AR banner
Search Tips Advanced Search
Back to Top

Info LogoAdd to or correct this story with a few clicks.
Archive Report: Allied Forces

Compiled from official National Archive and Service sources, contemporary press reports, personal logbooks, diaries and correspondence, reference books, other sources, and interviews.
Check our Research databases: Database List

.

We seek additional information and photographs. Please contact us via the Helpdesk.

302 Squadron Crest
24.04.1943 302 Squadron Spitfire Vb AR385 WX-J Fg.Off. Józef W. Dec

Operation: Training

Date: 24th April 1943

Unit: 302 Squadron (Polish)

Type: Supermarine Spitfire VB

Serial: AR385

Code: WX-J

Location: North Cotes, Lincolnshire

Pilot: Fg.Off. Józef Wincenty Dec P-0808 PAF Age 29. Killed

REASON FOR LOSS:

There is not a great deal of information about the loss of this aircraft. In a mid-air incident the tail of AR385 was struck by the propeller of the Spitfire flown by of Plt.Off. Nowak, who managed to bail out. AR385 crashed at North Cotes in Lincolnshire killing the pilot.

Fg.Off. Czesław Jan Nowak P.2070, PAF, Age 20, was shot down whilst flying in a Spitfire VIII of 241 Sqn whilst strafing enemy vehicles on the 30th August 1944. He is buried at Bologna in San Lazzaro di Savena - Polski Cmentarz Wojenny. Agata Nowak informs us there is a commemorative plaque to him at Mądre and a monument at the nearby Church.

In the foreground the airman to the left of Fg.Off. Józef Dec is aircraft mechanic Cpl. Josef Dawidek. In the background is AR385

(Note: Józef Dawidek emigrated to Canada where his name was anglicised to Joseph Davidek. He passed away in July 2019)


Burial Details:

Left and above, Northwood Cemetery as visited by Aircrew Remembered in 2013. Any relative / friend who would like a higher resolution copy of the grave we would be happy to email you a copy.Fg.Off. Józef Wincenty. Northwood Cemetery. Grave Nr. H401. From Prawnik, Poland. Next of Kin details currently not available - are you able to assist completion of these or with any other information?


(L-R) Nowak's grave in Bologna. Memorial in Mądre, Poland (courtesy Agata Nowak)

czeslaw mwemorial 2 Madre poland

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskiego lotnika, bohatera II wojny światowej por. Czesława Nowaka – Mądre, 30 sierpnia 2019 Pamiątki po por. Czesławie Nowaku

30 sierpnia 2019 r. na terenie przykościelnym parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej we wsi Mądre, pow. Środa Wielkopolska, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskiego lotnika, pilota Dywizjonów 302, 318 i 241, bohatera II wojny światowej, kawalera Orderu Virtuti Militari, por. Czesława Nowaka (1919-1944). Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu jest jednym z fundatorów tablicy upamiętniającej bohaterskiego pilota.

Mieszkańcy wsi, dzięki inicjatywie, zaangażowaniu i wsparciu ze strony Stowarzyszenia Biało-Czerwona, wraz z zaproszonymi gośćmi i delegacjami, wspólnie celebrowali 100. rocznicę urodzin oraz 75. rocznicę śmierci por. Nowaka.

Porucznik Nowak urodził się 12 maja 1919 r. we wsi Mądre. Tam ukończył szkołę powszechną, dalszą naukę kontynuował w Gimnazjum w Środzie Wielkopolskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskał w V Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły szkolił się w Przysposobieniu Wojskowym na samolocie RWD-8 na lotnisku Lublinek koło Łodzi. W dniu 29 sierpnia 1939 r. został powołany do służby wojskowej w trybie mobilizacyjnym w 3 Pułku Lotniczym na Ławicy w Poznaniu. W wyniku szybkiego natarcia nieprzyjaciela i ciężkich strat wojska polskiego, przekroczył granicę z Węgrami, a następnie przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji, gdzie służył w Polskiej Bazie Lotniczej w Bron pod Lyonem. Po klęsce Francji w wojnie z Niemcami ewakuował się przez Oran do Anglii. Służył w Polskiej Bazie Lotniczej w Blackpool. W 1943 r. otrzymał przydział do 302 Poznańskiego Dywizjonu Myśliwskiego kontynuującego tradycję 131 i 132 eskadry myśliwskiej 3 Pułku Lotniczego z Ławicy. Pod koniec stycznia 1944 r. został przeniesiony do jednostki RAF, której głównym celem była organizacja przerzutu wojsk alianckich na Bliski Wschód. W maju 1944 r. rozpoczął służbę w 318 Gdańskim Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym we Włoszech. Brał m.in udział w przełamaniu linii Gotów, bitwach o Lorento i Ankonę. Współdziałał z 2 Korpusem Polskim gen. Władysława Andersa. Zginął w trakcie ataku na jednostki niemieckie, zawadzając skrzydłem samolotu o wysokie drzewa. Po śmierci, jako pierwszy pilot 318 Gdańskiego Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Pochowany na cmentarzu w Caorle we Włoszech. Po wojnie ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojskowy w Bolonii. Symboliczny grób por. Nowaka znajduje się w Mądrych – rodzinnej miejscowości lotnika.

Unveiling of the plaque commemorating the Polish airman, World War II hero Lieutenant Czesław Nowak - Mądre, August 30, 2019 Souvenirs of Lieutenant Czesław Nowak

On August 30, 2019, in the churchyard of the parish of Saint Hedwig of Silesia in the village of Mądre, pow. Wednesday Wielkopolska, the ceremony of unveiling the plaque commemorating the Polish airman, pilot of Squadrons 302, 318 and 241, hero of World War II, Knight of the Order of Virtuti Militari, lieutenant Czesław Nowak (1919-1944) took place. The branch of the Institute of National Remembrance in Poznań is one of the founders of the plaque commemorating the heroic pilot.

