AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories originally prepared by Tadeusz Krzystek with contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik. Further enhanced by Andrew Mielnik after Mr. Krzystek's death.

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941.

Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie.

W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Archives:
Andrew Mielnik (continuation of T. Krzystek work) enhanced Polish Air Force (PAF) Personnel Data 1940 - 1947

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941.

In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj.
The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here.
Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database 7000+ PSP/Polish Air Force Entries

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3)

NB: Supplementary Information in English: this material is provided as information becomes available, but has not necessarily been validated by Andrew Mielnik

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “belgia

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 AleksandrowiczHenryk (Alex..)kpt. / F/LtP-0240ObserwatorKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB
1919-06-12ChabarowskUr. w m. Chabarowsk Rosja. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w Lidzie-Wilno – 53 Esk.Tow. z którą odbył kampanię wrześniową 1939 w ramach lotnictwa Armii „Modlin”. We Francji – Szkoła Obs. Lotniczych w Clermont-Ferrand. W W. Brytanii od marca 1941 latał w 305DB. Zestrzelony 29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1460- uczestniczył w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego samolot, dziesięć razy atakowany przez niemieckie myśliwce zapalił się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków załogi wyskoczyło ze spadochronami: por.Henryk Aleksandrowicz i kpr. Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr. Franciszek Kula (przedostał się do nie okupowanej części Francji i wrócił do Anglii 06.10.1942). kpr Stefan P. Rueger został postrzelony w tylnej kabinie strzelca. Pozostali członkowie załogi, obaj piloci Tadeusz M.Czołowski i Mieczysław Seredyn – przekonani, że tylny strzelec jest ranny, podjęli skuteczną próbę ugaszenia pożaru i dolecieli do Anglii lądując przymusowo pod Manston. Kpr. Stefan Reuger już nie żył i został poch. na cmen. w Newark (311/H) UK kpt. H. Aleksandrowicz od roku 1986 – Bruksela, Belgia (brak wiad.2016)
2 AndrzejewskiJanplut. / LAC784751Bez specjalnościMedal Lotniczy

1916-12-15brak danych1948 Belgia
3 AntkowiakAntoniplut. / LAC704638Mechanik samochodowyMedal Lotniczy (x2)

1916-12-04Sarnibowo1947 Antwerp,Belgia
4 AugustyniakFranciszekkpr. / LAC706882Bez specjalnościMedal Lotniczy

1923-11-30Miasteczko Śl.1980 Humbeck Belgia
5 BabiarzJózefppor. / P / OP-2732BombardierKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-03-02331912-03-16Wiązownica Jarosław–RAF Faldingworth-„Lancaster”-NG501 (P185)- lot bojowy – bombardowanie Kolonii, po wykonaniu zadania samolot został zaatakowany i zestrz. przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. - Poch. na cmentarzu w Lommel, (3/3/C) Belgia


Lommel, Belgium
6 BabrajZdzisławkpr. / Sgt780935Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06221920-03-27KrakówUr. w Krakowie. Wychowanek SPLdM w Świeciu n/Wisłą w 1939. Po wybuchu wojny we wrześniu, ewakuowany ze szkołą do Rumunii, następnie do Francji a po jej upadku dostał się do Anglii w 1940. Po przeszkoleniu na radio-telegrafisty i strzelca pokładowego uzyskał przydział do 304DB. zginął w 1942 – RAF Lindholme- “Wellington”-X9764- lot boj.z zadaniem bombard. Niemiec – dolatując nad cel samolot został zestrz. przez niem. nocnego nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverlee - (4/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.

7 Balcar(Kwiatek) Józefkpr. / LAC706870Kierowca samochod.Medal Lotniczy

1920-03-08Cieszyn1947 Belgia
8 BarczukAntonikpr. / LAC781841Kucharz1916-08-16brak danych1945 Belgia
9 BartkiewiczKonradplut. / LAC794364MechanikSrebrny Krzyz Zaslugi z Mieczami


Medal Lotniczy

308DM
+ 1905-01-28Miejska Górka1969 Gent, Belgia
10 BednarskiWładysław Józefplut. / LAC784764MagazynierMedal Lotniczy (x3)

302 DM

309DMR

1942-05-26+ 281914-06-02Krakówzmarł w Brukseli i tam został pochowany Belgia
11 BieńkowskiZygmunt Witymirmjr / S / LdrP-0712PilotVirtuti Militari

11668
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1979-08-15+ 661913-05-02WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 1PL w Warszawie.We wrześniu 1939 wycofał się wraz z kmd szkoły SPL na płd.wsch. Polski. W W. Brytanii lata od lipca 1941 w 303DM, był jego dwcą od grudnia 1942 do lipca 1943. W przerwie oper. oficer strzelecki stacji RAF Northolt., a następnie w latach 1944-45 oficer Służb Organizacyjnych 84 Gr. Myśl. Przeniesiony do 302DM – dowodził formacją w okresie styczeń-luty 1945,. Zestrzelony 24.02.1945 nad Belgią- przebywał w niewoli aż do zakoń. wojny. Po jej zakończeniu wiceprez. SLP w W.B. - zmarł w Londynie – poch.na cmen. Gunnersbury UK● ppłk pil. Zestrzelil samolotów: 1/0/1.
12 BogusławskiStefan Mieczysławpor. / F / OP-1976ObserwatorKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1943-06-29271916-05-01Gałki1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- bombard. Kolonii. Samolot zestrz. przez niem. samolot BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –poch. na cmen. kośc. w St.Peters Rode (3) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

