 do Norwegii. Zginął - RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- spec. lot boj. nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Wg inf. Międz. Czer. Krz. z 1943 roku, potwierdz. przez Niemców w 1944 roku, samolot został zestrz. przez art. plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga. – Poch. we wspól. grobie na cment. w Egersund (11/B/8), a 1953 r. na cmen. Vestre Gravlund Oslo. Norway.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre Gravlund

Memorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway
6 ZarembaFranciszekst.sierż./W/O780216PilotVirtuti Militari

9083
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30281914-10-28Grudziądz– RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- spec. lot boj. nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Według inf. Międzynar. Czerw. Krzyża z 1943 roku, potwierdz. przez Niemców w 1944 roku, samolot został zestrz. przez art. plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga. – wszystkich poch. we wspólnym grobie na cmen. w Egersund (11/B/8), a 1953r. . na cmen. Vestre Gravlund Oslo. Norway.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre GravlundMemorial to Poles, Vestre Gravlund

Vestre Gravlund, Oslo Norway
7 ŻukWacławsierż./F/Sgt793039Strzelec pokład.Virtuti Militari

9163
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF (SOE)
1942-10-30211921-11-28Brześć– RAF Tempsford-„Halifax”-W7773- spec. lot boj. nad Polskę ze zrzutami broni, amunicji i trzema skoczkami. Według infor. Międzynar. Czerw. Krzyża z 1943 roku, potwier. przez Niemców w 1944 roku, samolot został zestrz. przez art. plotn. i rozbił się między Helleren a Refsland w Norwegii. Zginęła cała załoga. – wszystkich poch. we wspól. grobie na cmen. w Egersund (11/B/8). W roku 1953 zwłoki ekshumowano na na cmen. Vestre Gravlund Oslo. Norway.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-10-29 Halifax W7773 NF-T RAF Tempsford. 138 Sqd SOE mission to drop Polish agents, supply weapons, ammunitions, explosives and large sums of money to the resistance. Shot down by Luftwaffe in southern Norway Between Helleren and Refsland in Southern Norway. No one survived the crash. Crew Plt Off F Pantkowski PAF, WO F Zaremba PAF Pilot, Fg Off M Wodzicki DFC PAF, Flt Sgt T Madejski, Flt Sgt F Sobkowski PAF, Flt Sgt W Żuk PAF, Sgt C Kozłowski PAF. Polish SOE Agents: Lt Stanisław H Hencel aka 'Pik', Lt Wiesław Szapowicz aka 'Pak', 2nd Lt Jerzy Bichniewicz aka 'Bleckitny'. The mystery of the disappearance of the plane with the Polish crew is partly explained after the war. Halifax W7773 crashed at the foot of Norewskiej rocks, near the town of Egersund, between Helleren and Refsland. The explosion scattered debris of aircraft within a radius of several hundred metres, some rolled into a nearby lake. Crew initially buried Egersund Cemetery, exhumed in 1953 and reinterred in collective grave 11-B-8 in Oslo Western Civil Cemetery at Vestre GravlundMemorial to Poles, Vestre Gravlund


Vestre Gravlund, Oslo Norway

Results 1 to 7 of 7.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)
  You can show you value this content by offering your dedicated research team a coffee!  
You can lay a wreath on this page to show your respect in an everlasting way.
Add us to your address book. Click here

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2023 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.

Top