The inhabitants of the village, thanks to the initiative, commitment and support of the White-Red Association, together with invited guests and delegations, jointly celebrated the 100th anniversary of the birth and the 75th anniversary of the death of Lieutenant Nowak.

Lieutenant Nowak was born on May 12, 1919 in the village of Mądre. He graduated from primary school there, and continued his education at the junior high school in Środa Wielkopolska. He obtained his secondary school-leaving certificate in the 5th Gimnazjum and Liceum im. Ignacy Paderewski in Poznań. After graduating from school, he trained in Military Training on the RWD-8 aircraft at the Lublinek airport near Łódź. On August 29, 1939, he was called up for military service in the mobilization mode in the 3rd Aviation Regiment at Ławica in Poznań. As a result of the rapid attack of the enemy and heavy losses of the Polish army, he crossed the border with Hungary, and then through Yugoslavia and Italy reached France, where he served at the Polish Air Base in Bron near Lyon. After France's defeat in the war with Germany, he evacuated via Oran to England. He served at the Polish Air Base in Blackpool. In 1943, he was assigned to the 302nd Poznań Fighter Squadron, continuing the tradition of the 131st and 132nd fighter squadrons of the 3rd Air Regiment from Ławica. At the end of January 1944, he was transferred to the RAF unit, whose main goal was to organize the transfer of Allied troops to the Middle East. In May 1944, he began his service in the 318 Gdańsk Fighter-Reconnaissance Squadron in Italy. He participated, among others, in breaking the line of the Goths, the battles of Lorento and Ancona. He cooperated with the 2nd Polish Corps of General Władysław Anders. He died during an attack on German units, hitting the plane's wing against tall trees. After his death, as the first pilot of the 318 Gdańsk Fighter-Reconnaissance Squadron, he was awarded the Order of Virtuti Militari V class. Buried in a cemetery in Caorle, Italy. After the war, exhumed and moved to the military cemetery in Bologna. The symbolic grave of Lieutenant Nowak is located in Mądry – the pilot's hometown.

(Courtesy: ipn.gov.pl)


With thanks to Robert Gretzyngier, Wojtek Matusiak, Waldemar Wójcik and Józef Zieliński - 'Ku Czci Połeglyçh Lotnikow 1939-1945’, Anna Krzystek, Tadeusz Krzystek - 'Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii', Jerzy Bogdan Cynk - 'The Polish Airforce At War' Vols 1 and 2.

Thanks to Brian C. Thorne for the identity of the mechanic in the photograph.

Thanks to Agata NowakRS 30.01.2020 - Update to include the identification of mechanic and additional research information

SPY 2023-01-27 Added Nowak images and text

Pages of Outstanding Interest
History Airborne Forces •  Soviet Night Witches •  Bomber Command Memories •  Abbreviations •  Gardening Codenames
CWGC: Your Relative's Grave Explained •  USA Flygirls •  Axis Awards Descriptions •  'Lack Of Moral Fibre'
Concept of Colonial Discrimination  •  Unauthorised First Long Range Mustang Attack
RAAF Bomb Aimer Evades with Maquis •  SOE Heroine Nancy Wake •  Fane: Motor Racing PRU Legend
Acknowledgements
Sources used by us in compiling Archive Reports include: Bill Chorley - 'Bomber Command Losses Vols. 1-9, plus ongoing revisions', Dr. Theo E.W. Boiten and Mr. Roderick J. Mackenzie - 'Nightfighter War Diaries Vols. 1 and 2', Martin Middlebrook and Chris Everitt - 'Bomber Command War Diaries', Commonwealth War Graves Commission, Tom Kracker - Kracker Luftwaffe Archives, Michel Beckers, Major Fred Paradie (RCAF) and MWO François Dutil (RCAF) - Paradie Archive (on this site), Jean Schadskaje, Major Jack O'Connor USAF (Retd.), Robert Gretzyngier, Wojtek Matusiak, Waldemar Wójcik and Józef Zieliński - 'Ku Czci Połeglyçh Lotnikow 1939-1945', Archiwum - Polish Air Force Archive (on this site), Anna Krzystek, Tadeusz Krzystek - 'Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii', Franek Grabowski, Norman L.R. Franks 'Fighter Command Losses', Stan D. Bishop, John A. Hey MBE, Gerrie Franken and Maco Cillessen - Losses of the US 8th and 9th Air Forces, Vols 1-6, Dr. Theo E.W. Boiton - Nachtjagd Combat Archives, Vols 1-13. Aircrew Remembered Databases and our own archives. We are grateful for the support and encouragement of CWGC, UK Imperial War Museum, Australian War Memorial, Australian National Archives, New Zealand National Archives, UK National Archives and Fold3 and countless dedicated friends and researchers across the world.
Click any image to enlarge it

Click to add your info via ticket on Helpdesk •Click to let us know via ticket on Helpdesk• Click to buy research books from Amazon •Click to explore the entire site
If you would like to comment on this page, please do so via our Helpdesk. Use the Submit a Ticket option to send your comments. After review, our Editors will publish your comment below with your first name, but not your email address.

A word from the Editor: your contribution is important. We welcome your comments and information. Thanks in advance.

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon
All site material (except as noted elsewhere) is owned or managed by Aircrew Remembered and should not be used without prior permission.
© Aircrew Remembered 2012 - 2023
Last Modified: 28 January 2023, 16:48

Monitor Additions/Changes?Click to be informed of changes to this page. Create account for first monitor only, thereafter very fast. Click to close without creating monitor