13 BreynerStanisławplut. / F / Sgt704192PilotKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

308DM
1945-02-17251920-10-06Lipnik1945 zginął – RAF Gandawa-“Spitfire”-MH451- 11.02.1945 wykonuje drugi tego dnia lot bojowy, podczas powrotu, zmęczony i przy ograniczonej widoczności, rozbił się podczas ladowania na początku pasa startowego, ciężko ranny w wypadku, zmarł później w szpitalu. – pochowany na cmentarzu De la Ville Evere, Bruksela Belgia (10/10/28) - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
14 Brzozowski (Przybylski)Kazimierzszer. / AC1708481Bez specjalności131 Wing2000-10-17 Vilvoorde, Belgia1923-10-25Toruń1947 Belgia,
15 BukatczukStanisławkpr. / Cpl706109Mechanik samochod.Medal Lotniczy (x2)

+ 1909-09-03Stanisławów1947 Belgia. Died Belgium
16 ChmielewskiJanpor./F/OP-2565NawigatorMedal Lotniczy

305DB
+ 1912-04-13brak danych1946 Belgia. Died Belgium
17 ChojnackiWacławppor./F/OP-2483PilotKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

308DM
1945-01-01281917-02-161945 zginął – RAF Gandawa-„Spitfire”-J281- lot bojowy w składzie dywizjonu nad Bearle w okolicach Gandawy. Podczas powrotu dywizjon napotkał nad własnym lotniskiem zgrupowanie niemieckich myśliwców. Ppor.Chojnacki krótką serią zestrzelił jednego z nich. Sam jednak został zaatakowany przez 4 FW-190, samolot eksplodował, Pilot zginął. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (1/1/D)


Lommel Polish Cemetery
18 CieślikMaksymiliankpr./Sgt781969Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8470
Krzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29231920-04-04Małachowice1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot „Messerschmitt BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode (2) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

19 CwenarStanisławkpr./Sgt706851Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1945-03-02231922-12-17Wołcza Dolna1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB854- dzienny lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Nad celem samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. i rozbił się na przedmieściach Kolonii. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Henri Chapelle, Belgia (185/10/D)


Lommel, Belgia
20 CybulskiTadeusz Wincentyplut./LAC705174Radio telefonistaMedal Lotniczy

308DM
1919-10-14Częstochowa1966 Gent, Belgia
21 CzarkowskiJanmjr/-----P. S. P.Obserwator3Plot1988-11-26+ 761912-03-12zmarł w Liege, Belgia
22 DenekGustaw kpr./LAC704722Mechanik przyrz. prec.Medal Lotniczy (x2)

316DM
+ 1912-05-28Lublin1946 Belgia
23 Diakow-StawaszTadeuszkpr./Sgt794687Strzelec pokładowyVirtuti Militari

Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1943-06-22+ 1917-03-24Bedońobywatel amerykański - zmarł w Homburg, Belgia. ? data ? Plombieres, Rue du Mémorial Américain - Henri Chapelle American Cemetary


Henri Chapelle American Cemetery, Belgium
24 DługoszewskiJózef sierż./Sgt792562Bez specjalnościBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x4)

300DB
+ 1912-10-30Proszkowo1946 Belgia
25 DubickiStefan kpr./LAC705343MagazynierMedal Lotniczy (x2)

300DB
2010-11-02 Sint-Denijs-Westrem, Belgia1924-06-29Kamienska Sloboda1994 9880 Aalter, Belgia.
26 Dubiela (Zieliński)Franciszek st.szer./LAC708512RusznikarzMedal Lotniczy

300DB
1923-02-15Okoninki1947 Belgia
27 DuszyńskiJan kpr./LAC708864Szewc Medal Lotniczy

1926-06-16Douai1946 Belgia
28 EjsmontKonstantysierż./Sgt783952MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

304DB
1970-01-22+ 521918-05-26brak danychzmarł w Below Deurne, Suid Antwerp, Belgia
29 FabrowiczLeon plut./LAC793148FotografMedal Lotniczy

308DM
2000-08-29+ 831916-11-16Żywieczmarł w Antwerpii – pochowany na cmentarzu Wilrijk-Hobokem w Antwerpii, Belgia
30 FalborskiMarian ppor./F/OP-2833 781141oficer medycynyMedal Lotniczy (x3)

307DM
+ 1914-01-021966 Gent Belgia
31 FerencStefan kpr./Sgt792687Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-28261916-04-24Bobrujsk1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot boj. bombard. Kolonii. Od chwili startu, brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdopod. zestrz., rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga. poch. na cmen. Charleroi Belgia (3-5 B)
32 FilekJacek plut./Sgt780727Mechanik pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1945-03-02261919-04-08Barwałd Śr.1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster” NG501 (P185)- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot zestrzelony przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię.Cała załoga zginęła – pochowany na cmentarzu Lomnel (3-3-C) Belgia


Northolt

Lommel, Belgium
33 FirmanWładysław sierż./Cpl792249ZaopatrzenieMedal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1968+ 621906-06-22Lwówzmarł w Amadsbery, Belgia
34 FornalStefan plut./LAC704376MechanikMedal Lotniczy (x2)

317DM
1981-12-18+ 1913-08-06Warszawa1988 Antwerp, tu zmarł, Belgia
35 ForszpaniakJan plut./Cpl703745Kierowca samochod.Medal Lotniczy (x2)

1972-03-04+ 561916-04-28Kostrzyń Wlkp.Zmarł w Gandawie, Belgia
36 FudałaJózef kpr./F/Sgt793550Pilot3Medal Lotniczy (x2)

RAF 3 Sqd1944-02-23141920-02-17Zakopane1944 zginął – RAF Manston-„Typhoon”EK370- w zespole ośmiu samolotów wykonywał zadanie bombardowanie okrętów w porcie Zeebrugge. Cztery samoloty stanowiły osłonę, cztery atakowały bombami. Kpr.Fudała w locie nurkującym z wysokości 3500 m zwolnił bomby na wysokości 1500 m i trafił w cel. Samolot jednak wpadł w korkociąg. Pilot wyskoczył ze spadochr., lecz utonął w morzu, ciało jego wydobyto i pochow. na cmentarzu w Zeebrugge, Belgia (17)
37 GabryśEdmundkpr. / AC2707734Radio mechanikMedal Lotniczy

305DB
1920-11-17Meckinghoven, Germany1946 Belgia
38 GarbaczWincentykpr./Sgt781505Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1942-04-28261916-07-19Kiszki1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdopodobnie zestrzelony, rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga – pochowany na cmentarzu w Charleroi Belgia (3-5/B)
39 GiełaszAleksanderkpr./LAC705239Kucharz+ 1914-11-09Mołodeczno1947 Belgia
40 GłowackiWincentyppor./P/OP-1553PilotVirtuti Militari

9486
301DB
1942-06-02251917-09-04Ur. w m. Inowrocław. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W W. Brytanii skierowany na przeszkolenie w 18 OTU i w lipcu 1941 wcielony do 305DB a następnie do 301DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Tornhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (1/III/A)
41 GolimowskiMichałplut./LAC703279Rusznikarz305DB
+ 1913-09-24Śrem1949 Antwerp, Belgia
42 GołąbekBogusławszer./Sgt793867Strzelec pokładowy304DB
1941-12-16271914-03-22Warszawa1941 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”-R1064- lot bojowy, bombard. doków w Ostendzie. Radiostacja lotniskowca i inne samoloty przyjęły sygnał SOS i widziano, jak samolot wpadł do morza. Zginęła cała załoga. - morze oddało tylko 4-ry ciała – pochowany na cmentarzu w Middelkerke Belgia (62)
43 GórnyKazimierz Maciejplut./Sgt780991Radio operator pokł.305DB
1942-08-28221920-01-04Włocławek– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombardowanie Saarbrücken. Samolot został zestrz, przez niem. nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejscowości Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
44 GrajnertDominik Mariankpr. pch./Sgt783452Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06231919-08-04Krzepczów1942 zginął RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot bojowy bombardow. celów na terytorium Niemiec. -zestrzel. przez niemieckiego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. -pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym (Louvain, Heverlee) – wspólny grób (6/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.

45 Gross(Bajkowski) Bronisławst.szer./AC1708002Bez specjalności131 Sqd
1921-04-21Czarlin1947 Antwerp Belgia
46 HalastraJanpor./P/OP-1661Strzelec pokładowy301DB
1942-06-02281914-10-07Mnich1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (4/III/A)
47 HenekMieczysławkpr./AC1708871Bez specjalności1923-01-04brak danych1947 Belgia
48 Hirsch(Krzyżowski) Gerhardst.szer./AC2708092Bez specjalności72 (P)MTLRU1944-12-08+ 281916-09-06Munsterburg1944 zmarł po zatruciu gazem w mieszkaniu. - pochowany na cmentarzu w Schoonselhof (15/KK/Z 2) Belgia
49 JewtuchMikołajplut./LAC704383Radio telegraf operator315DM
+ 1913-06-28Łuniniec1947 Belgia
50 KandziaJózefkpr./AC1708496Bez specjalności1923-02-15Wełnowiec1948 Belgia
51 KaraśAntoniplut./LAC780871Magazynier308DM
1995741921-12-12Gardelegenzmarł w St.Denis Westram Belgia
52 KinalKazimierzkpr./LAC705298Bez specjalności315DM
+ 1910-12-16Tarnopol1947 Belgia
53 KinowskiEdmundkpr./AC1708085Bez specjalności317DM
+ 1912-10-07Nakło1947 Belgia
54 KiwaczRajmundpor./F/OP-1447Obserwator301DB
1942-06-02301912-07-27Morszańsk– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (2/III/A)
55 KleinschmidtMarianst.sierż./W/O782266PilotKrzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29291914-02-06Gniezno- RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombard. Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot „BF110” - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St. Peters Rode, w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode, (1) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

56 KlocekJan Tadeuszpor./F/OP-0720Obserwator305DB
1942-08-28271915-10-17TarnówUr. w Tarnowie woj. krakowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL – 41 Esk. Lin. w Toruniu, w której odbył kampanię wrześniową 1939 roku. Wykona 2 zadania (1 lot bombardierski, 1 lot rozpoz.) W W. Brytanii po przeszkoleniu nawig. lata w 305DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombard. Saarbrücken. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejsc. Wihogne, 6 km od Tongeren, w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk, w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
57 KłopotowskiStefan Andrzejplut./LAC794148Mechanik315DM
+ 1914-02-04Warszawa1947 Belgia
58 KneblochTadeuszst.szer./Sgt793149Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29271916-11-28Wieliczka1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot BF110 - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode, (3) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

59 KochanekStefansierż.pch./Cpl705874Radio Mechanik305DB
1974-07-21+ 691905-02-15Ostrołękazmarł w Gandawie Belgia
60 Koczwara-BielkaJerzykpr./AC1706864Kierowca samochod.1945-01-01261919-03-01brak danych1945 zginął RAF St. Denijs – przydzielony do 131 Skrzydła Myśliwskiego zmarł z odniesionych ran w czasie bombardowania lotniska St. Denijs – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (2/D/1)
61 KomorowskiAntoni Eugeniuszkpr./Cpl783916Kierowca samoch.091 RSU1945-01-01311914-04-27Warszawa- RAF St. Denijs Westrem – zginął w czasie bombardowania lotniska. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (3/1/D)
62 KoniecznyAntoni Kazimierzkpr./LAC709973Obsługa techniczna301DB
+ 1910-01-08Zimin1947 Belgia
63 KoreptaJan Stanisławplut./Sgt783164PilotVirtuti Militari

8249
305DB
1942-08-28261916-06-13SzpitaryRAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombardowanie Saarbrücken. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejscowości Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk, w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/9)
64 KorwackiJózefplut./LAC703435Mechanik1916-07-15brak danych1948 Belgia
65 KotarbaPiotrst.sierż./Sgt784349Mechanik1975-02-08+ 781897-01-11brak danychzmarł w Gandawie Belgia i tam został pochowany
66 KowalskiEdwardpor./F/LtP-0131ObserwatorKrzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-28331909-09-14Ziemiary– RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdop. zestrz. rozbił się pod Villers –la-Ville, (Belgia). Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Charleroi Belgia (3-5/B)
67 KowalskiMichałpor./F/LtP-2229NawigatorVirtuti Militari

9178
305DB
1996-12-06+ 781918-09-2906.08.1941 – RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot bojowy z zadaniem bombardowania Frankfurt i Achen. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak. -M. Kowalski zmarł w Montreal Quebec - poch. na Cmen. Weteranów Pointe Claire Montreal (b1-ii,RG-014). Kanada.
68 KubiszMarianst.szer./AC1708094Bez specjalności1920-02-13Koronowo1947 Belgia
69 KucBronisławkpr./LAC707247Kucharz+ 1901-08-17Zagórze1947 Belgia
70 KucnerowiczCzesławkpr./LAC784683Mechanik305DB
+ 1907-06-23Lubiń1947 Belgia
71 KuczerowskiEdwardkpr./AC2708768Bez specjalności1924-06-18Rawicz1947 Belgia
72 KulikowskiEdmundkpr./Sgt704443Nawigator300DB
1945-03-02241921-03-18Siedlce– RAF Faldingworth-„Lancaster”P185- lot boj. bombard. Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot zestrz. przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. Cała załoga zginęła – poch. na cmentarzu Lommel, (2-3-C) Belgia
73 KutkowskiKazimierzkpr./LAC784382Mechanik411 RSU1945-08-14+ 291916-03-03brak danych– 411RSU (Repair & Salvage Unit = Polowy Warsztat Napraw). W czasie, gdy wracał z urlopu do jednostki, został zastrz. podczas zatargu z policją francuską w miejscowości Ostricourt. Poch. na cmen. miejskim w Brukseli, Belgia (17/10/31)
74 LaskowskiZygmuntsierż./F/Sgt783207Mechanik+ 1915-08-101947 Belgia
75 LeciejewskiEdmundplut./LAC706860Kucharz308DM
1920-04-10Wattenscheid1947 Belgia
76 LelińskiFranciszekkpr./LAC782748Mechanik301DB
1911-02-27Klonowa1947 Belgia
77 ŁacziniaStanisławkpr./AC1729068Bez specjalności1925-05-07brak danych1947 Belgia
78 ŁapkowskiWacławmjr/S/LdrP-1506Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8815
Krzyz Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1941-07-02281913-11-06DyneburgUr. w Dyneburg, Łotwa. Absolwent VIIII Promocji SPL, - promowany 15 sierpnia 1934 na podporucznika obserwatora, otrzyma przydział do 1PL w Warszawie. W roku 1936 przeszkolił się na pilota w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie i odbył Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. Od 1936 roku latał w 112 Esk. Myśl. z którą przeszedł szlak bojowy we wrześniu 1939 w składzie Brygady Pościgowej. – 17 września 1939 roku wylądował na samolocie P-11c w Czerniowcach. Przedostał się do Francji, po przeszkoleniu wykonywał loty bojowe w składzie klucza myśliwskiego, broniącego fabryki samolotów w Romorantin. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu 3 sierpnia 1940 roku otrzymał skierowanie do 303DM. Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – 5 września 1940 zestrzelił Ju-88. W tym samym dniu został zestrzelony, w samolocie Hurricane –P2985-, przez niem. myśliwca Bf-109 nad Gillingham. Ranny, uratował się skokiem na spadochronie. Po powrocie do dywizjonu, 5 maja 1941 jest dowódcą 303DM „im.T.Kościuszki”. Dnia 2 lipca 1941 roku zginął w locie bojowym. – RAF Northolt-„Spitfire”-P8596- wystartował w składzie 1 Skrzydła Myśliwskiego z zadaniem osłony bombow. lecących bombard. Lille we Francji. Przed celem, osłonę zaatakowało około 50 myśliwców „Me-109” dysponujących przewagę wysokości. W jednej z indywidualnych walk, które przeniosły się aż do połowy kanału - został zestrzelony. - Zestrzelił samolotów: 6/0/1 – pochowany na cmentarzu Komunalnym w Lombardsijde, (224) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940

79 ŁęgowskiTomasz Janpor./F/LtP-1800Pilot316DM
2011-11-26+ 911920-03-08Ur. w m. Kowalewo Pomorskie woj. kuj.pomorskie. Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie został skier. do 2 AGS, gdzie przebywał do września 1941 r. Po przeszkoleniu w 58 OTU w maju 1942 r. został skier. do 316DM. – 4 maja 1945 r. w akcji boj. nad Belgią, został zestrz. i dostał się do niewoli niem. Po wyzw. i demob. ukończył studia w Cambridge. W roku 2006 osiedlił się w Pfeffihgen Szwajcaria – i tam zmarł. (Info: P.Sikora 03.12.2011)
80 ŁukasikKrzysztofkpr./LAC705182Bez specjalności317DM
1979-10-17+ 631916-03-19Warszawazmarł w Gandawie Belgia
81 ŁukaszczykJan Wojciechst.sierż./F/Sgt784990Obsługa balonów+ 1905-07-14Ostrowiec Św.1947 Belgia
82 MachalskiStanisławplut./Cpl793250Mechanik przyrz. prec.1976+ 1899-04-17brak danychzmarł w Gandawie Belgia
83 MacuraEmilkpr./AC1708774Bez specjalności2009-11-26+ 1927-07-02Haillicourt1947 Belgia - zmarł w Los Angeles CA USA
84 MakarskiBolesławkpr./Sgt780898Strzelec pokładowy305DB
1943-06-22221921-11-21Borysław– RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot boj., bombard. Krefeld. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad Grauen Wezel, na poł. wschód od Antwerpii i spadł w płomieniach na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Anglii. Zginęli: Stanisław Krzysztof Szpaliński i B. Makarski -poch. cmen. Schoonselhof Engush Park w Antwerpii (15/H) Belgia
85 MazgajPiotrkpr./Sgt794544BombardierKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1943-06-29251918-02-18Czermin- RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot boj. bombard. Kolonii. Samolot zestrz. przez BF110 -ekspl. przed uderz. ziemi k/ St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. -poch. na cmen. kościel. w St. Peters Rode, (1) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

86 MerdaZdzisławszer./AC2708717Bez specjalności1923-02-01Podlesice1947 Belgia
87 MigalskiJózef Walterkpr./AC1708897Bez specjalności1926-01-05Blumberg1946 Belgia
88 MikowskiJankpr./LAC706112Mechanik samochod.+ 1914-07-21brak danych1947 Belgia
89 MilczanowskiRomanplut./Sgt707195Radio operator pokł.1922-05-27Li`ege1970 Bruksela - zmarł w Rixensart Belgia - brak daty zgonu
90 MilewskiFranciszekkpr./LAC703473Elektryk307DM
1990-09-08+ 1916-09-01Jadów1947 Belgia - zmarł w Ghent Belgia.
91 MiondlikowskiAlfonskpt./F/OP-0776Obserwator305DB
1941-08-16341907-03-06WłocławekRAF Lindholme-„ Wellington”-W5463- lot boj., bombard. Kolonii. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. ogniem artylerii plotn. i wpadł do morza przy brzegu Holandii. Zginęła cała załoga.– poch. na cmen. wojsk. w Ostendzie Steen (41/4/9) Belgia92 MiziołekJózefkpr./LAC705319Kucharz1920-01-03brak danych1948 Belgia
93 MochnackiZygmunt Janpor./F/OP-2106PilotVirtuti Militari

9585
305DB
1944-11-06261918-04-24– RAF Hartford Bridge – “Mosquito”-PZ238- lot boj. przeciwko transportowi i wojskom niem. w rejonie Harff w Holandii. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. w rejonie działania. Zginęli nawig. Z.L. Szwarnowiecki oraz por.pil Z. Mochnacki, który został pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, (12/3/B) Belgia
94 MorawskiAdolfplut./LAC706226Bez specjalności+ 1912-07-14Kańkowo1948 Belgia
95 MrózCzesławst.szer./AC2708773Radio operator1923-07-19Kochłowy1947 Belgia
96 MrozińskiJózefkpr./Sgt705668Strzelec pokładowy300DB
1945-03-02251920-03-11Ostrawa– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB854- dzienny lot boj. bombard. Kolonii. Nad celem samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i rozbił się na przedmieściach Kolonii. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. w Lommel, (169/9/D) Belgia
97 NapierałaLeonplut./LAC703784Pomocnik magazyniera+ 1911-06-23Rudniki1947 Belgia
98 NarkiewiczWiktorkpt./F/LtP-0460Oficer techniczny315DM
1985-01-31+ 901905-01-17ŁomżaUr. w Łomży. – W roku 1925 ukończył w Kownie polską szkołę, następnie wstąpił na politechnikę w Gandawie (Belgia), gdzie w roku 1929 uzyska dyplom inżyniera mechanika. W Polsce podjął pracę w Warszawskiej fabryce Avia, gdzie został kierownikiem biura konstrukcyjnego, przy produkcji polskich silników lotniczych (z licencji Wright „Whirlwind” J-5A). Skonstruował i wprowadził m.i. amortyzatory lotnicze, (w które były zaopatrzone w 1939 roku prawie wszystkie polskie samoloty). Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, a po manewrach w r.1936 uzyskał stopień por. rez. obserwatora. W roku 1939 został zmobilizowany. Po kamp. wrześ. przedostał się do W. Brytanii, gdzie został skier. do 315DM, jako oficer techniczny. W roku 1941 został przenies. do Royal Aeronautical Establishment w Farnborough, gdzie zajmował się napędem odrzutowym. Służbę skończył w 1945 r. w stopniu majora. Wrócił do Polski pierwszym transportem. W latach późn. pracował Katedrze Silników Lotn. Politechniki Warszaw. a później w Katedrze Teorii Maszyn i Mechanizmów. - zmarł w Warszawie Polska ● mjr / S/Ldr.
99 NatkańskiZygmuntkpt./F/O76775ObserwatorKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-06351907-09-04SkierniewiceRAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot boj. bombard. celów na terytorium Niemiec. -zestrz. przez niem. myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii- poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – (5/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.100 Nieżurawski(Cemke) Franciszekst.szer./AC2708195Mechanik samochod.72 MTRU1925-04-17brak danych1947 Belgia
101 OksentowiczJankpr./LAC703513Mechanik303DM
1984+ 1918-03-27Karp1947 Belgia - tu zmarł -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
102 OsadzińskiAlfredppor./P/OP-1570PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-06231919-09-12Absolwent XIV Promocji SPRL-Sadków, - po zakończeniu w 1939 roku przydzielony do SPL-Dęblin. W Anglii po przeszkoleniu w 18 OTU przydzielony do 304DB- 1942 zginął RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot boj. bombard. węzła kolejowego w Kolonii. Podczas dolotu nad cel został zestrz. przez niem. myśliwca, rozbił się k/ wsi Geetbetz, 28 km od Leuven w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – wspólny grób (3-E-1) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.

103 OwczarekZbigniewkpr./AC2729108Bez ispecjalności1924-05-24Brzeźnio1947 Belgia
104 PachJanplut./Cpl781605Rusznikarz305DB
+ 1914-10-04Katowice1991 Ghent (Gandawa) Belgia
105 PałetkoMieczysławsierż./Cpl783907Kierowca samochod.+ 1914-10-14Widoma1947 Belgia
106 PaprockiFranciszekkpr./LAC705090Bez specjalności1922-11-12Lachowicze1947 Belgia
107 ParczewskiRościsław Konstantyplut.pch./F/Sgt705516Pilot+ 1915-11-13Szanghaj1947 Belgia
108 Perszel(Kerczniewski Łucjan) Henrykst.szer./AC1708146Bez specjalności302DM
+ 1914-04-14Warszawa1946 Belgia
109 PiechockiEdmundsierż./Sgt793185Kucharz309DMR
1996+ 1915-02-26Osielsko1947 Belgia -zmarł w Wevelgem. -Brak daty zgonu i dalszych informacji
110 PieczyńskiZdzisław Stanisławst.sierż./F/Sgt780342Strzelec pokładowy.Virtuti Militari

9158
304DB
1942-04-28261916-04-28Sulejów- RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot boj. bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszel. łączności. Samolot, prawdopod. zestrz. rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga – poch. na cmen. w Charleroi, Belgia (1/B)
111 PietraszkoJankpr./LAC706217Kierowca samochodowy1917-09-01Sawice1946 Belgia
112 PietrzakTadeuszsierż./Cpl792289Mechanik1978-04-22+ 661912-12-31brak danychzmarł w Brukseli Belgia
113 PoniatowskiCzesławsierż./Sgt781551Strzelec pokładowy305DB
1942-08-28471915-04-21Meklenburg– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot boj, bombard. Saarbrücken. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca, ekspl. w powietrzu i spadł k/ Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
114 PowierzaTadeuszpor./F/LtP-1646PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

302DM

1945-01-01311914-08-24Warszawa– RAF Gandawa – „Spitfire”-MK190- Podczas powrotu napotkał nad własnym lotniskiem niem. myśliwców. Został zaatakowany przez FW-190, zginął. – poch. na polskim cmentarzu w Lommel, (13/C) Belgia
58 OTU April 1942
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942 Joined 302 Sqd January 1944115 PraschillStefan Leopold Alojzypor./F/OP-0877Pilot301DB
1942-06-02351907-09-01KrakówRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (3/III/A)
116 RudakWacławplut./Cpl703325Kierowca samochodowy+ 1914-10-11brak danych1947 Belgia
117 RybakWacławplut./Sgt782637Strzelec pokładowy305DB
1941-08-06271914-11-08Warszawa– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak, -pochowany na cmentarzu cywilnym w Charleroy, (1B/1/7) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs:

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Scibior crew: (from left) Sgt Waclaw Rybak gunner, F/O Mieczyslaw Saferna navigator, S/Ldr Szczepan Scibior pilot, F/O Jerzy Sukiennik navigator, Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michal Kowalski wireless operator. The crew shot down over France in Wellington W5593/SM-P on August5, 1941. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed, Scibior became POW, while Tomicki and Kowalski evaded capture. (Courtesy of Simon Roguska)


118 RytelEugeniuszplut./LAC705989Kierowca samochodowy+ 1915-04-19Prostyń1947 Belgia
119 RzemykMieczysławppor./P/OP-1575PilotVirtuti Militari

9287
301DB
1942-04-15241918-08-24W lutym 1939 roku przen. ze SPRL-Sadków do SPL-Dęblin - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się przez Rumunię i Francję do W. Brytanii. Po przesz. w 18 OTU otrzymał przydział do 301DB. – W roku 1942 zginął – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1379- lot boj. bombard. Dortmund. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśl. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: por. Stanisław Reyman i plut. Edward Wojan. Zginęli : Ppor. Z. F. Zamoyski, por. M. Rzemyk i plut. J.P. Truszkowski. – ppor. M. Rzemyk został poch. na cment. Middelkerke, (70) Belgia
120 RzewuskiEdmundplut./LAC706390Mechanik samochodowy+ 1905-10-19brak danych1998 Belgia
121 SafernaMieczysław Juliankpt./F/OP-0089ObserwatorVirtuti Militari

9131
305DB
1941-08-06321909-03-13Wieprz– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i plut. Wacław Rybak oraz kpt. M. J. Saferna, który został poch. na cment. cywil. w Charleroi (1C/7/1) Belgia122 SalomonowiczMamertst.szer./LAC705278Radio mechanik1923-02-15brak danych1947 Belgia
123 SatoryEdward Janszer./AC2729166Bez specjalności1925-06-19brak danych1947 Belgia
124 SchupplerJan Mariapor./F/OP-2625Oficer techniczny315DM
1922-02-221947 Belgia
125 ŚcibiorSzczepanmjr/F/LtP-0066PilotVirtuti Militari

9113
305DB
1952-08-07+ 481903-12-13UniejówUr. w m. Uniejów woj. poznańskie. Abs. I Promocji OSL, po zakoń. w 1927 roku przydz. do 3PL Poznań Po przyb. do Anglii i po przesz. - 06.08.1941 – RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Sz. Ścibior, który dostał się do niewoli zaś Stefan Tomicki i Michał Kowalski, uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 4.01.1942. Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak. - W roku 1946 mjr Ścibior powrócił do Polski, a trzy lata później w roku 1949 został Kom. Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, - Po dwóch latach dnia 15.08.1951 zostaje areszt., następnie 13.05.1952 skazany na śmierć. Wyrok wykon. dnia 07.08.1952. – 27.04.1956 Nacz. Prokuratura Wojskowa umorzyła postęp. przeciwko płk Sz. Ścibiorowi z braku dowodów winy. płk pil.
126 SeńTeodorsierż./F/Sgt793016Mechanik1913-03-14brak danych1947 Belgia
127 SerbejKorneliuszkpt./F/LtP-1772Oficer techniczny1917-07-23Riazań1946 Belgia
128 SikoraJózef Stanisławkpr./LAC793436Mechanik302DM
1945-01-01261919-02-01Żarki– RAF Gandawa – zginął w czasie nalotu niemieckiego na lotnisko Gandawa Belgia – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, (4/1/D) Belgia
129 SikorskiKazimierzsierż./Sgt792251Kierowca.samochodowy306DM
1945-03-06+ 261919-01-27brak danychRAF 411RSU - Ranny w wyp. samoch. w czasie służby, skier. do szp. bryt. Nr109 gdzie zm. –poch. na pol. cmen. w Lommel (8/1/1) Belgia
130 SikorskiWitoldpor./F/OP-2618Oficer techniczny+ 1911-02-06brak danych1947 Belgia
131 Skarżyński(Kareta) Jerzyst.szer./LAC707579Kierowca.samochodowy302DM
1923-03-20Cieszyn1947 Belgia
132 SkoplakZbigniew Romanplut./LAC705475Bez.specjalności1918-03-22Lwów1946 Belgia
133 SłupikMaksymilianszer./LAC708484Kucharz+ 1903-09-15Nowa Wieś1947 Belgia
134 SołtysiakEdmundszer./AC2729174Bez.specjalności1925-09-28Wallers1947 Belgia
135 StachelskiEdwardst.szer./AC1706349Bez.specjalności72 MTLRU RAF1944-12-16+ 211923-05-05brak danych1944 zginął – od wybuchu bomby w Antwerpii – pochow. na polskim cmentarzu w Lommel, (5/1/F) Belgia
136 StankiewiczStanisławkpr./F/Sgt793182Radio.operator.pokł..305DB
1941-08-16261915-01-31Lwów- RAF Lindholme-„ Wellington”-W5463- lot boj. bombard. Kolonii. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. ogniem art. plotn. i wpadł do morza przy brzegu Holandii. Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Klemskerke (1/2/D) Belgia

137 StasinaZbigniewplut./Cpl780621Kancelista316DM
+ 1914-04-08Rohatyn1947 Belgia
138 StegmanStefanpor./F/Lt76711Pilot Battle of Britain111 Sqd
1943-06-17281915-10-15PenzaUr. w m. Penza Rosja. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 104 lokatą. Przez Rumunię, Liban i Francję dotarł w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przesz. w 5 OTU walczył w Bitwie o Wielką Brytanię w 111DM RAF a następnie w listopadzie 1940 w 229DM RAF. W marcu 1941 przeniesiony do 316DM. W przerwie oper. jest instr. pilotażu w 58 OTU. W roku 1943 zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-BR143- wykonywał lot boj. w składzie dywizjonu. Samolot jego został zestrz. w walce powietrz. nad morzem przy brzegu belgijskim. Dopiero 03.07.1943 morze wyrzuciło na brzeg k/ Ostendy ciało pilota. – pochowany na cmentarzu komunalnym w Ostendzie, (20/5/9B) Belgia
139 StolarskiZdzisław Adamppor. / F/OP-3020Administracja300DB
1919-11-141948 Belgia
140 SukiennikJerzy Jan Stanisławpor./F/OP-0094ObserwatorVirtuti Militari

9133
305DB
1941-08-06291912-04-10Brzesko– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: kpt. Mieczysław Saferna i plut. Wacław Rybak oraz por.J.S. Sukiennik, który został poch. na cment. w Charleroi (1A/7/1) Belgia

141 SynowiecStanisławplut./LAC703698Mechani.przyrz..prec.315DM
+ 1904-04-15Sobiałkowo1947 Belgia
142 SzadbejStanisławjun./AC1709216Radio.mechanikCranwell1927-02-10KowelWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - 2005 8500 Kortrijk Belgia. (inf. A.M.)
143 SzajMarianplut./LAC780813Mechanik305DB
+ 1913-07-24Poznań1947 Belgia
144 SzczurowskiRyszard Zygmuntpor./F/O76788PilotVirtuti Militari

9390
304DB
1942-04-28271915-04-03Warszawa– RAF Lindholme- Wellington”-Z1088- bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, zestrz., rozbił się pod Villers –la-Ville. Zginęła cała załoga. – pochowany w Charleroi, Belgia (2/B)
145 SzkutaAlojzykpt./F/O76625ObserwatorVirtuti Militari

12081
Krzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01321910-01-29ToszonowiceAbs. V Promocji. Po ukoń. w 1931 roku przydziel. do 1PL w Warszawie. W Anglii po przesz. latał wpierw w 301DB. W 1940 w locie boj. nad Belgią, zestrz. – uratował się skokiem ze spadoch. Przez Francję, Hiszpanię, Gibraltar przy pomocy franc. ruchu oporu wrócił do Anglii. – Przydziel. do 304DB w 1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716L- patrolow. Zatoki Biskaj. i zwalczania niem. okrętów podwod. Prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśl. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs. 305 DB 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of the Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. The pilot ordered the crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing back in England. He was awarded the Virtuti Militari (5th Class). Szkuta was evader. Died 01.11.1942

146 SzpalińskiStanisław Krzysztofsierż./F/Sgt782788Pilot305DB
1943-06-22311912-12-12Charków– RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot boj, bombard. Krefeld. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Grauen Wezel, na poł. wschód od Antwerpii, spadł w płomieniach na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Anglii. Zginęli: Bolesław Makarski i S. K. Szpaliński-– pochowany na cmentarzu Schoonselhof w Antwerpii (1/F) Belgia
147 SzwarnowieckiZenon Ludwikpor./F/OP-2273Nawigator305DB
1944-11-06271917-06-24Tarnów– RAF Hartford Bridge – “Mosquito”-PZ238- lot boj. przeciwko transp. i wojskom niem. w rejonie Harff w Holandii. Samolot został zestrz. przez art. plotn. w rejonie działania. Zginęli por.pil Z. Mochnacki oraz por.naw. Szwarnowiecki – pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, (12/3/A) Belgia
148 SzygowskiStanisław Waleriankpt./F/LtP-0361Administracja309DMR
+ 1906-01-01Lwów1949 Belgia
149 SzymurskiKazimierzks.kpt./S/LdrP-2010Kapelan304DB
+ 1915-11-20Wattenscheid1947 Belgia
150 TarasiewiczMikołajplut./LAC705313Magazynier304DB
+ 1914-02-15Brzeźno1948 Belgia
151 TeodorkiewiczStefanst.szer./LAC729007Bez specjalności+ 1911-07-16Błonie1947 Belgia
152 TomickiStefanppor./F/OP-1916PilotVirtuti Militari

9162
300DB
1943-04-09281915-17-0106.08.1941–RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (unikn. niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęłi: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak.. 08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwicz. wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. art. plotn., zatonął u brzegów Holandii. Cała załoga zgineła:- J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień, W Marczuk i S Tomicki.
153 TurskiStanisław Konradpor./F/OP-1580Pilot305DB
1942-08-28301912-01-28–RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot boj. z zad. bombard. Saarbrücken. Samolot zestrz. przez niem. noc. myśl., eksplodował w powietrzu i rozbił się w Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga.- poch. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
154 UrbańczykIgnacykpr./AC2729150Pilot – uczeńMedal Lotniczy

1924-12-20Częstochowa1947 Belgia
155 UrbaniakMieczysławst.szer./AC2729195Bez specjalności309DMR
1923-04-25Czarkowo1947 Belgia
156 WeitzMendelplut./WO704486Nawigator300DB
1924-08-01Kraków1948 Belgia
157 WierzejskiAleksander Stanisławkpr./Sgt704243Pilot308DM
1944-12-06221922-08-21Kraków–RAF St.Denijs – „Spitfire”-ML170- wystart. z zad. wsparcia wojsk lądowych. Wskutek złych warunk. atmosf. samolot rozbił się w rejonie Bredy. Pilot zginął. – poch. na cmen. Lommel, (11/1/C) Belgia
158 WilkowskiBernardsierż. pch./Sgt706083Pilot1921-02-22Karolewo1948 Belgia
159 WłodarczakJózefszer./LAC729012Bez specjalności1922-03-12Bzowo1948 Belgia
160 WójcikKazimierzkpr./LAC705051Bez specjalności317DM
1917-02-02Piotrów1947 Belgia
161 WójcikStefankpr./AC1729213Bez specjalności316DM
1925-01-08Commentry1947 Belgia
162 WojsznisMichałsierż./Cpl782326Radio mechanik308DM
+ 1911-11-01Wilno1959 Belgia
163 WojtasikEdwardkpr./AC1729087Bez specjalności1926-11-21brak danych1947 Belgia
164 WolnikFranciszekplut./LAC793351Rusznikarz303DM
+ 1915-08-08Borysław1947 Belgia
165 WyganowskiWładysławpor./F/LtP-0847PilotKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-03-02311914-03-19Warszawa– RAF Faldingworth-„Lancaster” NG501 (P185)- lot boj. bombard. Kolonii. W rejonie celu, po wykon. zadania, samolot zestrz. przez niem. myśl. w płomieniach spadł na ziemię. Cała załoga zginęła – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Hotton, (7-8-A) Belgia
58 OTU April1942Northolt

Hotton, Belgium
166 ZabaryłoMichałsierż./Cpl792263Radio telefonista306DM
1977-04-18+ 671910-05-01Ustrzyki Dolnezmarł w Gandawie Belgia
167 ZajuszJerzykpr./LAC706909Bez specjalności1920-03-31brak danych1947 Belgia
168 ZalewskiJarosławplut./Sgt784574Strzelec pokładowy301DB
1942-06-02301912-11-07WilnoRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj. bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (5/III/A)
169 ZamoyskiZdzisław Franciszekpor./F/O76830Obserwator301DB
1942-04-15331909-02-20Racew– RAF Hemswell – „Wellington”-Z1379- lot boj, bombard. Dortmund. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: por. Stanisław Reyman i plut. Edward Wojan. Zginęli : por. Zdzisław F .Zamoyski, por. M. Rzemyk i plut. J.P. Truszkowski. –por. Z. Zamoyski został poch. na cmentarzu bryt. w Ostendzie (25/4/9) Belgia
170 ZarzyckiStefankpr./AC1729089Bez specjalności1922-03-15Ostricourt1947 Belgia
171 ŻeligowskiWacławkpr./Sgt781872Strzelec pokładowy301DB
1942-06-02221920-11-28Łódź– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (6/III/A)
172 ZiarczykZygmuntst.szer./AC1729092Bez specjalności1924-12-18Genk1947 Belgia
173 ZiemiańskiKazimierzppor./P/OP-1586PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06261916-10-23- RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- noc. lot boj. bombard. celów na terytorium Niemiec. Podczas dolotu nad cel. samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Geetbetz w Belgii. - poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – (2/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.

174 ZubelWłodzimierzplut./LAC703802Elektryk+ 1914-06-04Jaworzno1947 Belgia

Results 1 to 174 of 174.


(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top